ORDENANÇA FISCAL 18 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS AL MERCAT


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORDENANÇA FISCAL 18 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS AL MERCAT"

Transcripción

1 ORDENANÇA FISCAL 18 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS AL MERCAT ÍNDEX ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA...2 ARTICLE 2 FET IMPOSABLE...2 ARTICLE 3 SUBJECTE PASSIU...2 ARTICLE 4 BASE IMPOSABLE...2 ARTICLE 5 TARIFES...2 ARTICLE 6 CESSIÓ DE LES PARADES...3 ARTICLE 7 CANVI D ÚS DE LES PARADES...3 ARTICLE 8 TIPUS ADJUDICACIÓ PARADES...3 ARTICLE 9 DISPOSICIÓ FINAL...4 1

2 ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA A l empara del previst als articles 57 i 20.4.u del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis als mercats municipals, que es regirà per la present ordenança. ARTICLE 2 FET IMPOSABLE L'obligació de contribuir neix, pel que fa a les parades fixes, en el moment que són adjudicades, i pel que fa a les eventuals, en el moment que són ocupades. En conseqüència, les parades de concessió fixa hauran de satisfer els drets en forma de mensualitats anticipades dins dels tres primers dies del mes, i els ocupants de les parades eventuals hauran d'efectuar el pagament diàriament, en el moment d'ocupar-les. ARTICLE 3 SUBJECTE PASSIU Estan obligades al pagament de les taxes que regula aquesta Ordenança les persones que es beneficiïn especialment d'aquest servei. ARTICLE 4 BASE IMPOSABLE S'estableixen com a base per a la percepció d'aquesta taxa, la utilitat que aquest servei reporta als usuaris, o bé el seu cost general. ARTICLE 5 TARIFES Per la utilització de parades de venda, espais, locals i altres serveis dels mercats municipals, es meritarà mensualment, si no s'indica un altre període en l'epígraf corresponent les següents tarifes. Tarifes Euros A) Mercat municipal Les Planes CLASSIFICACIÓ 1 Parades destinades a la venda de fruites i verdures 72,30 Parades destinades a la venda de cereals i llegums 72,30 Parades destinades a la venda de peix salat 72,30 Parades destinades a la venda de despulles 72,30 Parades destinades a la venda de fruits secs i espècies 72,30 Parades destinades a la venda de productes d herboristeria i règim 72,30 Parades destinades a la venda de dinars preparats 72,30 Parades destinades a la venda d'ous 72,30 CLASSIFICACIÓ 2 Parades destinades a la venda de comestibles 87,70 Parades destinades a la venda de conserves i olives 87,70 Parades destinades a la venda de pollastre, caça i aviram 87,70 Parades destinades a la venda de pa i pastisseria 87,70 Parades destinades a la venda de caramels i llaminadures 87,70 Parades destinades a la venda de carn 87,70 Parades destinades a la venda de carn de cavall 87,70 Parades destinades a bodega 87,70 2

3 CLASSIFICACIÓ 3 Parades destinades a la venda de cansaladeria 89,20 Parades destinades a la venda de mantegueria i embotits 89,20 Parades destinades a la venda de peix fresc i marisc 89,20 Parades destinades a la venda de congelats 89,20 Parades destinades a la venda de delicatessen 89,20 Parades destinades a venda de cafès i degustació 89,20 Estris de cuina i menjador 89,20 Parades destinades a bar cafeteria 257,30 Botigues exteriors 88,70 Magatzems i dipòsits 2,00 Cambres frigorífiques m3/ mes 39,00 B) Mercat municipal barri Centre Parades de propietat, qualsevol que sigui la seva dedicació, al mes 88,70 C) Mercat ambulant parades m lineal/ dia 2,90 La recaptació municipal efectuarà trimestralment el cobrament de la taxa. Les tarifes inclouen els serveis de neteja, vigilància i conservació. Pel que fa als subministraments, els mateixos aniran a càrrec dels usuaris amb els corresponents comptadors. En cas que no sigui així, l Ajuntament carregarà als usuaris el valor dels consums d acord amb els valors especificats a la facturació de les companyies subministradores. ARTICLE 6 CESSIÓ DE LES PARADES Els actes de cessió onerosa meritaran el 15% del valor de la parada, calculat amb la formula establerta a l'article 8è d'aquesta Ordenança, aplicada als valors fixats en el mateix article. En el cas de cessions fetes entre pares i fills o entre cònjuges, la quota del paràgraf anterior es reduirà en un 50%. En el cas de les cessions entre familiars amb parentiu dins del tercer grau de consanguinitat o del segon d'afinitat, la quota del primer paràgraf es reduirà en un 30%. Les persones jurídiques concessionàries de parades de venda satisfaran cada deu anys el 15% del preu de l'adjudicació de la parada al primer concessionari en concepte de taxa d'equivalència. ARTICLE 7 CANVI D ÚS DE LES PARADES Els expedients de canvi d ús de les parades meritaran el 15% del valor de la parada pel nou ús, calculat amb la fórmula establerta a l'article 8è d'aquesta Ordenança, aplicada als valors fixats en el mateix article. ARTICLE 8 TIPUS ADJUDICACIÓ PARADES Relació de les parades de venda, parades especials i cambres o dipòsits dels mercats municipals al sector del Pla Residencial Llevant i Casc Antic de St. Joan Despí, la denominació i el valor unitari de cadascuna d'elles. 3

4 Article Valor unitari ( ) fruites i verdures ,00 cereals i llegums ,00 pesca salada ,00 despulles ,00 fruits secs i espècies ,00 Herboristeria i règim ,00 dinars preparats ,00 ous ,00 queviures ,20 conserves i olives ,20 pollastre i caça ,20 pa i pastisseria ,20 caramels i dolços ,20 carn ,20 carn de cavall ,20 bodega ,20 cansalada ,00 embotits ,00 peix ,00 congelats ,00 delicatessen ,00 cafès i degustació ,00 Estris de cuina i menjador ,00 mariscs ,00 bar Mercat Les Planes ,50 bar Mercat barri Centre ,50 magatzems 2.755,20 botigues exteriors ,50 FÓRMULA PER AL CÀLCUL ANUAL DELS VALORS DE CONCESSIÓ (valor unitari vigent any concessió/50 anys) x (2025 any concessió) CONCESSIONS TEMPORALS En aquells casos que la concessió sigui per temps inferior al màxim previst al punt anterior (any 2025), el valor de la mateixa calculat amb la fórmula anterior, s ajustarà al temps concret de la concessió en anys complets. 4

5 ARTICLE 9 DISPOSICIÓ FINAL a) Els casos que no prevegi aquesta ordenança es regiran pel que disposa l'ordenança Fiscal General, en aquells casos que no la contradiguin. b) Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l Ajuntament en sessió celebrada el 24 d'octubre de 1989, i modificada per acords del Ple municipal de data 12 de desembre de 1991, de data 29 de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, per acord de Ple de data 27 de desembre de 1994, de data 11 d'octubre de 1995, de data 5 de novembre de 1996, de data 30 d'octubre de 1997, de data 10 de desembre de 1998, de data 24 de desembre de 1999, de data 10 d octubre de 2000, de data 25 d octubre de 2001, de data 7 de novembre de 2002, de data 31 d octubre de 2003, de data 14 d octubre de 2004, de data 3 de novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 13 de desembre de 2007, de data 27 d octubre de 2008, de data 16 d octubre de 2009 i de data 25 d octubre de 2010, de data 28 d octubre de 2011, de data 30 d octubre de 2012, de data 23 d octubre de 2013 i de data 19 de desembre de 2014 i tal com queda redactada regirà des de l'1 de gener de 2015 fins a la seva modificació o derogació expresses. Sant Joan Despí, 2 de gener de