tipus d'alimentació saludable i amb productes de proximitat sempre que sigui possible. - Venda de refrescos, productes de cafeteria i altres begudes.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "tipus d'alimentació saludable i amb productes de proximitat sempre que sigui possible. - Venda de refrescos, productes de cafeteria i altres begudes."

Transcripción

1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE VINYOLS I ELS ARCS. 1. Objecte del contracte. L'objecte d'aquest contracte administratiu especial és l'adjudicació de l'explotació del servei de bar restaurant, del local situat a les piscines municipals. El servei consistirà en la prestació dels serveis propis del sector de la restauració i, en concret, els assimilables a bar, cafeteria i restaurant, tenint en compte que es demana un tipus de cuina sana, amb productes de proximitat i a preus assequibles. El servei de bar-restaurant es distribueix en el recinte de bar, cuina, magatzem, terrasses i vestidors. A instàncies de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs, el contractista podrà ocupar qualsevol bé de titularitat municipal, per prestar, de forma ocasional el servei de Bar, amb motiu d organització d activitats que tinguin lloc en l esmentat espai i concretament estarà obligat a donar el servei de bar durant les activitats que tinguin lloc durant la Festa Major d Estiu (Sant Joan), la Festa Major d Hivern (Santa Caterina), la marató per relleus, i dos esdeveniments puntuals que l Ajuntament comunicarà a l adjudicatari amb una antelació mínima de trenta dies, assumint el contractista el cost de la neteja d aquests espais. 2. Àmbit funcional. El local està situat dins de les instal lacions de les piscines municipals de Vinyols i els Arcs, i consta de les següents superfícies i aforaments: - Bar-restaurant: zona Superfície útil ocupable: uns 28 m2. Ocupació: 40 persones. - Barra del bar: zona superfície útil ocupable: uns 10 m2. Ocupació: 3 persones. - Cuina: Superfície útil ocupable: uns 11,50 m2. Ocupació: 2 persones. - Magatzem: Superfície útil ocupable: uns 11 m2. - Vestidors: Superfície útil ocupable: uns 70 m2. - Terrasses: Superfície útil ocupable: uns 150 m2. Ocupació: unes 100 persones. Els serveis que es prestaran seran, com a mínim, els següents - Venda i servei de menjars d'elaboració pròpia: entrepans freds i calents, amanides, plats combinats, pastissos, tapes variades, menús diaris, etc. i en general qualsevol servei associat al servei de restauració, vetllant pel

2 tipus d'alimentació saludable i amb productes de proximitat sempre que sigui possible. - Venda de refrescos, productes de cafeteria i altres begudes. 3. Instal.lacions, béns i mitjans a disposició de l adjudicatari. - L edifici del bar-restaurant. - La cuina que comprèn els següents béns mobles: armaris de la cuina, cuina, rentavaixelles, nevera de dues portes, microones, fregidora i aire condicionat. - El magatzem. - Les terrasses. - Els vestidors. L'adjudicatari haurà de reintegrar a l'ajuntament a la finalització del contracte la totalitat de béns, instal lacions i serveis relacionats en aquesta clàusula en el mateix estat en què li són lliurats. Igualment, l'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es causin en aquests elements durant l'explotació del servei. 4. Prestacions i obligacions específiques a càrrec de l'adjudicatari. 1. Oferir el servei de bar-restaurant durant l'horari que proposi el contractista, amb l'obligació de prestar el servei com a mínim, durant l horari en que romandran obertes les piscines municipals, i dues hores abans, dues hores després i durant la celebració dels actes que es programin en els espais esmentats a la clàusula 1. Els horaris es regiran per l'ordre INT/358/2011 de 19 de desembre de 2011, d'horaris de tancament de la Generalitat de Catalunya, segons l'activitat a desenvolupar. 2. Conservar i mantenir en perfecte estat l'espai, les instal lacions i el mobiliari i gestionar-les de forma que tots els serveis que es prestin mantinguin, en el transcurs del temps, el nivell de qualitat exigible als equipaments públics. 3. El contractista adjudicatari, en el cas que amb la maquinària, mobiliari i estris existent en el bar restaurant necessiti qualsevol altre parament, mobiliari o altre equipament necessari per al desenvolupament de l activitat l'haurà de dotar a càrrec seu. 4. En el cas que el contractista adjudicatari vulgui substituir algun dels elements de l'apartat 3, o vulgui instal lar-ne de nous, caldrà fer la petició a l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. 5. Complir amb totes les obligacions de caràcter legal i reglamentari relatives a la seguretat i higiene de l'edifici i instal lacions, així com la normativa sanitària recollida en el Plec de clàusules administratives particulars.

3 6. Els elements de promoció i difusió del servei, així com la imatge i tots els elements de comunicació, hauran de ser autoritzats per l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. 7. L'adjudicatari ha d'emprar obligatòriament el català en el rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions que tinguin una relació directa amb l'execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d'acord amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 8. L'adjudicatari resta obligat a aplicar mesures de reducció, selecció i reciclatge de residus. Les matèries primeres hauran de ser, en la mesura del que permeti el mercat, respectuoses amb el medi ambient. 9. L'adjudicatari ha de disposar de personal suficient per garantir el funcionament adequat del servei i la bona atenció als usuaris. 10. Pel que fa a les obligacions del contractista amb motiu de les activitats detallades a la clàusula 1, seran les següents: Preparar l espai amb les taules i cadires; recepció del músic/s prèvia coordinació amb el responsable municipal; proveir l'aigua al músic/s que li indicarà l Ajuntament; obertura i tancament dels espais a l'hora que se li indiqui; i neteja dels mateixos una vegada finalitzada l'actuació. 5. Subministraments. L'espai on ha de desenvolupar-se el servei serà lliurat amb les diverses connexions de subministraments (electricitat, aigua, etc). Les despeses dels subministraments aniran a càrrec del contractista i haurà d abonar el seu import en el termini de quinze dies a partir de què l Ajuntament li presenti la factura expedida per l empresa subministradora. La manca de pagament d'aquests imports serà considerada com a incompliment d'una de les condicions essencials del contracte i podrà comportar-ne la resolució, sense perjudici de l'eventual rescabalament de danys i perjudicis que pogués patir l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. Pel que fa al manteniment de tots els elements de la instal lació dels subministraments (electricitat, aigua, etc) seran a càrrec de l'adjudicatari. Aquest s'obliga a tenir cura de les connexions amb la diligència necessària. En finalitzar el contracte administratiu, els tècnics municipals faran una inspecció a les instal lacions per determinar l'estat de conservació i en el cas que hi hagi elements en mal estat de conservació hauran de ser substituïts. La titularitat de la instal lació serà en tot moment de l Ajuntament de Vinyols els Arcs. En aquest sentit, qualsevol modificació en la instal lació, de qualsevol subministrament que proposi l'adjudicatari haurà de ser aprovada pels tècnics de la Corporació Municipal. El cost de la possible modificació anirà a càrrec de l'adjudicatari, el qual no podrà exigir cap tipus de rescabalament per aquest concepte al final del contracte administratiu. 6. Relació amb les persones usuàries.

4 L'empresa adjudicatària vetllarà per tal que les persones usuàries disposin de la informació escaient sobre el funcionament del servei. Així mateix, tal com és preceptiu caldrà que disposi dels fulls de reclamació. L'empresa adjudicatària haurà de tenir contractada a l'inici de la vigència del contracte una assegurança de responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de ,00 euros. 7. Personal adscrit al servei. El contractista adjudicatari, contractarà a càrrec seu, el personal necessari per a la correcta atenció del servei, i no es generarà, per tant, cap vincle laboral entre aquest personal i l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. Així mateix, està obligat a donar d'alta a la Seguretat Social, qualsevol persona que s'adscrigui al servei i disposarà del corresponent pla de prevenció de riscos laborals, si s'escau. 8. Cànon. El contractista adjudicatari resta obligat al pagament d'un cànon en els termes exposats en el Plec de clàusules administratives particulars d'aquesta licitació. La manca de pagament del cànon per part de l'adjudicatari suposarà un incompliment de les condicions essencials del contracte i podrà comportar-ne la resolució en els termes indicats en el Plec de clàusules administratives particulars d'aquesta licitació. Vinyols i els Arcs, 23 de novembre de L Alcalde-President, Arnau Guasch i Girona. DILIGÈNCIA. Per fer constar que aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data Certifico. La secretària interventora M. Montserrat Boada i Sagarra

5 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR- RESTAURANT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE VINYOLS I ELS ARCS. CLÀUSULA 1.- Objecte del contracte. El present contracte administratiu especial té per objecte l'explotació del servei de bar-restaurant situat a piscines municipals de Vinyols i els Arcs. El servei consistirà en la prestació dels serveis propis del sector de la restauració i, en concret, els assimilables a bar, cafeteria i restaurant, tenint en compte que es demana un tipus de cuina sana, amb productes de proximitat i a preus assequibles. El servei de bar-restaurant es distribueix en el recinte de bar, cuina, magatzem, terrasses i vestidors. A instàncies de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs, el contractista podrà ocupar qualsevol bé de titularitat municipal, per prestar, de forma ocasional el servei de Bar, amb motiu d organització d activitats que tinguin lloc en l esmentat espai i concretament estarà obligat a donar el servei de bar durant les activitats que tinguin lloc durant la Festa Major d Estiu (Sant Joan), la Festa Major d Hivern (Santa Caterina), la marató per relleus que tindrà lloc el mes de setembre, i dos esdeveniments puntuals que l Ajuntament comunicarà a l adjudicatari amb una antelació mínima de trenta dies, assumint el contractista el cost de la neteja d aquests espais. L establiment objecte del contracte està dotat de tots els elements i instal lacions necessaris per al seu funcionament, els quals es troben detallats al Plec de prescripcions tècniques. Aquest mobiliari i maquinària són propietat de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs, a qui s haurà de revertir en perfectes condicions quan finalitzi el contracte, per la qual cosa el contractista es farà càrrec de la seva conservació i manteniment. Així mateix, qualsevol canvi o modificació que es pretengui introduir haurà de ser autoritzada prèviament per la Corporació Municipal. CLÀUSULA 2.- Necessitat i idoneïtat del contracte. Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de l'ajuntament de Vinyols i els Arcs. La naturalesa i extensió de

6 les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en oferir els serveis de bar-restaurant als usuaris de les piscines municipals i de tots aquells que assisteixen a les activitats que es detallen a la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques. CLÀUSULA 3.- Entitat contractant. L entitat contractant és l'ajuntament de Vinyols i els Arcs, amb seu al carrer Major número 2 de Vinyols i els Arcs, C.P CLÀUSULA 4.- Òrgan de contractació. L òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. L òrgan de contractació serà competent per a adoptar aquelles resolucions que afecten a l expedient de contractació. CLÀUSULA 5.- Règim jurídic. Aquest contracte té caràcter d administratiu especial, de conformitat amb el que estableix l article 19.1, lletra b, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per a la determinació de les normes que s han d observar en la seva adjudicació. Aquest contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel plec de prescripcions tècniques, pel Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i pel Reglament d obres, activitats i serveis de les corporacions locals i la resta de normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas. Serà també d'aplicació la regulació sectorial relativa a higiene i seguretat alimentària, i en especial: Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública (DOGC núm. 5495, del 30/10/2009). Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris (DOUE L núm. 139, del 30/04/2004). RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s estableixen les normes d higiene per l elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE núm.11, del 12/01/2001), modificat pel RD 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'empreses Alimentàries i Aliments (BOE núm. 57, del 08/03/2011). Reial Decret 895/2013, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen determinades mesures de comercialització en el sector dels olis d'oliva i de l'oli de pinyolada d'oliva.

7 Reial Decret 1420/2006, d'1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjars als consumidors finals o a col lectivitats. Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d ordenació dels equipaments comercials. Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la LEPAR, i al REPAR- Decret 112/2010, de 31 d agost, pel qual s aprova el Reglament d espectacles públics i activitats recreatives,. Llei 16/2015, de 21 de juliol. De conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 16 del TRLCSP, aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. El present Plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques tindran caràcter contractual, així com el contracte, i definiran les característiques del servei a contractar, que conjuntament amb l oferta econòmica i tècnica de l adjudicatari tindran caràcter vinculant. La presentació de proposicions implica l acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva. CLÀUSULA 6.- Forma d adjudicació, procediment i tramitació. L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà mitjançant contracte menor a l oferta econòmicament més avantatjosa en el seu conjunt. La selecció de l oferta econòmicament més avantatjosa es realitzarà atenent als criteris que consten a la clàusula 25 del present Plec. No es podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 0 CLÀUSULA 7.- Durada del contracte. El contracte per a l'explotació del bar restaurant de les piscines municipals de Vinyols i els Arcs, es fixa durant el següent període: - Obertura: El licitant guanyador podrà obrir el bar a partir del dia 1 de juny. Si no optés per aquesta possibilitat, l oberta serà obligatòriament el dia en què s obrin les instal lacions de les piscines municipals.

8 - Tancament: del dia en què es tanquin les instal lacions de les piscines municipals fins al 30 de setembre, el dia que determini l adjudicatari, el qual ho haurà de comunicar a la Corporació Municipal abans del dia 1 de setembre. - Tanmateix romandrà en vigor el contracte, durant la celebració dels actes descrits a la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques. CLÀUSULA 8.- Risc i ventura. L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, el qual assumeix la responsabilitat civil, laboral i fiscal que tingui a causa de l'execució del contracte. El contractista no tindrà dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats, llevat dels casos i en la forma que determina i estableix el TRLCSP. CLÀUSULA 9.- Pressupost base de licitació, finançament i consignació pressupostària. Aquest contracte administratiu especial no genera despeses per a l'ajuntament de Vinyols i els Arcs; per tant, no es fa necessari destinar cap crèdit per atendre les obligacions que es derivin per a aquesta Corporació Municipal del seu compliment fins a la seva conclusió, amb l excepció del pagament dels serveis complementaris de controlar i cobrar tiquets que es pagaran a càrrec de la partida del vigent pressupost municipal. CLÀUSULA 10.- Preu del contracte. Atesa la naturalesa del contracte, la retribució del contractista vindrà donada pels ingressos que obtingui amb l'explotació del bar-restaurant de les piscines municipals. CLÀUSULA 11.- Cànon. El cànon mínim mensual a satisfer a l'ajuntament de Vinyols i els Arcs serà de 150,00 euros mensuals a l alça, IVA exclòs. No obstant, el cànon mensual a abonar per l'adjudicatari quedarà fixat definitivament d'acord amb l'oferta presentada per qui resulti adjudicatari, atès que el cànon inicial serà millorable a l'alça pels licitadors. El contractista està obligat a satisfer el cànon ofertat per mesos anticipats, de l 1 al 5 de cada mes, mitjançant ingrés en el compte bancari que facilitarà l ens gestor. En el cas de demora pel retard de més d'una setmana en els pagaments derivats d'aquest contracte, haurà d'abonar els interessos, al tipus oficial d'interès vigent en el moment de produir-se l'impagament i aplicat des del dia en què s'havia de realitzar el pagament fins al dia que s'efectuï.

9 L'aplicació d'aquests interessos serà automàtica sense que sigui necessari fer un requeriment previ. L Ajuntament repercutirà, sobre l import del cànon, l IVA que en cada moment sigui d aplicació, sense que això, ni la variació a l alça del tipus aplicable es pugui considerar en cap cas augment del cànon. CLÀUSULA 12.- Publicitat de la licitació. La licitació s'anunciarà al tauler d edictes i al Perfil del Contractant de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. CLÀUSULA 13.- Subministraments. L'adjudicatari haurà de pagar els subministraments en els termes expressats en el plec de prescripcions tècniques. CLÀUSULA 14.- Capacitat. Els licitadors hauran d'acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar. Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, tenint plena capacitat d obrar, no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l article 60 del TRLCSP, mitjançant el model de Declaració responsable de l annex 2. Les empreses hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals o activitat tingui relació directa amb l objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i disposin d una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte. Les empreses no espanyoles d Estats membres de la Unió Europea hauran d acreditar la seva capacitat d obrar mitjançant certificació d inscripció en un dels registre professionals o comercials que s indiquen a l annex I del Reglament General de la LCAP. Les restant empreses estrangeres hauran d acreditar la seva capacitat d obrar mitjançant informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d Espanya del lloc del domicili de l empresa, en la qual es faci constar, prèvia acreditació per l empresa, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en defecte d això, que actuen amb habitualitat en el tràfic local en l àmbit de les activitats a les quals s estén l objecte del contracte, així com l informe de reciprocitat que es refereix l article 55 del TRLCSP, o en el seu cas, que l esmentat Estat sigui signatari de l Acord sobre Contractació Pública de l Organització Mundial. CLÀUSULA 15.- Prohibició de contractar.

10 Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, tenint plena capacitat d obrar, no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l article 60 del TRLCSP. CLÀUSULA 16.- Solvència econòmica i financera. Els licitadors hauran d acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant la declaració apropiada d una entitat financera o justificant de l existència d una assegurança d indemnització per riscos professionals, o bé per un altre dels mitjans previstos a l article 75 del TRLCSP. No obstant això, caldrà una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil davant de l'administració i de tercers, amb una cobertura mínima de ,00 euros i el corresponent rebut, o compromís de presentar-ho abans de la formalització del contracte. El requeriment de solvència econòmica i financera té caràcter selectiu. La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi estigui reflectit, les condicions d aptitud de l empresari quant a la seva solvència econòmica i financera. CLÀUSULA 17.- Solvència tècnica i professional. Els licitadors hauran d acreditar la solvència tècnica i professional. El requeriment de solvència tècnica i professional té caràcter selectiu. Els requisits mínims de solvència tècnica i professional que han de complir els candidats són: a) Descripció dels mitjans personals, amb indicació dels noms i la qualificació professional del personal responsable d executar la prestació. b) si s'escau, la relació dels materials aportats pel contractista de què es disposarà per executar el contracte. CLÀUSULA 18.- Proposicions. Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no estigui incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. CLÀUSULA 19.- Mitjà de presentació de les proposicions. Les proposicions s'han de presentar per escrit. CLÀUSULA 20.-

11 Forma de presentació de les proposicions. Els licitadors han de presentar les ofertes en dos sobres tancats i signats per ells mateixos. A l exterior del sobre haurà de figurar: - SOBRE A: Documentació administrativa o el nom del licitador, o el nom i DNI de la/les persona/es apoderat/des que subscriu/en l oferta i el títol Contractació de la gestió del servei de bar-restaurant de les piscines municipals de Vinyols i els Arcs. - SOBRE B: Documentació relativa a las proposta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica. A l interior de cada sobre s ha de fer constar, en un full independent, la relació numerada dels documents que s hi contenen. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà. La presentació de propostes implica que el licitador accepta incondicionadament el contingut de la totalitat del plec de clàusules administratives particulars. CLÀUSULA 21.- Contingut de les ofertes i documentació a presentar. Els licitadors que vulguin optar a l'adjudicació del contracte, han de presentar la documentació següent: A) Contingut del sobre A: Els licitadors han d'aportar una declaració responsable en la qual indiquin que compleixen els requisits de capacitat de conformitat amb les previsions de la clàusula 14 d'aquest plec, que no es troben en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar previstes en l'article 60 del TRLCSP i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el model que consta a l'annex 2 d'aquest plec. A més, en el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar, juntament amb la declaració responsable, el document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d'elles, i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. L'acreditació de la possessió de la documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix la declaració responsable, l'haurà d'efectuar el licitador en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa, amb caràcter previ a l'adjudicació. Tanmateix, l'òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del procediment i en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les condicions establertes per ser adjudicatària del contracte.

12 B) Contingut del sobre B: Proposta de cànon (segons el model que consta a l'annex 3 d'aquest plec) i compromisos o justificants per poder valorar els criteris avaluables de forma automàtica. CLÀUSULA 22.- Lloc de presentació de les ofertes i termini de presentació. Els licitadors que vulguin optar a l'adjudicació del contracte han de presentar llurs pliques a l Ajuntament de Vinyols i els Arcs, en el termini de quinze dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant de les 9 a les 13 hores. Cada licitador no podrà presentar més d una proposició, ni podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment. La infracció d aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites pel licitador. Les proposicions rebudes fora de termini seran rebutjades. L Ajuntament de Vinyols i els Arcs només considerarà aquelles ofertes que es trobin físicament en les seves oficines dins de l hora que finalitzi el termini per a la seva presentació. Les proposicions rebudes per correu fora del termini establert no es prendran en consideració si no s acredita el compliment del que es disposa a l article 80.4 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d octubre de Els licitadors que remetin les seves proposicions per correu venen obligats a tancar els sobres que contenen la documentació exigida i a col locar-los dins d un altre sobre o paquet, amb la finalitat d'evitar així que els serveis del Registre General no trenquin involuntàriament el secret de l oferta en obrir la correspondència. Els licitadors que utilitzin aquest mitjà hauran d avisar per fax o correu electrònic i justificar que han tramès la documentació per correu. Els licitadors no adquireixen cap dret davant l Ajuntament de Vinyols i els Arcs pel fet de participar en el procediment obert de licitació. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades una vegada obertes seran arxivades en el seu expedient. Una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats, excepte la de l adjudicatari que formarà part de l expedient. Si aquests no retiren la seva documentació en el termini de tres mesos següents a la data que se ls notifiqui l adjudicació, l administració no estarà obligada a la seva custodia. CLÀUSULA 23.- Mesa de contractació. La Mesa de contractació estarà integrada per les persones següents: - L Alcalde, - Els quatre regidors que designi el President de la Corporació Local. - El tècnic municipal. - La Secretària-interventora.

13 Actuarà de secretari/ària un/a funcionari/ària de la corporació, amb veu sense vot. Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció de la secretari/ària que només tindrà veu. A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats que resulti convenient, segons el tipus d assumptes a tractar, amb veu però sense vot. Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria absoluta dels seus membres, i en tot cas, el President i la secretàriaintreventora o persona en qui delegui el control econòmic, de conformitat amb el que disposa l article 21 del RD 817/2009, de 8 de maig. La Mesa de Contractació es constituirà en la data indicada en l anunci de licitació, o en el perfil del contractant, després de la finalització del termini de presentació de les ofertes. CLÀUSULA 24.- Obertura de les proposicions Obertura no pública del sobre A. La Mesa de contractació es reunirà en la data i hora en què s'indiqui en el perfil del contractant a l'efecte de qualificar la documentació presentada, prèvia la constitució de la Mesa de contractació en acte no públic. El president ordenarà l'obertura del sobre A i el secretari certificarà la relació de documents que figuren en cascuna de les ofertes presentades. Si observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça designada pel licitador a la seva proposta, sense perjudici de fer públiques aquestes circumstàncies per mitjà del tauler d'anuncis, concedint un termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o solucionin. Així mateix, a l'efecte de verificar l'eventual concurrència de prohibicions per contractar, l'òrgan competent i la Mesa de contractació podran requerir a l'empresari la presentació de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haurà de complimentar en el termini màxim de cinc dies. Seran rebutjades les proposicions quan no s'acrediti fefaentment la possessió dels requisits per contractar amb les administracions públiques, falti algun dels documents requerits en aquest plec o s'observessin en aquests documents defectes substancials o deficiències materials no esmenables Obertura del sobre B. La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A i realitzades les esmenes i, si escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o transcorregut el termini que s hagués conferit a aquest efecte, realitzarà en acte públic, a celebrar a l hora i dia que

14 s indiqui en l anunci corresponent al Perfil del contractant, l obertura dels sobres B dels licitadors admesos. A tal efecte, tots els licitadors es consideren citats sense més tràmit a l acte públic d obertura de proposicions. En primer lloc, es donarà compte als assistents del nombre de proposicions rebudes i del nom dels licitadors, comunicant el resultat de la qualificació de la documentació general presentada en els sobres A, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes de la seva exclusió, convidant als assistents al fet que formulin les observacions que estimin oportunes, que seran reflectides en l acta, però sense que en aquest moment pugui la Mesa de Contractació fer-se càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d admissió d ofertes, o el d esmena de defectes o omissions. A continuació, s'obriran els sobres B dels licitadors admesos, donant lectura a les ofertes econòmiques. Després, es donarà per conclòs l acte públic d obertura de proposicions, i del seu desenvolupament es deixarà constància en l acta de reunió de la Mesa de Contractació L òrgan competent per a la valoració de les ofertes elevarà, després de sol licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, a l òrgan de contractació la proposta d adjudicació raonada que consideri adequada, que integrarà una classificació decreixent de les ofertes, identificant aquella que es consideri com a oferta econòmicament més avantatjosa i inclourà en tot cas, la ponderació dels criteris de valoració per a l adjudicació del contracte, acompanyada de les actes de les seves reunions i de la documentació generada en les seves actuacions i, si escau, dels informes emesos. Aquesta proposta no crea cap dret mentre l òrgan de contractació no dicti la resolució d adjudicació. CLÀUSULA 25.- Criteris per a l adjudicació del contracte. Acreditades la personalitat jurídica i capacitat d obrar, les proposicions de les empreses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa a seva vessant tècnica com econòmica, d acord amb els criteris de valoració que es relacionen, per ordre decreixent d importància: Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l article 150 del TRLCSP: a) Quantia del cànon ofert, fins a 24 punts. Es valorarà la proposta de cànon, igual o superior al cànon mínim, segons la clàusula onzena d aquest plec. La ponderació del criteri d adjudicació referit a la proposició econòmica s efectuarà aplicant la següent fórmula: P = 24 x (cànon ofert que es puntua/major cànon ofert).

15 b) Altres criteris quantificables de forma automàtica: b.1. Gestió i direcció d una activitat de similars característiques fins a 16 punts, atorgant dos punts per cada any de serveis prestats (segons model que s annexa amb el número 10). b.2. Compromís de fer un menú diari de cuina mediterrània i de mercat, tapes i pizzes en el bar restaurant de les piscines municipals: 15 punts (segons model que s annexa amb el número 9). b.3. Compromís de contribuir, col laborar o organitzar activitats populars de tipus cultural i recreatiu en el marc de l associacionisme i la participació ciutadanes: 15 punts (segons model que s annexa amb el número 8). b.4. Compromís de l adjudicatari de contractar gent del municipi, si li calgués dotar-se de més personal, 10 punts (segons model que s annexa amb el número 7). L òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment, motivadament, quan el contracte no arribi a adjudicar-se per falta de licitadors o perquè els presentats no hagin estat admesos a licitació o les ofertes no fossin adequades. CLÀUSULA 26.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte. Efectuada la classificació de les ofertes, es requerirà al licitador que hagi presentat l oferta més favorable per tal que dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent al que s hagi rebut el requeriment, presenti la documentació següent: a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan es tracti de persones jurídiques, a més del seu DNI haurà d'aportar l escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d'estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans indicades hauran d'estar inscrits en el corresponent Registre, quan l'esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.

16 Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitadors sigui original o còpia autenticada. Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar, en els termes en què s'indica als articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen a l'annex I del RGLCAP. La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres s'acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l Administració Tributària (Estat i Generalitat de Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Aquests documents poder ser substituïts per una autorització en favor de l òrgan de contractació a l objecte que, aquests, els pugin obtenir directament. c) La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, en els termes de les clàusules 16 i 17 d'aquest plec, que inclou la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil davant l Ajuntament de Vinyols i els Arcs i de tercers, amb una cobertura mínima de ,00 euros i el corresponent rebut. d) Certificat positiu emès per l Ajuntament de Vinyols i els Arcs acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb l esmentada Corporació Municipal. e) Justificant d haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. f) Identificació del licitant, d'acord amb el model establert a l'annex 4. g) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible. Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya i/o de l'administració General de l'estat, queden eximides de presentar la documentació que allí hi consta, a excepció de la garantia definitiva, sempre i quan aportin la diligència d'inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han experimentat cap variació, d'acord amb el model de l'annex 6. A continuació es qualificarà la documentació presentada per l'empresa licitadora que hagi presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament. Si s'observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s'ha de comunicar a l'empresa afectada perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres dies hàbils. De no complimentar-ne el requeriment de documentació en el termini indicat, o bé en el termini per esmenar que se'ls doni, s entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es demanarà, en aquest cas, la mateixa documentació al licitador següent, per l ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comportarà la confiscació, en el seu cas, de la garantia

17 provisional constituïda, si n'hi hagués, i a més si la retirada de l'oferta ha estat a causa de no haver aportat la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de l'efectiva disposició dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, donarà lloc a la causa de prohibició de contractar prevista en l'article 60.2.a del TRLCSP. Així mateix, l'eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista a l'article 60.1.e del TRLCSP. CLÀUSULA 27.- Adjudicació del contracte. Una vegada presentada la documentació a què fa referència la clàusula anterior, l Ajuntament de Vinyols i els Arcs ha d adjudicar el contracte dins el termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació descrita. L adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. CLÀUSULA 28.- Garantia definitiva. L adjudicatari estarà obligat a constituir una garantia definitiva en la quantitat equivalent al 5 per 100 del cànon d'adjudicació del contracte, exclòs l IVA. A més a més constituirà una garantia de 150,00 euros per a respondre del puntual pagament dels subministraments al seu càrrec. La garantia definitiva es constituirà en qualsevol de les modalitats previstes a l'article 96 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a favor de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. L adjudicatari disposarà d un termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del requeriment efectuat per l òrgan de contractació per a la constitució de la garantia definitiva i de la que respon del pagament dels subministraments. L incompliment d aquest termini determinarà que decaigui l adjudicació al seu favor. La garantia definitiva es cancel larà i retornarà d'acord amb el que es preveu a l article 102 del TRLCSP. La garantia constituïda per a respondre del pagament dels subministraments, serà retornada al adjudicatari en el termini de deu dies a partir de què hagi pagat el darrer subministrament al seu càrrec. CLÀUSULA 29.- Formalització del contracte.

18 El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 156 del TRLCSP. L'adjudicatari s'obliga a subscriure, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l'adjudicació, el document administratiu de formalització del contracte, al qual s'unirà, com a part integrant, un exemplar d'aquest plec i del de prescripcions tècniques. L'adjudicatari podrà instar la formalització del contracte en escriptura pública, en aquest cas, es farà càrrec de les despeses derivades del seu atorgant. Quan els licitadors hagin concorregut en Unió temporal d'empreses, l'escriptura de constitució s'haurà d'aportar abans de la formalització del contracte. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució. La formalització d'aquest contracte es publicarà en el perfil del contractant de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. L òrgan de contractació podrà acordar la resolució del contracte quan, per causes imputables al contractista, no es pogués formalitzar el document contractual, previ atorgament d un tràmit d audiència a l interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit es confiscarà la garantia essent d aplicació en aquest cas, l article del TRLCSP, i l Ajuntament podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, la Corporació Local podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa. Si la impossibilitat de formalitzar el contracte és per causes imputables a l administració, s indemnitzarà el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar. CLÀUSULA 30.- Obligacions i drets de l'adjudicatari OBLIGACIONS: A més de les obligacions previstes en els preceptes de la normativa administrativa en matèria de contractació i dels establerts en aquest Plec, l adjudicatari assumirà les següents obligacions: a) Obtenir les autoritzacions administratives que siguin preceptives per al desenvolupament de la seva activitat i sufragar les despeses ordinàries i extraordinàries de caràcter tributari que gravin l activitat. b) Abonar les despeses dels subministraments d'aigua, gas, electricitat, climatització, etc de les zones del bar-restaurant, terrasses, cuina i magatzem, que seran per compte i càrrec del contractista durant tota la durada del contracte, de la forma i amb la periodicitat que s'indica en el plec de prescripcions tècniques.

19 c) L'adjudicatari haurà de prestar el servei ininterrompudament durant el termini de durada del contracte. Tanmateix haurà de prestar el servei els dies en què hi hagin programats actes als espais detallats a la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques. El servei el prestarà amb estricte compliment de la normativa específica sectorial aplicable als establiments públics. d) Fer el manteniment i la neteja diària de l espai objecte del contracte i de les seves instal lacions, així com de tota la superfície del bar, terrasses, magatzem, cuina i vestidors. Haurà de netejar una vegada cada quinze dies, com a màxim, les dutxes exteriors de la piscina, les escales de la piscina gran i la cadira de minusvàlua. També s'haurà de fer càrrec de preparar i, posteriorment, netejar els espais detallats a la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques, quan s hi esdevinguin els actes que s hi puguin dur a terme. A aquest efecte, caldrà que el contractista adjudicatari es coordini amb el responsable municipal. L'adjudicatari s'obliga a conservar les instal lacions, maquinària i mobiliari, en perfecte estat de manteniment, netedat i higiene d'acord amb la normativa recollida en aquest plec. Els productes i estris necessaris per a la neteja seran per compte i a càrrec de l'adjudicatari. Seran igualment a compte i a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses derivades de les reparacions que siguin necessàries per mantenir les instal lacions en bon estat d'ús i conservació, en especial quan aquestes derivin d'actes negligents de l'adjudicatari o dels seus empleats, per un ús anormal o abusiu de les instal lacions o de desperfectes o deterioraments imputables als clients. e) En relació als actes a que fa referència la clàusula 4.10 del Plec de prescripcions tècniques, tindrà les obligacions establertes en aquella clàusula. f) Facilitar en qualsevol moment a l'ajuntament de Vinyols i els Arcs, la inspecció del servei per tal de verificar el funcionament normal i correcte del servei. g) El contracte únicament tindrà efecte entre l Ajuntament de Vinyols i els Arcs i l'adjudicatari i no alterarà les situació jurídiques privades entre les parts i tercers. h) Exercir el servei per ell mateix, amb la prohibició absoluta de traspassar-lo, arrendar-lo o cedir-ne l'ús a tercers en qualsevol de les formes legalment establertes. La infracció d'aquesta obligació produirà la resolució immediata del contracte. i) L'adjudicatari està obligat a prestar els serveis amb diligència, inclosa la correcta atenció als usuaris, i percebrà com a contraprestació als seus serveis i vendes les tarifes que siguin procedents.

20 j) Respondre davant de tercers dels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se a persones o coses com a conseqüència de la prestació del servei, per actes propis o dels treballadors, amb total indemnitat de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. Amb aquesta finalitat l'adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per un import assegurat mínim de ,00 euros, la qual haurà d'estar vigent durant tota la durada del contracte. En el moment de la formalització del contracte, l'adjudicatari haurà d'acreditar la subscripció d'aquesta pòlissa i el pagament del rebut corresponent. k) Vetllar per la correcta execució i el correcte compliment, en el desenvolupament de la seva activitat, de qualsevol normativa que li sigui d aplicació, i en particular, de la normativa fiscal i de seguretat social, la de sanitat i higiene alimentàries i la de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, amb compliment estricte de les normes tècniques aplicables als aparells i equipaments instal lats. Tanmateix haurà de realitzar de forma adequada la separació i tractament de residus i aplicar bones pràctiques en la separació i lliurament de cada subproducte o residus, als contenidors corresponents. l) No col locar publicitat o propaganda en el local sense autorització de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. Tampoc podrà instal lar ni màquines escurabutxaques, ni mobiliari de jocs socials sense les oportunes llicències. m) Disposar i exposar al públic el preceptiu llibre de reclamacions i els preus vigents. n) Resoldre qualsevol problema o suggeriment que per iniciativa de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs es notifiqui a l'adjudicatari. o) Garantir el servei de bar/restaurant quan l Ajuntament de Vinyols i els Arcs, celebri actes o activitats en els espais detallats a la clàusula 1 del plec de prescripcions tècniques. p) Guardar secret respecte les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, en el termes establerts a l'article 140 i concordants del TRLCSP. q) Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'adjudicatari s'obliga també a implementar les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al reglament de desenvolupament de l'esmentada llei, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament.

21 r) No efectuar cap obra, ni realitzar o modificar cap instal lació de l'establiment sense la corresponent autorització de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. s) Assumir tota la responsabilitat derivada dels danys i/o desperfectes o robatoris que puguin sofrir els béns del propi prestador del servei. t) Cobrar i controlar els tiquets d entrada a les instal.lacions de les piscines municipals. Amb l objectiu de recompensar la prestació d aquest servei complementari, l adjudicatari ens expedirà una factura que comprengui els següents conceptes: (i) un 25% de l import total dels passis de temporada (familiars i individuals) lliurats a l Ajuntament. (ii) un 50% de l import total de les entrades diàries, lots d entrades o paquets d entrades, que lliuri l adjudicatari o l Ajuntament DRETS DE L'ADJUDICATARI: L'adjudicatari tindrà els drets reconeguts en l'ordenament jurídic, en aquests plecs i en el contracte, i en particular: a) Gaudir de l'ús del local destinat a bar-restaurant, cuina, magatzem i terrasses que es troben dins les instal lacions de les piscines municipals, únicament per a la seva explotació conforme a la seva natura i d'acord amb aquest plec tècnic, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. b) Utilitzar els béns adscrits al servei. c) Cobrar directament dels usuaris la retribució de les prestacions efectuades, en la forma determinada en la clàusula 10 d'aquest plec OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SOCIALS, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES. EMPLEATS DE L'ADJUDICATARI: a) L'adjudicatari estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria ambiental, administrativa, fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball. Haurà d'obtenir, al càrrec seu, els permisos i llicències necessaris per a la gestió del servei contractat. L Ajuntament de Vinyols i els Arcs queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels incompliments de les disposicions assenyalades en què pugui incórrer l'adjudicatari. b) El personal dependent de l'adjudicatari no es considerarà en cap cas com a personal de l Ajuntament de Vinyols i els Arcs. L'adjudicatari es farà càrrec de les responsabilitats derivades de les relacions jurídiques-laborals amb el seu personal, i la seva situació i retribució es regirà per la legislació laboral i aniran a càrrec exclusiu de l'adjudicatari. Així mateix, haurà de complir la normativa de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals, i tot el seu personal haurà d'haver rebut formació prèvia en riscos específics. c) L Ajuntament de Vinyols i els Arcs pot exigir en qualsevol moment que l'adjudicatari presenti la documentació acreditativa d'estar al corrent de les