Aprovació definitiva de la modificació de l ordenança reguladora dels horaris d establiments i espectacles públics i activitats recreatives.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Aprovació definitiva de la modificació de l ordenança reguladora dels horaris d establiments i espectacles públics i activitats recreatives."

Transcripción

1 Fascicle Sec. I. - Pàg Secció I. Disposicions generals AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA 6981 Aprovació definitiva de la modificació de l ordenança reguladora dels horaris d establiments i espectacles públics i activitats recreatives Aprovació definitiva de la modificació de l ordenança reguladora dels horaris d establiments i espectacles públics i activitats recreatives. El Plé d aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 23 de febrer de 2013, aprovà inicialment la modificació de l ordenança reguladora dels horaris d establiments i espectacles públics i activitats recreatives, una vegada finalitzat el termini d exposició pública sense haver-se presentat cap reclamació s extén a definitiva i es publica el texte integre de l esmentada ordenança, als efectes previstos als articles 70.2 de la Llei 07/85 de 2 d abril, de bases de règim local, i 103 de la Llei 20/2006, de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears: ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1. Objecte És objecte de la present Ordenança establir un marc legal de regulació de l horari d obertura i tancament al públic de determinats establiments públics. Article 2. Àmbit d aplicació Les prescripcions de la present Ordenança són d aplicació als establiments de concurrència pública regulats en l article 3 i ubicats dins del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia. Article 3. Grups d establiments Grup I. Establiments de restauració (restaurant, bar cafeteria, o similars) A) Establiments de restauració B) Establiments de restauració, amb ubicació especial Grup II. Establiments d entreteniment: A) Clubs de platja i similars B) Cafès concert C) Sales de festa, sales de ball i discoteques Grup III. Sales de joc, teatres, cinemes i similars Article 4. Definicions - Establiment de restauració: és aquell establiment que subministra àpats o begudes per ser consumits al mateix establiment, obert al públic en general, que compleix les condicions establertes en la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, així com els requisits d infraestructura, serveis, equipament i altres característiques que es determinin reglamentàriament. S inclouen els serveis de restauració que s ofereixin en discoteques, terrasses, sales de festa, locals destinats a jocs recreatius, d atzar i altres anàlegs. - Establiment de restauració, amb ubicació especial: és aquell establiment de restauració que està ubicat a aeroports, hospitals o

2 Fascicle Sec. I. - Pàg centres sanitaris d urgència. La persona titular podrà sol licitar autorització d horari especial, d acord a l article 7.1b. - Establiment d entreteniment: és aquell establiment que obert al públic, es dedica a oferir serveis d entreteniment, s entenen com a tals, les actuacions musicals, tant en viu com per mitjans mecànics o electrònics, les exhibicions artístiques variades, el ball públic i, en general, totes aquelles que es duen a terme per entretenir les persones assistents. - Club de platja: és aquell establiment d entreteniment, situat als voltants de la mar, que ofereix serveis d animació, restauració, venda de productes, lloguer de gandules, així com altres serveis nàutics. - Cafè concert: és aquell establiment d entreteniment, que ofereix al públic intervencions musicals mitjançant participació humana o mitjans mecànics o electrònics, sense que hi hagi participació del públic, ni cap tipus de ball ni espectacle. - Sala de festa: és aquell establiment d entreteniment, que ofereix al públic serveis consistents en la presentació d espectacles artístics, de petit teatre, folklòrics, eròtics, coreogràfics, humorístics, audiovisuals, varietats i atraccions de qualsevol tipus en escena o pista, ball públic amb participació de les persones assistents, amenitzats mitjançant la participació humana o mitjans mecànics o electrònics. - Sala de ball: és aquell establiment d entreteniment, que ofereix servei de ball públic amb participació de les persones assistents, amenitzat per participació humana o mitjans mecànics o electrònics. - Discoteca: és aquell establiment d entreteniment, que organitza ball públic amb participació de les persones assistents, amenitzat exclusivament per mitjans mecànics o electrònics. - Festa d obertura: és aquella festa que pretén celebrar l inici d una activitat permanent de caràcter estacional, i que se celebra entre els dies 15 de maig i 31 de maig, ambdós inclosos. - Festa de tancament: és aquella festa que pretén celebrar el tancament d una activitat permanent de caràcter estacional, l activitat de la qual s ha desenvolupat diàriament des del dia d obertura, i que se celebra entre els dies 1 i 15 d octubre, ambdós inclosos. Article 5. Establiments multidisciplinars Quan un establiment tingui caràcter multidisciplinar, és a dir, s exerceixin diverses activitats en el mateix establiment, cada una d elles s haurà d exercir dins del seu propi horari específic. Per a això, la configuració de l establiment haurà d assegurar que el tancament d una activitat, no afecta el funcionament de la resta. En cas contrari, s haurà de complir l horari més restrictiu. Article 6. Horari d obertura 1. L horari per a cadascun dels establiments, serà el que li correspongui d acord amb la classificació de l article 3 i de la següent taula: HORA D OBERTURA HORA DE TANCAMENT GRUP I A (1) GRUP I B (2) (2) GRUP II A GRUP II B GRUP II C GRUP III Taula 1. Horari d obertura (1) Els establiments de restauració en els quals s exerceixi una activitat tradicional servint esmorzars, podran sol licitar un horari especial d obertura. (2) Els establiments de restauració, amb ubicació especial, podran sol licitar autorització d horari especial, podent modificar tant l hora d obertura com l hora de tancament. 2. L hora de tancament es refereix a l hora a partir de la qual ha de cessar tota amenització, joc o actuació en el local. A més:

3 Fascicle Sec. I. - Pàg Es deixaran de servir begudes i altres serveis - S aturarà la música - No es permetrà l entrada a l establiment de més persones - Es deixarà d executar qualsevol espectacle, joc o similar - S hauran d encendre els llums per a facilitar el desallotjament 3. Es disposarà d un màxim de 30 minuts a partir de l hora de tancament per a quedar totalment buits de públic. Únicament podran romandre a l establiment, aquelles persones amb una relació laboral amb la persona titular de l activitat. 4. A més, la persona titular de l activitat haurà d adoptar les mesures necessàries per evitar el soroll i l aglomeració de persones a l exterior de l activitat, que puguin provocar molèsties al veïnat. Article 7. Horaris especials 7.1 Establiments específics a) Els establiments de restauració en els quals s exerceixi una activitat tradicional servint esmorzars, podran sol licitar autorització d horari especial, en concret, de a h, i amb les restriccions establertes a l article 8 de la present Ordenança. b) Els establiments de restauració, amb ubicació especial, podran sol licitar un horari diferent de l establert per als establiments de restauració. L Alcaldia resoldrà discrecionalment, i en cas de ser concedida, dita autorització tindrà una vigència d un any, renovable per períodes iguals, a sol licitud de la persona interessada, amb un mes d antelació a la fi de la vigència, sempre que s acrediti el manteniment de les circumstàncies que varen justificar la seva autorització. En aquells supòsits en els quals un establiment incompleixi de manera reiterada les condicions de l autorització, l Alcaldia podrà revocar l autorització concedida o denegar la posterior sol licitud de renovació. 7.2 Dates específiques a) L Alcaldia podrà autoritzar, de forma discrecional, una prolongació de l horari d obertura per a les activitats del Grup IIC, en les festes d obertura i tancament. L horari autoritzat podrà ser, com a màxim, de 16.00h a 12.00h del dia següent. b) A més, podrà autoritzar horaris especials durant la celebració de festes populars i de Nadal i Setmana Santa. A aquets efectes, s entendran per festes populars, les establertes oficialment per l Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Així mateix, s entén per Nadal, el període comprès entre el 23 de desembre i el 6 de gener (ambdós inclosos), i per Setmana Santa, des del diumenge de Rams al diumenge de Resurrecció. En ambdós supòsits, l ampliació d horari no podrà superar en 2 hores els horaris generals de tancament. Article 8. Limitacions de l amenització musical 8.1 Limitacions d horari a) Generals Entre les 00.00h i les 13.00h, queda prohibida la realització de qualsevol tipus d amenització musical a l exterior dels establiments (p.ex. terrasses), independentment de l activitat que s hi desenvolupi. En dita franja horària, únicament podrà disposar-se d amenització musical a l interior d aquells establiments els tancaments dels quals impedeixin, de manera efectiva, que el so pugui transcendir al medi ambient exterior, produint nivells d immissió superiors als permesos legalment. A més, es considerarà incompliment de l indicat al paràgraf anterior, disposar d emissors acústics en funcionament, instal lat a l interior dels establiments, quan aquests siguin utilitzats per a l amenització de l exterior (emissors acústics pròxims a l exterior amb portes i/o finestres obertes, volum molt elevat que amenitza l exterior, etc). La valoració de l indicat anteriorment es realitzarà d acord al criteri dels serveis d inspecció municipals. b) Específiques Entre les 06.00h i les 08.00h, els establiments de restauració als quals s hagi concedit autorització d horari especial, no poden:

4 Fascicle Sec. I. - Pàg Limitacions sonores - Disposar de cap tipus d amenització musical - Servir begudes alcohòliques, independentment de la seva graduació - Fer ús de les terrasses, si és el cas. Els establiments de restauració que vulguin disposar d amenització musical, no poden produir nivells d emissió que superin els 65 db a l interior del local, sense perjudici de complir, igualment, els límits d immissió establerts legalment. Els establiments d entreteniment no poden produir nivells d emissió que provoquin l incompliment dels nivells d immissió establerts legalment. Article 9. Cartell horari Els establiments públics regulats en la present Ordenança, hauran de col locar un cartell a l accés i a la taquilla, si és el cas, en què s indiqui l horari d obertura. Al cartell es faran constar, si és el cas, les modificacions que, per ampliació o reducció, s hagin establert respecte a l horari general de funcionament de l establiment. Igualment, a l esmentat cartell, es farà constar l horari en el qual es deixa de prestar alguns dels serveis (per a activitats multidisciplinars) TÍTOL II. DEL RÈGIM DISCIPLINARI Article 10. Responsables Serà responsable de les infraccions indicades en la present Ordenança, la persona física o jurídica titular de l activitat que infringeixi l Ordenança, en els termes de l article 98 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d instal lació, accés i exercici d activitats a les Illes Balears i article 28 de la Llei 40/2015, d 1 d octubre, de règim jurídic del sector públic. Article 11. Tipificació de les infraccions Qualsevol incompliment de l horari d obertura i tancament establert a aquesta ordenança serà considerat com a infracció administrativa i donarà lloc a la incoació de l expedient sancionador corresponent i a l adopció de les mesures cautelars que es considerin oportunes. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 1. Es consideren infraccions lleus, les següents: a) L incompliment de l horari d obertura, en un temps inferior o igual a 1 hora b) L incompliment de la limitació d amenització musical establerta a l article 8.1.a) de la present Ordenança, en un temps inferior o igual a 1 hora. c) Qualsevol infracció a les normes de la present Ordenança no qualificada com a infracció greu o molt greu. 2. Es consideren infraccions greus, les següents: a) L incompliment de l horari d obertura, en un temps superior a 1 hora b) L incompliment de la limitació d amenització musical establerta a l article 8.1.a) de la present Ordenança, en un temps superior a 1 hora. 3. Es consideren infraccions molt greus, les següents: a) Impedir, obstaculitzar o negar la col laboració als/les agents de l autoritat o al personal d inspecció Article 12. Prescripció de les infraccions i les sancions El règim de prescripció de les infraccions i sancions d aquesta Ordenança atendrà al que estableixen els articles 105 i següents de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d instal lació, accés i exercici d activitats a les Illes Balears.

5 Fascicle Sec. I. - Pàg Article 13. Sancions 1. Las infraccions anteriors podran ser sancionades per via administrativa d acord amb les següents quanties: a) Infraccions lleus, amb multa de 300 a euros, no obstant això, quan no hi hagi reincidència, podrà ser substituïda per una admonició o advertència. b) nfraccions greus, amb multa de a euros, podent-se imposar la sanció de suspensió de les activitats o, si s escau, la inhabilitació per a l'exercici de la professió en l àmbit de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, per un període màxim de sis mesos. c) Infraccions molt greus, amb multa de a euros, podent-se imposar la sanció de suspensió de les activitats o, si s escau, d inhabilitació per a l'exercici de la professió en l àmbit de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, per un període màxim de tres anys. 2. Per a la imposició de les sancions previstes a l apartat anterior, es tindrà en compte: a) El risc que comporti la infracció per a les persones o els béns b) L existència d intencionalitat o reiteració c) La naturalesa dels perjudicis causats 3. Quan el benefici que resulti de cometre una infracció sigui superior a la sanció que correspongui, aquesta s'incrementarà amb el 50% de la quantia equivalent al benefici obtingut. 4. L import de la multa corresponent es podrà imposar en la quantia màxima quan hi hagi reincidència en la comissió en el termini d un any de més d una infracció de la mateixa naturalesa declarada en la resolució adient. 5. Les sancions econòmiques poden fer-se efectives en el termini màxim de quinze dies, a partir de la notificació de l'inici del procediment sancionador, amb una reducció del 50% sobre la quantia corresponent que s'hagi consignat en l'acte en què se n decideixi l inici; en conseqüència, la persona interessada expressarà la conformitat amb la infracció constatada. Article 14. Mesures provisionals Es podran adoptar en aquesta matèria les mesures provisionals previstes als articles 89 i següents de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d instal lació, accés i exercici d activitats a les Illes Balears i 56 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Article 15. Competència i procediment L òrgan competent per a iniciar i resoldre el procediment sancionador serà l alcalde o alcaldessa de l Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. El procediment sancionador es realitzarà de conformitat amb el procediment establert al Decret 14/1994 de 10 de febrer, sobre procediment sancionador d aplicació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Article 16. Normativa ambiental i acústica La present Ordenança s entén sense perjudici de les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica. Disposició final 1. En tot allò no previst a aquesta Ordenança, s estarà al que disposen la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d instal lació, accés i exercici d activitats a les Illes Balears, la Llei 39/2015, d 1 d octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d 1 d octubre, de règim jurídic del sector públic. 2. Queden derogades les normes municipals que s oposin o contradiguin el que disposa la present Ordenança. 3. Aprovada definitivament la present Ordenança, entrarà en vigor en el moment en què s hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, transcorregut el període previst en l article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local.

6 Fascicle Sec. I. - Pàg La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s hagin realitzat els tràmits establerts en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. La qual cosa es publica per general coneixement. Sant Josep de sa Talaia, 21 de juny de L ALCALDE, Josep Marí Ribas