Llei 16/2006, de 17 d octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d activitat de les Illes Balears i les seves modificacions


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Llei 16/2006, de 17 d octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d activitat de les Illes Balears i les seves modificacions"

Transcripción

1 Llei 16/2006, de 17 d octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d activitat de les Illes Balears i les seves modificacions 20 de maig 2013 Parc Bit Inca 1

2 ÍNDEX Activitats permanents: canvis de classificació i tramitació 1. Classificació de les activitats permanents 1.1. Introducció i definició 1.2. Classificació inicial (segons Llei 16/2006) 1.3. Normativa recent que ha introduït els canvis 1.4. Nova classificació 1.5. Exempcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors 2. de les activitats permanents menors 2.3. Tramitació de les activitats permanents innòcues 2.4. Regularització d activitats existents 3. Altres consideracions 2

3 1. Classificació de les activitats permanents 1.1. Introducció i definició Quin és l àmbit d aplicació de la Llei 16/2006? Totes les activitats, les instal lacions o els establiments, de titularitat pública o privada, susceptibles d ocasionar molèsties, alterar les condicions de salubritat, causar danys al medi ambient o produir riscs per a les persones o per als béns, així com les activitats catalogades i innòcues... Què són Activitats permanents? són les que es realitzen en un local, un establiment o un recinte, tancat, cobert o a l aire lliure, que es destina amb caràcter fix a l espai i permanent en el temps i que necessiten una llicència municipal d obertura i funcionament que les empari. 3

4 1. Classificació de les activitats permanents 1.2. Classificació inicial - Activitats permanents majors - Activitats permanents menors - Activitats permanents innòcues *Activitats catalogades permanents 4

5 1. Classificació de les activitats permanents 1.2. Classificació inicial - Activitats permanents majors: 1. Les activitats catalogades (títol IV de l annex I) 2. Les d emmagatzematge o venda de pesticides, plaguicides o productes fitosanitaris o pirotècnics. 3. Els magatzems i les instal lacions industrials capaços de produir accidents majors (RD 1254/1999, de 16 de juliol) 4. Els establiments d ús sanitari. Hospitals, clíniques, residències sanitàries i similars (en què hi hagi atenció mèdica d hospitalització). 5. Els establiments d ús docent, amb capacitat > 200 persones. 6. Les residències per a la tercera edat i persones amb discapacitat. 7. Qualsevol superfície construïda total >750 m². 8. Les activitats que necessitin la declaració d interès general. 9. Les activitats subjectes a Avaluació d Impacte Ambiental. 5

6 1. Classificació de les activitats permanents 1.2. Classificació inicial - Activitats permanents menors 1. Superfície construïda total de fins a 750 m². 2. Aparcaments privats de més de 5 i fins a 50 vehicles tipus turisme i/o motocicletes, amb superfície m² en edificis. 3. Capacitat 250 persones. 4. Activitats que NO necessiten mesures d insonorització ni aïllament acústic en sòls, sostres i parets. 5. Càrrega de foc ponderada 400 Mcal/m². 6. Activitats amb emmagatzematge de productes petrolífers, químics o recipients a pressió que no necessiten projecte tècnic. 7. Les estacions radioelèctriques emissores. 6

7 1. Classificació de les activitats permanents 1.2. Classificació inicial - Activitats permanents innòcues 1. Aparcaments privats fins a 5 vehicles (turisme i/o motocicletes), amb superfície construïda 150 m² en edificis, o sense límit a l aire lliure. 2.Despatxos de professionals col legiats de superfície construïda 250m². 3. Tallers amb Carta de Mestre Artesà, de superfície construïda 200m². 4. Establiments de comerç al detall o de serveis de superfície construïda 100 m². 5. Sistemes de telecomunicació, energia i similars sense personal adscrit (excepte subestacions i estacions radioelèctriques). 6. Instal lacions de climatització 15 kw tèrmics, en habitatges o locals. 7

8 1. Classificació de les activitats permanents 1.2. Classificació inicial *Activitats catalogades permanents I. Espectacles públics permanents II. Activitats recreatives permanents 8

9 1. Classificació de les activitats permanents 1.2. Classificació inicial *Activitats catalogades permanents I. Espectacles públics permanents 1. Espectacles cinematogràfics (cinemes) 2. Espectacles teatrals (teatres, cafès teatre) 3. Espectacles musicals (auditoris) 4. Espectacles circenses 5. Espectacles taurins (places de toros permanents, escoles taurines) 6. Espectacles esportius amb espectadors (estadis, camps de futbol, poliesportius, piscines, circuits de carreres de cotxes...) 7. Espectacles públics eròtics 8. Altres 9

10 1. Classificació de les activitats permanents 1.2. Classificació inicial *Activitats catalogades permanents II. Activitats recreatives permanents 1. Activitats recreatives esportives (instal lacions esportives sense espectadors, gimnasos, piscines públiques, pistes de tenis, camps de tir, activitats recreatives realitzades a l aire lliure...) 2. Activitats recreatives musicals (sales de festa, discoteques, cafès concert) 3. Activitats de joc i atraccions (casinos, sales de joc, apostes, parcs d atraccions, parcs aquàtics, parcs infantils, sales de celebracions infantils) 4. Activitats culturals i socials (museus, palaus de congressos, centres culturals, biblioteques, sales d exposicions, sales de conferències...) 5. Activitats zoològiques, botàniques i geològiques (parcs zoològics, aquaris, jardins botànics, enclavament geològics) 6. Centre d oci i altres. 10

11 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació de les activitats I. Estatal a) Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig, derogat per la Llei 12/2012, de 26 de desembre. I. Autonòmica a) Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l activació econòmica en matèria d indústria i energia, i altres activitats. b) Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l activació econòmica en matèria d indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. 11

12 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació i tramitació de les activitats I. Estatal a) Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig, derogat per la Llei 12/2012, de 26 de desembre: - A qui afecta? A l activitat comercial minorista i a determinats serveis (segons annex) amb superfície útil d exposició i venda al públic < 300 m². Exemple: SI inclou reparació d articles elèctrics per l habitatge (691.1) NO inclou tallers de reparació d automòbils - Excepcions (Art. 2.2): - activitats que tenguin impacte en el patrimoni històric-artístic - us privatiu i ocupació de bens de domini públic

13 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació i tramitació de les activitats I. Estatal a) Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig, derogat per la Llei 12/2012, de 26 de desembre:... - NO es pot exigir llicència prèvia d instal lacions, de funcionament o d activitat. - Canvis de titular NO necessiten llicència, es tramiten amb una comunicació prèvia (a efectes informatius)... 13

14 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació i tramitació de les activitats I. Estatal a) Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig, derogat per la Llei 12/2012, de 26 de desembre:... - Obres per condicionar els locals d aquestes activitats que no necessitin projecte d obres (segons Ley 38/1999, de 5 de noviembre,de Ordenación de la Edificación) NO estaran subjectes a llicència prèvia d obres. - En general, s elimina qualsevol llicència prèvia municipal necessària per poder desenvolupar aquestes activitats

15 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació i tramitació de les activitats I. Estatal a) Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig, derogat per la Llei 12/2012, de 26 de desembre:... - Com es tramita? Les llicències prèvies s han de substituir per la presentació de la declaració responsable o una comunicació prèvia (segons Art. 71.bis de la Llei 30/1992). - Control per part de l Ajuntament: és més important que mai exercir les potestats administratives, de comprovació, inspecció, sanció i en general de control (posterior a la posada en funcionament). 15

16 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació i tramitació de les activitats I. Estatal a) Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig, derogat per la Llei 12/2012, de 26 de desembre:... - Col laboració entre les administracions (Disposició addicional 1ª): elaboració d un model tipus de declaració responsable i de comunicació prèvia, i ordenança tipus en matèria d actes de control i intervenció municipal. - Habilitació de les entitats col laboradores (Disposició addicional 2ª) 16

17 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació i tramitació de les activitats I.Estatal Novetat introduïda per la Llei 12/2012, de 26 de desembre, respecte del Reial Decret llei 19/2012, de 25 de maig : - Estacions o instal lacions radioelèctriques (Disposició addicional 3ª): també estan subjectes a aquestes disposicions. Excepte: - Activitats segons Art Superfície ocupada > 300 m² - Impacte en espais naturals protegits 17

18 1. Classificació de les activitats permanents 1.3. Normativa recent que ha introduït canvis sobre la classificació de les activitats I. Autonòmica a) Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l activació econòmica en matèria d indústria i energia, i altres activitats. b) Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l activació econòmica en matèria d indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. 18

19 1. Classificació de les activitats permanents 1.4. Nova classificació (segons Decret llei 7/2012 i Llei 13/2012) - Activitats permanents majors: 1. Indústries, tallers industrials i indústries agroalimentàries > m² de superfície computable. La superfície computable és la suma de la superfície edificada més el 50% de la superfície a l aire lliure, si n hi ha. 2. La resta d activitats no indicades abans de superfície computable > m², excepte els aparcaments a l aire lliure. 3. Quan la majoria dels ocupants necessitin ajuda en cas d evacuació. 4. Quan la capacitat sigui superior a 250 persones amb una densitat d ocupació 1 persona/m², i a 500 persones en els altres casos

20 1. Classificació de les activitats permanents 1.4. Nova classificació (segons Decret llei 7/2012 i Llei 13/2012) - Activitats permanents majors: Quan la càrrega de foc ponderada sigui superior a 200 Mcal/m². 6. Quan la previsió de l emissió de renou mesurat a 1 m dels aparells, les màquines o els equips instal lats sigui: > 90 db(a) de dia i en període vespertí a l interior d edificis > 80 db(a) en període de nit. a l aire lliure o sense tancaments > 65 db(a) de dia i en període vespertí > 55 db(a) en període de nit

21 1. Classificació de les activitats permanents 1.4. Nova classificació (segons Decret llei 7/2012 i Llei 13/2012) - Activitats permanents majors:... No s ha de tenir en compte els aparells d àudio autònoms, com ara televisors i altres de semblants. Zones residencials o de protecció especial contra la contaminació acústica, els valors s han de reduir en 5 db(a). Exemples: Planta refredadora de 100kW de potència tèrmica > 70 db(a) Split domèstic de 5kW de potència tèrmica 55 db(a) Extractor d una cuina (6000 m3/h) cafeteria 55 db(a) Càmara frigorífica (12 kw tèrmics) 60 db(a)... 21

22 1. Classificació de les activitats permanents 1.4. Nova classificació (segons Decret llei 7/2012 i Llei 13/2012) - Activitats permanents majors: Les activitats que impliquin manipulació, expedició o emmagatzematge de productes susceptibles de produir riscs greus per a les persones o els béns per explosions, combustions, intoxicacions, radiacions i altres conseqüències semblants, com també fums, gasos, olors, boires, o pols en suspensió que puguin donar lloc a molèsties greus als veïnats. 8. Les que es regulin reglamentàriament. 22

23 1. Classificació de les activitats permanents 1.4. Nova classificació (segons Decret llei 7/2012 i Llei 13/2012) - Activitats permanents menors: Són activitats permanents menors totes les que NO siguin majors ni innòcues 23

24 1. Classificació de les activitats permanents 1.4. Nova classificació (segons Decret llei 7/2012 i Llei 13/2012) - Activitats permanents innòcues: 1. Els aparcaments a l aire lliure. 2. Les activitats d ús administratiu, comercial i d aparcament de superfície computable 300 m², i en tot cas les incloses dins l àmbit d aplicació del Reial Decret llei 19/ La resta d activitats de superfície computable 100 m². 24

25 1. Classificació de les activitats permanents 1.4. Nova classificació (segons Decret llei 7/2012 i Llei 13/2012) - Activitats permanents catalogades: Són activitats catalogades les denominades espectacles públics o activitats recreatives, la definició no varia. Les activitats catalogades es classificaran en majors, menors o innòcues, segons les seves característiques i es tramitaran segons correspongui. Ja NO són sempre activitats permanents majors. 25

26 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat a) Exclusions segons art. 16 de la Llei 16/2006 b) Exclusions segons art. 22 de la Llei 16/2006 c) Exclusions segons art. 3 de la Llei 16/2006 d) Excepcions segons art. 14 de la Llei 13/

27 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat a) Exclusions segons art. 16 de la Llei 16/2006: - Actes privats, esporàdics o eventuals, de caràcter familiar o educatiu, no oberts a la pública concurrència, sempre que no tenguin lloc en locals o espais públics. - Actes que suposin l exercici dels drets fonamentals (CE). 27

28 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat b) Exclusions segons art. 22 de la Llei 16/2006: - Les excloses expressament o declarades exemptes per una disposició legal, o quan es tracti d activitats previstes amb un grau de detall suficient en els PTI o PDS. 28

29 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat Exemple: Les instal lacions de generació d electricitat incloses en el règim especial que facin servir energia eòlica, solar o hidràulica, biomassa, energia procedent de la mar o altres de similars poden declarar-se d utilitat pública (art. 2 de la Llei 13/2012 i art. 27 del PDS Energètic de les IB) Efectes: art. 25, 26.5 i 26.6 del PDS Energètic de les IB (Decret 96/2005, de 23 de setembre) No estan subjectes al règim de llicències, autoritzacions i informes de la Llei 8/1995 (antiga llei d activitats derogada per l actual Llei 16/2006) 29

30 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat b) Exclusions segons art. 22 de la Llei 16/2006: - Les excloses expressament o declarades exemptes per una disposició legal, o quan es tracti d activitats previstes amb un grau de detall suficient en els PTI o PDS. - Les instal lacions o activitats de defensa nacional, forces i cossos de seguretat de l Estat, cossos de policia autonòmica, policia local, institucions penitenciàries. 30

31 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat c) Exclusions segons art. 3 de la Llei 16/2006: - Queden excloses les activitats necessàries per a una explotació agrària o vinculades directament a l explotació. Aquesta excepció NO afecta a les indústries de transformació agroalimentària. 31

32 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat d) Excepcions segons art. 14 de la Llei 13/2012: S exceptuen de la necessitat d obtenir el permís d instal lació i de presentar la declaració responsable per iniciar i exercir l activitat, així com també de l assegurança de responsabilitat civil: - Aparcaments vinculats a un únic habitatge. - Les activitats relacionades amb la finalitat o amb la naturalesa de les finques vinculades als usos a què es refereix l article 21 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, llevat que requereixin una avaluació d impacte ambiental. - Les estades turístiques en habitatges (veure definició Capítol IV de la Llei 8/2012 de Turisme) 32

33 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat d) Excepcions segons art. 14 de la Llei 13/2012:... - Les activitats relacionades amb la finalitat o amb la naturalesa de les finques vinculades als usos a què es refereix l article 21.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol: a) Los afectos a la explotación agrícola, forestal, pecuaria y cinegética, así como a la conservación y a la defensa del medio rural. b) Los recreativos, educativos, culturales y científicos efectuados en el marco de la Ley 4/1989, de Espacios Naturales o la Ley 8/1987, de ordenación territorial de las IB. c) Los usos complementarios de la actividad tradicional

34 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat d) Excepcions segons art. 14 de la Llei 13/2012:... - Activitats vinculades als usos complementaris de l explotació tradicional (article 23 de la Llei 6/1997): Tendran la consideració d activitats vinculades als usos a què es refereix l art c les relacionades amb l agroturisme i les que així es classifiquin

35 1. Classificació de les activitats permanents 1.5. Excepcions a la necessitat d obtenir llicència d activitat d) Excepcions segons art. 14 de la Llei 13/2012:... - Article 44.4 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les IB: Establiments d allotjament de turisme rural Hotels rurals Agroturismes...La llicència d obra, d obertura i la de funcionament de reformes, ampliacions o nous establiments d allotjament de turisme rural, excepte si són hotels rurals de nova creació, NO estaran subjectes a l avaluació d impacte ambiental a la qual es refereix el grup 7.h de l annex II de la Llei 11/

36 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors 2. de les activitats permanents menors 2.3. Tramitació de les activitats permanents innòcues 2.4. Regularització d activitats existents 36

37 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació (art de la Llei 16/2006) II. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents majors (disposició transitòria 1a de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE en relació amb els serveis en el mercat interior) *Procediment de la llicència d obertura i funcionament derogat per la Llei 13/2012 (art de la Llei 16/2006) 37

38 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 38

39 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 39

40 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl Quan sigui preceptiu, i sens perjudici de les excepcions que estableixin normes de rang legal, el permís d instal lació ha de ser previ o simultani a la llicència d edificació i ús del sòl. D acord amb això, i amb caràcter general, és nul la de ple dret qualsevol llicència d edificació i ús del sòl que s atorgui sense haver-se concedit, prèviament o simultàniament, el permís d instal lació (art. 23 de la Llei 16/2006 modificat per disposició final quarta de la Llei 13/2012) 40

41 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 41

42 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 2. Sol licitud del permís d instal lació - El titular de l activitat ha de sol licitar a l Ajuntament corresponent el permís d instal lació d una activitat major. - La sol licitud ha d anar acompanyada de: - Fitxa resum: contingut mínim segons títol IV de l annex II. - 4 exemplars originals del projecte tècnic de l activitat, redactat per tècnic competent i contingut mínim segons títol I de l annex II. 42

43 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 43

44 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. NO es pot tramitar el permís d instal lació fins que, si escau, es disposi de: - Declaració d interès general: les activitats ubicades en sòl rústic i que no siguin un ús admès (Departament d Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca) 44

45 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. NO es pot tramitar el permís d instal lació fins que, si escau, es disposi de: - Declaració d interès general: les activitats ubicades en sòl rústic i que no siguin un ús admès (Departament d Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca) - Dictamen mediambiental: activitats sotmeses a avaluació d impacte ambiental segons Annex I o Annex II de la Llei 11/2006. S ha de disposar de l acord de la CMAIB (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears - Conselleria de Medi Ambient - Govern Balear) 45

46 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. NO es pot tramitar el permís d instal lació fins que, si escau, es disposi de:... - Llicència autonòmica de gran establiment comercial: segons Llei 11/2001, de 15 de juny, d ordenació de l activitat comercial a les Illes Balears. - Mallorca: Superfície d exposició i venta > 700 m² - Menorca i Eivissa: Superfície d exposició i venta > 400 m² - Formentera: Superfície d exposició i venta > 200 m² Exempts: els que formin part de l àmbit d aplicació del RDL19/

47 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. NO es pot tramitar el permís d instal lació fins que, si escau, es disposi de:... - Altres autoritzacions prèvies, d acord amb una disposició legal: Exemple: Activitats de serveis assistencials (centre de dia, centre de nit, llars d ancians,etc.) autorització atorgada per l IMAS (Institut Mallorquí d Afers Socials) del Consell de Mallorca. * Es remarca que ja NO es preceptiva l autorització prèvia de Turisme. 47

48 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 48

49 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 4. Rectificació de la sol licitud Si la sol licitud no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable, o bé el projecte és inadequat o incompleix la normativa reguladora, es requerirà a la persona interessada que en un termini de 10 dies des de la notificació esmeni les deficiències, amb indicació de que si no ho fa es tendrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució. 49

50 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictàmens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 50

51 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 5. Informes municipals - Informe d usos: realitzat pel tècnic municipal en el qual s indiqui si l ús sol licitat és un ús admès segons el planejament o la resta de normativa municipal. - Informe tècnic: sobre l adequació a la normativa municipal (ordenances) - Informe jurídic: sobre la constatació de la legislació aplicable i l adequació a aquesta de la sol licitud. Si no compleix amb el planejament o amb la resta de normativa municipal, motivadament el batle haurà de denegar la sol licitud, en el termini de 15 dies. 51

52 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictamens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 52

53 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 6. Informació pública L expedient s ha de sotmetre a un període d informació pública de 10 dies per tal que es formulin les observacions pertinents. Obertura del període d informació pública Anunci almenys en un diari de l illa Cartell en el lloc on es pretén realitzar l activitat - Declaració jurada o promesa del promotor que ha col locat el cartell - Certificat municipal d exposició pública 53

54 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictamens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 54

55 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 7. Dictamen integrat de l activitat - Qui l ha d emetre? Ajuntaments > habitants Ajunt. De Formentera Els que tenguin les competències delegades el propi ajuntament Ajuntaments < habitants el Consell insular 55

56 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 7. Dictamen integrat de l activitat - Dictàmens del consell insular: S ha de remetre l expedient complet, incloses les al legacions, al consell insular corresponent en el termini de 15 dies. El dictamen del Consell insular és vinculant per l Ajuntament: - quan denegui la llicència, - quan imposi mesures preventives, correctores o control. 56

57 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 7. Dictamen integrat de l activitat - Contingut mínim del dictamen: El dictamen ha de constatar que el tècnic redactor del projecte ha justificat les mesures preventives, correctores, de control i de seguretat per a les persones o els bens per tal que redueixin els efectes perniciosos o de risc, i haurà tengut en compte: - seguretat pel públic i el personal - les condicions de les instal lacions - prevenció i protecció contra incendis - condicions de salubritat, higiene i acústica - protecció del medi ambient (gestió de residus) - accessibilitat, efectes additius sobre la zona, i altres. 57

58 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 7. Dictamen integrat de l activitat - Que passa si el tècnic redactor no ha justificat correctament? Si les mesures preventives, correctores i de control proposades NO són degudament justificades, es consideraran insuficients i es notificaran les deficiències. Es disposa d un termini màxim de 3 mesos per esmenar les deficiències notificades, amb l advertència d arxiu de les actuacions en cas que NO s esmenin. 58

59 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 1. Concordança de permís d instal lació i de la llicència d edificació i ús del sòl. 2. Sol licitud del permís d instal lació. 3. Autoritzacions, llicències o dictamens previs. 4. Rectificació de la sol licitud. 5. Informes municipals. 6. Informació pública. 7. Dictamen integrat de l activitat. 8. Atorgament del permís d instal lació. 59

60 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 8. Atorgament del permís d instal lació. - Qui resol l atorgament del permís d instal lació? El batle. - Que ha d indicar el permís d instal lació? - Previ a l inici i l exercici de l activitat, el titular ha de presentar davant l ajuntament una declaració responsable d inici de l activitat. - Abans de l inici de l activitat, el titular ha de disposar de les corresponents autoritzacions sectorials. - S ha de subscriure i mantenir en vigor una assegurança que doni cobertura a la responsabilitat civil. 60

61 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació 8. Atorgament del permís d instal lació. - El permís d instal lació ha de ser resolt i notificat, a partir de la presentació completa de la documentació, en el termini de: 3 mesos si l ajuntament emet el dictamen integrat 4 mesos si el consell insular emet el dictamen integrat Si no s ha resolt expressament el permís d instal lació, el silenci és positiu (art. 43 de la Llei 30/1992 sobre el silenci administratiu) 61

62 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors I. Sol licitud del permís d instal lació (art de la Llei 16/2006) II. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents majors (disposició transitòria 1a de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE en relació amb els serveis en el mercat interior) *Procediment de la llicència d obertura i funcionament derogat per la Llei 13/2012 (art de la Llei 16/2006) 62

63 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors II. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents majors 1. Declaració responsable d inici de l activitat El titular ha de presentar davant l ajuntament una declaració responsable d inici de l activitat en la qual declari: a) Complir els requisits establerts en la normativa vigent i també les condicions imposades en la concessió del permís d instal lació. b) Mantenir els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l exercici de l activitat. c) Disposar de la documentació que així ho acredita. 63

64 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors II. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents majors 1. Declaració responsable d inici de l activitat El titular ha de presentar davant l ajuntament una declaració responsable d inici de l activitat en la qual declari:... d) Comunicar la data d inici de l activitat. e) Estar en possessió d una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent del pagament. Model de declaració responsable disponible a la web de la JAIB ( 64

65 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors II. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents majors 2. Certificat de final d obra. El titular ha d ajuntar a la declaració responsable el certificat tècnic preceptiu que ha d expressar de forma clara e inequívoca l adequació de les instal lacions a la normativa vigent i al projecte tècnic presentat. Si hi ha variacions, s ha d acreditar que no són substancials. 65

66 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors 2. de les activitats permanents menors 2.3. Tramitació de les activitats permanents innòcues 2.4. Regularització d activitats existents 66

67 2. de les activitats permanents menors I. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents menors 1. Les activitats permanents menors NO requereixen permís d instal lació (art. 13 i disposició final 1a de la Llei 13/2012) 2. Informe d ús i d idoneïtat de la ubicació (art. 15 de la Llei 13/2012) Amb caràcter potestatiu, el promotor de l activitat o un tècnic competent pot sol licitar a l Ajuntament un informe sobre l ús i la idoneïtat de la ubicació de l activitat d acord amb la normativa municipal i urbanística. Aquest informe l ha d emetre l Ajuntament en 2 mesos, i és vinculant per l ajuntament, llevat que la normativa urbanística hagi suspès l atorgament de llicències, i té una validesa de 12 mesos

68 2. de les activitats permanents menors I. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents menors Declaració responsable o comunicacions prèvies en obres (disposició addicional 3a de la Llei 13/2012) En determinats casos segons Llei 12/2012 NO és exigible la llicència d edificació i ús del sòl, tan sols s ha de presentar una declaració responsable de les obres duites a terme. No obstant, els municipis poden exigir que, abans de dur a terme les obres, s hagi de presentar una comunicació prèvia a fi de conèixer la localització i les circunstàncies de l obra que s hagi de fer, i facilitar-ne el control

69 2. de les activitats permanents menors I. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents menors 4. Declaració responsable d inici de l activitat Contingut mínim igual que les act. permanents majors (disposició transitòria 1a de la Llei 12/2010) 5. Projecte tècnic d allò realment executat (art. 13 de la Llei 13/2012 i DT1a de la Llei 12/2010) 6. Certificat de final d obra Contingut mínim igual que les act. permanents majors (disposició transitòria 1a de la Llei 12/2010) 69

70 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors 2. de les activitats permanents menors 2.3. Tramitació de les activitats permanents innòcues 2.4. Regularització d activitats existents 70

71 2.3. Tramitació de les activitats permanents innòcues I. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents innòcues 1. Les activitats permanents innòcues mai han requerit permís d instal lació. 2. El procediment aplicable a les innòcues descrit a l art. 63 de la Llei 16/2006 s ha derogat per la Llei 13/ El procediment aplicable a les innòcues actualment està regulat a la disposició transitòria 1a de la Llei 12/ Potestatiu, informe d ús i d idoneïtat de la ubicació (art. 15 de la Llei 13/2012) 71

72 2.3. Tramitació de les activitats permanents innòcues I. Procediment per a l inici i l exercici de les activitats permanents innòcues 5. Declaració responsable d inici de l activitat Contingut mínim igual que les act. permanents majors (disposició transitòria 1a de la Llei 12/2010) 6. Acreditació per tècnic competent del compliment de la normativa aplicable, amb una succinta descripció de l activitat que es pretén realitzar i un plànol d emplaçament, un de planta i un d alçat, amb la ubicació d instal lacions i maquinària. (disposició transitòria 1a de la Llei 12/2010) 72

73 2.1. Tramitació de les activitats permanents majors 2. de les activitats permanents menors 2.3. Tramitació de les activitats permanents innòcues 2.4. Regularització d activitats existents 73

74 2.4. Regularització d activitats existents 1. Regularització d activitats existents (art. 12 de la Llei 13/2012) 2. Exempció dels establiments turístics (disposició addicional 3a de la Llei 8/2012, del turisme a les IB) 3. Exempció d establiments comercials (disposició addicional novena de la Llei 12/2010, de modificació de diverses lleis per la transposició de la Directiva de Serveis) 74

75 2.4. Regularització d activitats existents 1. Regularització d activitats existents (art. 12 de la Llei 13/2012) 2. Exempció dels establiments turístics (disposició addicional 3a de la Llei 8/2012, del turisme a les IB) 3. Exempció d establiments comercials (disposició addicional novena de la Llei 12/2010, de modificació de diverses lleis per la transposició de la Directiva de Serveis) 75

76 2.4. Regularització d activitats existents 1. Regularització d activitats existents (art. 12 de la Llei 13/2012) Les activitats que NO disposin de la llicència d activitat i acreditin l exercici de l activitat abans de l entrada en vigor de la Llei 16/2006, poden regularitzar la seva situació, en el termini de 18 mesos des de l entrada en vigor de la Llei 13/2012, presentant la documentació: a) Declaració responsable del titular (segons DT1a de Llei 12/2010) b) Projecte de tècnic competent, de l estat actual de les instal lacions i indiqui mesures de seguretat i salubritat, i condicions mediambientals. c) Certificat de tècnic competent sobre el projecte indicat a l ap. b) d) Pagament, si escau, de la taxa municipal

77 2.4. Regularització d activitats existents 1. Regularització d activitats existents (art. 12 de la Llei 13/2012)... La presentació d aquesta documentació habilita el titular per exercir l activitat (substitueix l antiga llicència d activitat ). El titular ha de garantir que l activitat NO vulnera l ordenament urbanístic ni la resta de normativa aplicable. No obstant, les modificacions de l activitat posteriors a l entrada en vigor de la Llei 13/2012 s han de sotmetre a la normativa vigent en matèria d activitats

78 2.4. Regularització d activitats existents 1. Regularització d activitats existents (art. 12 de la Llei 13/2012)... Aquesta regularització també estava contemplada a l art. 10 del Decret llei 7/2012. Diferència: segons el Dll 7/2012 la regularització NO era aplicable a l activitat turística 78

79 2.4. Regularització d activitats existents 1. Regularització d activitats existents (art. 12 de la Llei 13/2012) 2. Exempció dels establiments turístics (disposició addicional 3a de la Llei 8/2012, del turisme a les IB) 3. Exempció d establiments comercials (disposició addicional novena de la Llei 12/2010, de modificació de diverses lleis per la transposició de la Directiva de Serveis) 79

80 2.4. Regularització d activitats existents 2. Exempció dels establiments turístics El establiments turístics oberts al públic abans de l 1 de gener de 1998, estaran exempts, en cas que no la tenguin, d obtenir la llicència d instal lació, obertura i funcionament si: a. Abans de l 1 de gener de 1998 disposaven d autorització turística. b. Presenten a l administració competent en matèria d activitats la documentació redactada i signada per tècnic competent que reflexi l estat actual. c. Presenten la corresponent declaració responsable d inici d activitat

81 2.4. Regularització d activitats existents 2. Exempció dels establiments turístics... Aquesta exempció dels establiments turístics també la contemplava l antiga Llei 2/1999, general turística de les Illes Balears (actualment derogada), concretament a la disposició addicional sexta que va ser introduïda per l art. 5.7 de la Llei 12/

82 2.4. Regularització d activitats existents 1. Regularització d activitats existents (art. 12 de la Llei 13/2012) 2. Exempció dels establiments turístics (disposició addicional 3a de la Llei 8/2012, del turisme a les IB) 3. Exempció d establiments comercials (disposició addicional novena de la Llei 12/2010, de modificació de diverses lleis per la transposició de la Directiva de Serveis) 82

83 2.4. Regularització d activitats existents 3. Exempció d establiments comercials Els establiments comercials amb superfície de venta inferior a 700 m² a Mallorca; a 400 m² a Eivissa i Menorca; i a 200 m² a Formentera, oberts al públic, estaran exempts, en cas que no la tenguin, d obtenir la llicència d instal lació i d obertura municipal, si: a) Dia 17 d octubre de 2006 estaven oberts al públic. b) Presenten la documentació tècnica exigible, segons Llei 16/2006, on es reflexi l estat actual, i es realitzi la corresponent declaració responsable. 83

84 3. Altres consideracions 1. Declaració d'interès autonòmic (Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l impuls de la inversió a les Illes Balears) - És adoptada pel Consell de Govern. - Pot acordar-se en qualsevol moment de la tramitació, però només tindrà efecte des de la seva declaració. - Principi general: els terminis es redueixen a la meitat, llevat dels corresponents a presentació de sol licituds i recursos. - Urbanisme: es redueixen a la meitat els terminis per tramitar, aprovar i executar el planejament urbanístic quan tingui exclusivament per objecte les obres o instal lacions declarades d'interès autonòmic. - Es redueixen a la meitat els terminis per atorgar qualsevol llicència necessària per a l execució, obertura o funcionament de les obres o instal lacions. - Medi Ambient: també es redueixen a la meitat els terminis pels tràmits ambientals corresponents. 84

85 MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ Xisca Pastor Torres Cap de la Secció d Activitats Permanents 85