PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS."

Transcripción

1 PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. EXPLOTACIÓ DEL BAR DE L ESTACIÓ DE MONISTROL VILA DEL CREMALLERA DE MONTSERRAT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Pàgina 1 de 26

2 ÍNDEX 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS OBJECTE DEL PLEC DEPENDÈNCIES DESCRIPCIÓ DE L ACTIVITAT A REALITZAR MODEL D EXPLOTACIÓ CALENDARI I HORARIS DE SERVEI DESCRIPCIÓ I CONTINGUT DEL BAR EDIFICIS, INSTAL LACIONS, UTILLATGE, MOBILIARI, MAQUINARIA, APARELLS I EQUIPAMENTS MANTENIMENT DESPESES PER SUBMINISTRAMENT OBRES NORMES ESPECIFIQUES FULL DE RECLAMACIONS CESSIÓ PERSONAL ALTRES NORMES ESPECIFIQUES PREUS DE VENDA AL PÚBLIC MANUAL DE PROCESSOS A SEGUIR DADES ECONÒMIQUES I ESTADÍSTIQUES A FACILITAR SEGUIMENT NORMATIVA INDEMNITZACIONS CONTINGÈNCIES MANUAL PER A L EXPLOTACIÓ DEL BAR FITXA TÈCNICA DEL BAR RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE I INFORMACIÓ ESTADÍSTICA ANNEX 1 PLÀNOL DE L ESPAI DESTINAT A BAR ANNEX 2 POLÍTICA D FGC TURISME I MUNTANYA I CRITERIS AMBIENTALS ANNEX 3 ESTIMACIÓ ECONÒMICA - SUPÒSITS Pàgina 2 de 26

3 1.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE L ESTACIÓ DE MONISTROL VILA DEL CREMALLERA DE MONTSERRAT DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 1.1 OBJECTE DEL PLEC El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les condicions necessàries per a la correcta explotació del bar de l estació de Monistrol Vila del Cremallera de Montserrat de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, complementant allò especificat en el Plec de Clàusules Administratives. El model d oferta esperat s ajustarà a l import de la licitació, és a dir, per a una vigència de dos anys, i s haurà de consignar d acord amb el format que s indica a l apartat I del Quadre de Característiques en el Plec de clàusules Administratives. La facturació es farà mensualment, d acord amb el procediment descrit a l apartat B del Plec de Clàusules Administratives. 1.2 DEPENDÈNCIES Seran objecte de la present licitació la contractació per a l explotació del bar de l estació de Monistrol Vila del Cremallera de Montserrat. En l annex 1 s inclou el plànol de l espai destinat a bar. 1.3 DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A REALITZAR Els ofertants s'hauran de comprometre a l'explotació del bar amb les següents condicions: Utilització de totes les àrees de servei establerts en l annex 1 d aquest plec de prescripcions tècniques particulars i en base a les finalitats definides. Oferir la màxima qualitat en el servei. Oferir l'adequada qualitat pel què fa a les matèries primeres utilitzades. Disposar de les autoritzacions sanitàries d'acord amb la legislació vigent. Complir inexcusablement amb totes les normatives legals vigents que afectin a l'objecte de contracte. Gestionar el bar d'acord amb el MANUAL D'EXPLOTACIÓ integrat en aquest plec. Assumir l'obligació d'obertura i prestació de servei d'acord amb la Fitxa tècnica del bar punt 1.5 Pàgina 3 de 26

4 Els preus dels serveis seran prèviament autoritzats per FGC, sense perjudici de les autoritzacions administratives que haurà de gestionar i tenir en la seva possessió l'explotador. Complir amb les directrius fixades per FGC Complir amb la normativa establerta en el Sistema de Gestió Mediambiental dins de l Explotació de Montserrat així com qualsevol altra relacionada amb la gestió de la qualitat Model d'explotació Serà el que s expressa en el Manual per la gestió del bar inclòs en el punt 1.4 d aquest plec de prescripcions tècniques particulars. Aquest model contindrà, com a mínim, les especificacions pel que fa a la resta de punts que es tracten en el present plec, i servirà com a patró per a la mesura de la qualitat del servei. Les desviacions del model, en quant representin minva de la qualitat, seran considerades com a faltes de desenvolupament incomplet o defectuós de l'activitat, i per tant susceptibles de penalització, tal i com s'especifica en el Plec de Clàusules Administratives Calendari i horaris de serveis a)calendari: El calendari d obertura del bar de l estació ha de ser coincident amb el del servei del cremallera i i s estableix com de 365 dies any tret de causes de força major. b)horaris: Els horaris de servei actual del Bar de Monistrol Vila són: De novembre a Març De 8:00 a 15:30 hores D abril a octubre En dies laborables De 8:00 a 17:00 hores En dies festius De 8:00 a 18:00 hores Es puntuarà com a millora que Que la proposta d horaris d obertura de servei de la cafeteria s'articuli en funció a l horari de servei ferroviari del Cremallera de Montserrat. Establint com a base que el bar-cafeteria estarà obert i donant ple servei al client, des de mitja hora abans de la posada en servei comercial del 1er. cremallera fins una hora mes tard de l últim servei de cremallera. A criteri d FGC, El servei òptim per cobrir tota la franja de servei comercial seria: 1. Temporada baixa de 08:00 a 18:30h. 2. Temporada mitja de 08:00 a 19:30h 3. Temporada alta de 08:00 a 20:30h S adjunta com ANNEX - 4 calendari de servei del cremallera de Montserrat per l any 2018 i Fulletó d horaris i preus del cremallera Pàgina 4 de 26

5 FGC es reserva el dret de modificar el calendari de servei en funció de les necessitats d explotació. Les modificacions seran comunicades a l explotador amb suficient antelació per que pugui adaptar els serveis de Bar. Aquest modificació no significarà cap variació en les prestacions econòmiques contractuals. c) Una vegada formalitzat el contracte, qualsevol proposta de l explotador per modificar tant els horaris com els períodes d'obertura haurà de ser aprovada per FGC Descripció i contingut del bar Consisteix en una superfície de 203,75m2+ terrassa a determinar (183,75 de zona de treball+zona pel públic i 20 de magatzem) que es lliurarà totalment equipat per a la seva correcta explotació, a excepció feta del parament (com per exemple plats, gots, tovallons,...). El contingut del bar serà el següent: Planta baixa a) Zona de treball (barra+office) - Barra de 15m equipada amb boteller fred, zona adequada per a la instal lació de sortidors de càrrega de CO2, pica d acer inoxidable amb aigua freda i calenta, vitrines expositores de producte. - Màquina de fer gel. - Zona interior barra equipada amb els corresponents armaris i prestatgeria per a la ubicació d ampolles, parament i d altres. - Espai per a contenidors de deixalles. - Nevera per a contenir-hi aliments (4 portes). - Taula de treball. - Talladora d embotits. - Microones. - Rentavaixelles. - Pica amb aigua freda i calenta per a la neteja de productes. - Vitroceràmica de 2 plaques. - Planxa llisa. - Fregidora. - Campana mural amb unitat de ventilació b) Zona pel públic - Recinte convenientment decorat i amb espais previstos per a retolació d informació de productes i preus - Taules i cadires - Petits contenidors per deixalles ( tipus Ajuda ns a netejar ) - Monitor de TV Planta andana a) Magatzem - Prestatgeries - Armari frigorífic de 4 portes (compartimentat) El bar ofereix la possibilitar de posar zona de terrassa, l espai que s ocuparà per aquest fi s haurà de pactar prèviament amb FGC i vindrà determinat per l us que Pàgina 5 de 26

6 es vulgui donar Edificis, instal lacions, utillatge, mobiliari, maquinària, aparells i equipaments. Totes les instal lacions amb tots els seus elements, l'equipament del mobiliari i els aparells de les unitats els aporta FGC. FGC aporta els elements que s'esmenten en el punt 1.3.3, el qual es revisarà de mutu acord dins dels trenta dies següents a la data d'entrada en vigor d'aquest document i què formarà part integrant del contracte. Anualment o quan es convingui es realitzarà inventari de l'utillatge i tot allò que manqui haurà de ser reposat per L'ADJUDICATARI al seu càrrec. De comú acord es pactarà la necessitat de realitzar noves inversions per ampliar els elements existents Manteniment a) L'ADJUDICATARI haurà d'usar de forma correcta l'edifici, les instal lacions, elements i maquinària, que es posa al seu servei, i haurà de tenir cura del seu manteniment i responsabilitzar-se plenament de la seva conservació en condicions normals, així com de la seva adequada i permanent neteja, ordre i higiene. FGC tindrà dret a revisar l'edifici, les seves instal lacions i la maquinària, en qualsevol moment, i podrà disposar tot el que cregui convenient, al seu càrrec, per la millora de les instal lacions, sempre que aquestes actuacions no perjudiquin la idònia prestació dels serveis. El manteniment estructural dels edificis i instal lacions és responsabilitat de FGC. b) Seran a càrrec i cost de L'ADJUDICATARI, tots els treballs, recanvis i subministraments relacionats amb el manteniment de l'equipament, maquinària i mobiliari, excepte aquells que hagin estat originats per reparacions extraordinàries causades per defectes o vicis ocults dels edificis, instal lacions i maquinària posats a la seva disposició. Totes les dependències hauran d'estar en tot moment en perfecte estat de neteja i ordre Despeses per subministraments Les despeses per subministrament (aigua, electricitat,...) que generi l explotació del bar serà a càrrec de l adjudicatari, així com la instal lació d un comptador independent Obres FGC podrà, si cal, efectuar obres de reparació, conservació o modificació dels espais que ocupi L'ADJUDICATARI, a la qual cosa ell dóna conformitat sense que pugui exigir cap mena d'indemnització. En cas de necessitat de fer obres o remodelacions, es procurarà fer-les de manera que no perjudiqui l'activitat de L'ADJUDICATARI o que aquest perjudici sigui el mínim, i això no comportarà cap classe de compensació econòmica per a L'ADJUDICATARI. L'ADJUDICATARI no podrà fer obres ni senyalitzacions de cap mena als espais objecte d'aquest document sense haver-ne obtingut abans el permís escrit d'fgc. Pàgina 6 de 26

7 Normes específiques. L ADJUDICATARI acomplirà de manera estricte la normativa contemplada pel Reial decret 2817/1983, de 13 d'octubre, pel qual s'aprova la "Reglamentación Técnico Sanitaria de los Comedores Colectivos" així com del Reial decret 1333/184, de 6 de juny, de modificació de l anterior, o de la reglamentació que el substitueixi, a més de la normativa específica que regula als establiments objectes d aquesta explotació. L ADJUDICATARI complirà amb la llei 4/2010 de 30 de desembre en la que prohibeix absolutament fumar en zones destinades a l atenció al públic com és un bar. L ADJUDICATARI gestionarà l explotació del bar d acord amb: o Manual d Explotació del bar, punt 1.4 o Fitxa tècnica del bar, punt 1.5 L'ADJUDICATARI comptarà amb el personal, material i subministraments necessaris per tal de donar un servei òptim als usuaris. No es podran realitzar altres activitats que les exclusivament inherents i pròpies dels serveis de restauració objecte d'aquest document. L ADJUDICATARI podrà proposar en tot moment qualsevol activitat a realitzar que sigui complementària de les inherents i pròpies dels serveis de restauració i que no estigui descrita en el present document, i FGC es reserva el dret de rebutjar parcial o totalment l execució d aquestes activitats. Per a la prestació dels serveis per part de L'ADJUDICATARI, aquest es farà càrrec de l'obtenció dels permisos i/o llicències administratives en tota mena de registres que exigeixi en cada moment la legislació que les reglamenti. El personal de L'ADJUDICATARI disposarà de les titulacions, autoritzacions i llicències que calguin per a l'activitat a la qual estigui destinat. L ADJUDICATARI abonarà directament per l'exercici de les activitats objecte d'aquest document totes i cadascuna de les Contribucions, Impostos, Arbitris, Taxes i altres que els puguin ser exigits - per aquest concepte- per l'administració que sigui. L'ADJUDICATARI no podrà, en cap cas, establir dins el recinte ni als exteriors, construccions, instal lacions o modificacions, tant si són de caràcter permanent o provisional, tant d'obra com de color, ni cap tipus de senyalització, sense la prèvia autorització de FGC. Fora dels límits dels espais objecte d'aquest document no es podran emmagatzemar ni dipositar caixes, combustibles o d'altres estris relacionats amb l'explotació, ni abocar escombraries, runes o deixalles. Queda prohibit el dipòsit d'elements, articles, mercaderies - sia de la classe que sia- als espais que ocupi, excepte - en lloc adient- els propis i precisos, de l'activitat objecte d'aquest document. L'ADJUDICATARI no podrà reclamar a FGC indemnització de cap mena en cas de robatori, incendi, etc., si bé pot tenir assegurat al seu càrrec tot el material i estris contra tot risc de sinistres. Tampoc podrà reclamar cap indemnització a FGC per no poder atendre l objecte de la present cessió, per causes de força major o que siguin alienes al ferrocarril. L'ADJUDICATARI respectarà la utilització per part dels viatgers del Cremallera de Montserrat dels espais comuns dels serveis objecte d'aquest document. Pàgina 7 de 26

8 Aquest document s'atorga sota l'exclusiva responsabilitat de L'ADJUDICATARI, llevat del dret de propietat i sense perjudici de tercers, i només produirà efectes entre FGC i L'ADJUDICATARI, i no podrà ser invocat per aquest per tal d'eludir o disminuir les responsabilitats en què hagués pogut incórrer, en l'exercici de les seves activitats. Queda explícitament desautoritzada la instal lació de maquinària recreativa i venda de tabac Tots els documents i annexes que s instrumentin formaran part integrant d aquest document Fulls de reclamacions L ADJUDICATARI s ha de comprometre a disposar de fulls de reclamacions a disposició dels clients. Al marge de la resta de disposicions legals, les persones autoritzades per FGC podran, en tot moment, sol licitar el registre de les reclamacions per a la seva inspecció. L'ADJUDICATARI es farà càrrec de les possibles reclamacions que pugui rebre durant el període d'explotació Cessió L'ADJUDICATARI exercirà personalment l'objecte d'aquest contracte amb la prohibició de subrogar, transferir o arrendar parcialment o totalment ni els drets dimanants d'aquest document ni tampoc els espais que se li cedeixen. L'ADJUDICATARI no podrà arribar a acords ni pactes de cap mena en relació amb el contingut d'aquest document sense haver-ne obtingut la conformitat d'fgc, quedant únicament exceptuats els corresponents al seu desenvolupament Personal a) L'ADJUDICATARI haurà d especificar dins del Model d Explotació la plantilla proposada per a la correcta explotació del bar així com els torns de treball que hagi previst per aquest efecte i les funcions que exercirà cada membre del personal que forma part de l esmentada plantilla. b) L'ADJUDICATARI podrà contractar, per als serveis objecte d'aquest contracte, personal que haurà d'estar declarat, d'acord amb la legislació vigent a efectes de pagament d'assegurances Socials. Aquest personal dependrà única i exclusivament de L'ADJUDICATARI, sense tenir cap relació ni lligam laboral de cap mena amb FGC, i amb absoluta indemnitat per a FGC. El personal estarà correctament uniformat, duent preferentment una placa d identificació amb el seu nom, en lloc visible de l uniforme. L uniforme serà adequat a l estil del local i haurà de tenir la conformitat de FGC. El personal que no treballi en contacte amb el client anirà uniformat amb la roba de treball adequada a les tasques que realitza. Ambdós casos l ADJUDICATARI haurà de definir prèviament l uniforme, i, si s escau, especificar les característiques de l uniforme d estiu i el d hivern, detallant els components que formen part del mateix. Pàgina 8 de 26

9 El personal de restauració ha de rebre formació específica sobre higiene i manipulació d aliments que li serà facilitada al seu càrrec per l ADJUDICATARI. Tot el personal que manipuli aliments complirà amb tots els reglaments sanitaris vigents, tant en lo referent a la seva capacitació professional com en lo relatiu a les activitats de manipulació d aliments. c) La contractació per part de L'ADJUDICATARI del personal necessari per a l'exercici i desenvolupament de l'activitat objecte d'aquest document, no confereix a aquests treballadors la condició de personal de FGC ni crea cap relació d'ocupació de dependència respecte de FGC. La seva situació i retribució es regiran per la legislació laboral i a càrrec exclusiu de L'ADJUDICATARI. d) L'ADJUDICATARI contractarà el personal en funció de les necessitats, ajustant el nombre de persones al mínim necessari per aconseguir un rati acceptable de despeses de personal però al mateix temps, que sigui suficient per a la correcte atenció als usuaris dels serveis que són objecte d'aquest document. e) Sense que representi una menor qualitat de les persones que han de prestar els seus serveis, L'ADJUDICATARI procurarà contractar personal amb residència preferentment a la comarca del Bages. f) El personal a contractar per L'ADJUDICATARI haurà de ser amable amb el públic, expressar-se fàcilment en català i en castellà. Tanmateix es valorarà el coneixement d idiomes com ara l anglès, francès i alemany. L'ADJUDICATARI facilitarà la formació necessària per a tal fi. g) L'ADJUDICATARI està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball, i d'estrangeria. El no compliment d'aquestes obligacions vers el personal de L'ADJUDICATARI, no implicarà responsabilitat de cap mena per FGC. h) FGC es reserva el dret de demanar a L'ADJUDICATARI - mitjançant comunicació- la separació del servei d'aquells empleats de L'ADJUDICATARI que estimi convenient. L'ADJUDICATARI haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 hores des de la recepció de la notificació, sense cap cost ni repercussió a FGC. i) L'ADJUDICATARI haurà de nomenar, de comú acord amb FGC, un únic interlocutor per a l'execució del que és objecte d'aquest contracte Altres normes especifiques a) Cas que FGC cregui convenient, a sol licitud de L'ADJUDICATARI, cedir-li transitòriament determinats locals o recintes per a vestuaris, magatzems o zona de treball, s'evitarà que L'ADJUDICATARI els utilitzi per a usos aliens al motiu de la sol licitud. b) L'ADJUDICATARI serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i intel lectual dels materials, procediments i equips utilitzats en els serveis contractats, i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots els danys i perjudicis què d'ells se'n puguin derivar reclamacions. Sense perjudici de fer ús del que es preveu en l'apartat de finalització del contracte d'aquest document, l'incompliment per part de L'ADJUDICATARI de les seves obligacions podrà comportar, per primera vegada un escrit Pàgina 9 de 26

10 d'advertiment per part d'fgc, per tal que L'ADJUDICATARI atengui d'immediat les instruccions rebudes, i en el supòsit que es torni a produir per segona vegada un incompliment contractual i que aquest sigui reiteració d'un anterior, L'ADJUDICATARI podrà ser sancionat -a criteri d'fgc- amb una multa fins a Si és un altre incompliment, no reiteració d'un anterior, L'ADJUDICATARI podrà ser sancionat -a criteri d'fgc- amb una multa de fins a Els imports de les multes seran abonats per L'ADJUDICATARI a FGC als quinze dies següents de la recepció de la comunicació. Tot i l'establert anteriorment, FGC podrà fer ús directament del contingut del pacte "finalització del contracte" d'aquest document, sense aplicar prèviament el que està estipulat en present pacte. L espai dedicat a la cafeteria està sent fruit d estudi per poder optimitzar-lo i les modificacions que es realitzin no tindran afectació en l import que l ADJUDICATARI abona a FGC Preus de venda al públic Els preus dels articles que s'expenguin seran detallats en una relació com a mínim- en català, que estarà exposada al públic en un lloc visible. Els ofertants proposaran un quadre de tarifes per als diferents productes i, que serà aprovat per FGC, seguint els llindars orientatius establerts en la taula indicativa proposada en el punt Aquestes tarifes podran ser actualitzades a proposta de l adjudicatari i necessitaran l aprovació prèvia d FGC. En tots els serveis en els que tècnicament sigui possible s'hauran de programar i admetre tots els sistemes de pagament al comptat o a crèdit usuals en el mercat per aquest tipus de servei (targetes de crèdit, etc.) Tots els empleats d FGC tindran un descompte del 20% sobre tot els productes ensenyant el carnet T-Empleat Manual de processos a seguir: L'ADJUDICATARI haurà de seguir el manual d explotació i fitxa tècnica que formen part dels punts 1.4 i 1.5 d'aquest plec de prescripcions tècniques Dades econòmiques i estadístiques a facilitar. L'ADJUDICATARI facilitarà en tot moment a FGC el seguiment, control i comprovació de les dades econòmiques. A tal fi, durant la primera desena de cada mes L'ADJUDICATARI lliurarà a FGC les següents dades corresponents al mes anterior: 1. Control de gestió mensual i acumulada que inclourà el següent detall: 1.1. Ingressos Consums de matèries primeres Despeses de personal detallades per conceptes Altres despeses generals detallades per naturalesa. 2. Dades estadístiques del període i acumulades referides a : 2.1. Personal fix i eventual. Pàgina 10 de 26

11 2.2. Nombre de serveis efectuats. L'ADJUDICATARI està obligat, pel que fa a totes les seves vendes i serveis, a lliurar-ne comprovants als clients i, mitjançant còpia dels mateixos, comptabilitzar-los degudament i guardar els registres per tal d'exhibir-los a FGC en cas de ser-los-hi demanats per a les comprovacions que calguin. De les dades facilitades per L'ADJUDICATARI, FGC podrà directament o per la persona que designi, verificar-les mitjançant els sistemes de control, comprovació o auditoria que es determinin Seguiment En el termini de set dies des de la signatura del contracte, les parts designaran, i una part comunicarà a l'altra, la persona que haurà d'ésser la interlocutora. Es faran les reunions de seguiment que s estimin adients entre FGC i L'ADJUDICATARI a fi de tractar els temes relatius a la gestió de l'explotació i altres qüestions que siguin d'interès en quant al contingut d'aquest contracte. Com a mínim es realitzarà 1 reunió per any. Quan una de les parts demani de fer una reunió de seguiment aquesta s haurà realitzar dins dels 30 dies següents. De cada reunió se n'aixecarà acta Normativa Per a la regulació d'aquest contracte serà d'aplicació el previst en les seves clàusules i en la legislació comuna vigent, i es fa renúncia expressa de les legislacions arrendatícies especials Indemnitzacions A la finalització del contracte, L'ADJUDICATARI no tindrà dret a percebre cap indemnització de FGC ni de qui pugui en un futur explotar les instal lacions i serveis objecte d'aquest contracte, excepte en els supòsits de resolució per incompliment de FGC Contingències L adjudicatari haurà de notificar al personal adscrit al servei del Cremallera de Montserrat d FGC qualsevol contingència rellevant com ara la indisposició greu d un client, accidents i altres fets de consideració rellevant MANUAL PER A L EXPLOTACIÓ DEL BAR L'ADJUDICATARI haurà de seguir el Manual per a l Explotació del Bar que es relaciona a continuació. MANUAL PER A L EXPLOTACIÓ DEL BAR Introducció Organització del personal Organigrama Definició dels llocs de treball Pàgina 11 de 26

12 Organització del treball Sala i Barra - mise-en-place - desenvolupament del servei - post-servei Zona de producció - mise-en-place - desenvolupament del servei - post-servei Planificació de l'equip humà Tasques de control Inventaris de material Inventaris de matèries primeres Control d'entrades i sortides de gènere Resum diari de serveis realitzats Altres 1.5. FITXA TÈCNICA PER A L EXPLOTACIÓ DEL BAR BAR CONCEPTE Unitat de restauració destinada bàsicament a servir begudes i menjars freds i calents als viatgers del Cremallera de Montserrat per mitjà d'una oferta atractiva i ràpida en el servei DADES TÈCNIQUES Ubicació Bar - Office Al nivell "0" de la part esquerra de l'edifici principal. Magatzem Al nivell +1 Metres quadrats tècnics aproximats - Bar +office: 183,75 m2 - Magatzem: 20 m2 - Terrassa a pactar amb FGC TOTAL 203,75 m2+ terrassa ATRIBUTS Sistema de restauració Restauració ràpida Bar estació Monistrol Vila Tipus de servei És punt de trobada, d esmorzar, de berenar, de menús diaris, etc... Aquest bar està perfectament ubicat. La barra i el sistema de distribució permetran, als moments de gran afluència, satisfer de forma completa les necessitats dels clients. Servei que recull i prepaga el client a la barra. Desbaraç i neteja de taules per part del cambrer. Sistema carta Per afavorir una captació ràpida de la nostra oferta, per part del client, recomanem l'ús d'un panell d'informació amb fotos descriptives. D'aquesta manera els clients poden escollir visualment els productes que desitgen. A més haurà de disposar damunt la barra metacrilats i/o altre tipus de suport amb la carta del bar. Pàgina 12 de 26

13 Sistema "producció" El sistema de producció es basarà a partir de les estadístiques de venda, i així permetrà una producció avançada que estalviarà ma d'obra durant les hores punta i permetrà aprofitar millor el temps de poca afluència. Amplitud d'obertura Sempre que el cremallera de Montserrat estigui en servei Comercial. Respectat l horari mínim abans i després de servei establert en el plec tècnic. Oferta de menjar (carta i menú) 6/12 entrepans freds 4/8 tapes Olives, patates "chips" i altres Restauració ràpida Bar Monistrol Vila Disseny de la carta Es valorarà com a millora l ampliació de l oferta de productes en: 4/5 entrepans calents en 4/5 plats combinats en 1 menú diari Disseny de l'oferta complementària Gamma de pastes per desdejuni i berenar Snacks, amanides i gelats PREUS DE VENDA AL PÚBLIC Els preus de venda al públic seran proposats per l explotador i per a la seva aplicació caldrà la validació d FGC. Aquest procediment es realitzarà cada cop que es modifiquin les tarifes POLÍTICA D FGC TURISME I MUNTANYA FGC Turisme i Muntanya aplica a tot els seus serveis la política que s adjunta com ANNEX II. L explotador exercirà la seva activitat amb els principis que s estableixen en la mateixa. Pàgina 13 de 26

14 1.6 RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE I INFORMACIÓ ECONÒMICA I ESTADÍSTICA Règim Econòmic: El cànon de cessió d explotació del Bar de Monistrol Vila està format per 2 components: Cànon Fixe, import anual d arrendament del local. Cànon variable, % sobre els ingressos bruts del Bar. Aquest ingressos han d incloure recaptacions de barra, màquines autoexpenedores de menjar i begudes i d altres productes. Presentem quadre amb la projecció base de licitació i estimació constant a 6 anys: BASE LICITACIÓ Licitació Adjudicació PNP 02/12 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY 5 ANY 6 Mitja dels anys. Import Cánon fix anual , , , , , , ,00 Base ingressos bruts anuals , , , , , , , ,00 Cànon variable % s0bre ingrés 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% Estimacio Cánon variable anual , , , , , , TOTAL CÀNON ANUAL , , , , , , , Com a premi a l'explotador per una bona gestió de la cafeteria i d'increment d'ingressos, s'estableixen franges de millora del cànon variable, a partir d'haver assolit l'import mínim d'ingressos anual, base de licitació., d acord a la següent taula de trams: TRAM INGRESSOS % VARIABLE % MILLORA CANON VARIABLE CANON FIX TOTAL %/INGRÉS , ,00 7,50% , , ,00 18,24% 1 A partir de ,00 7,25% -0,25% , , ,00 17,81% 2 A partir de ,00 7,00% -0,50% , , ,00 17,00% 3 A partir de ,00 6,75% -0,75% , , ,00 16,25% 4 A partir de ,00 6,70% -0,80% , , ,00 15,75% 5 A partir de ,00 6,65% -0,85% , , ,00 15,29% 6 A partir de ,00 6,60% -0,90% , , ,00 14,86% 7 A partir de ,00 6,55% -0,95% , , ,00 14,47% 8 A partir de ,00 6,50% -1,00% , , ,00 14,10% En licitar s haurà d ofertar per una banda el cànon fixe igual o superior a e anuals i per altra el % de la retribució variable a aplicar sobre els ingressos bruts base de i calcular la retribució variable resultant. En el cas que no s'arribi als ingressos base de licitació, FGC realitzarà una liquidació a final de cada any a raó d'aplicar el % ofertat per l'empresa en concepte de cànon variable sobre la diferència entre , import base d'ingressos de la licitació i els ingressos bruts reals obtinguts. FGC adjunta com ANNEX-3 una estimació de compte d explotació basat en ratis d altres explotacions similars i utilitzant diversos supòsits d ingrés brut anual, per que en cas necessari puguin servir d orientació. Pàgina 14 de 26

15 1.6.2 Informació Econòmica i Estadística: Informació setmanal: L EMPRESA facilitarà el dilluns de cada setmana, detall dels ingressos recaptats (base Imposable) i nombre de serveis (tiquets) efectuats per l explotació del Bar en la setmana anterior. L EMPRESA facilitarà també detall de la plantilla mitjana diària i efectiva contractada per dia de servei efectuat. L EMPRESA facilitarà aquesta informació als interlocutors de contracte designats a efectes de seguiment contractual administratiu. L EMPRESA podrà utilitzar el següent model d informació o altri similar que consideri, però garantint el contingut d informació que es detalla a continuació: Març 2018 Dia Plantilla Mitjana Persones Servei Nombre Serveis (Tiquets) Recaptació (Base Imposable) 24/03/2018 0, ,00 25/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2018 TOTAL 0, , Informació mensual: L EMPRESA facilitarà a FGC entre els dies 1 i 10 de cada mes la següent informació: a) La informació que s indica en el punt amb els ajustos i totalitzadors mensuals. b) Resum mensual amb la següent informació Pàgina 15 de 26

16 INFORMACIÓ ECONÒMICO ESTADÍSTICA MENSUAL Notes gener febrer març abril maig juny juliol agot setembre octubre novembre desembre TOTAL ACUMULAT Nombre de bitllets venuts a Monistrol Vila (any) [1] Import mig de tiquet ( ) (base imposable) [2] Nombre de serveis [3] Rati d'utilitat de la cafeteria [4] INGRESSOS BRUTS (import base imposable) [5] IMPORT CÀNON FIX FGC % cànon variable [6] IMPORT CÀNON VARIABLE FGC Variació de tram en el cànon variable - ajustament períodes anteriors TOTAL CÀNON FGC Plantilla mitjana Plantilla física a final de període Total HORES DE SERVEI del personal [7] Dies de servei - bar obert [8] Mitjana hores/dia cafeteria oberta [9] total hores cafeteria oberta [10] Mitja de personal per hora de servei [11] [1] La informació la facilitarà mensualment la persona responsable comercial de Montserrat. [2] Import mig de tiquet= (total ingressos bruts/nombre de tiquets o serveis)% [3] Nombre de serveis (s'utilitzarà aquesta dada sempre i quan el programari de gestió treballi per comensals, en altre cas la dada serà el nombre de tiquets) [4] Rati utilització cafeteria = (nombre de tiquets de la cafeteria/nombre de bitllets venuts a Monistrol Vila)% [5] Els ingressos Bruts són el total d'import recaptat sense IVA (Dades de registre sumatori de punts de venda de la cafeteria) [6] El resulta d'aplicar el % ofertat en el contracte. En el cas que els ingressos es situïn en un tram de percentatge reduït, en el mes en que es produeixi el canvi de tram, la diferència de períodes anteriors ens consignarà en la líni de variació de tram. [7] Es faciitaran dues dades de Plantilla: *Plantilla mitjana del període= Total d'hores de servei/(hores de conveni/12). On el total d'hores de servei és el sumatori d'hores realitzades per les persones en actiu aquell mes (amb independència de si són estructurals o extraordinàries) *Plantilla física al final de cada període: nombre de contractes vigents. [8] Nombre de dies del bar obert en el període [9]Mitja d'hores dia de la czafeteria oberta en el periode [9]Total d'hores cafeteria oberta [11] Mitja de personal per hora de servei = Plantilla mitja/total hores cafeteria oberta L EMPRESA podrà utilitzar altre model alternatiu similar al model d informació proposat, prèvia acceptació per part d FGC Control i Auditoria FGC es reserva el dret d efectuar controls i auditories periòdiques i a demanar informació addicional, a banda de l aportació d informació periòdica que ha de realitzar l EMPRESA Pàgina 16 de 26

17 ANNEX I PLÀNOL DE L ESPAI DESTINAT A BAR Pàgina 17 de 26

18 Pàgina 18 de 26

19 ANNEX II POLÍTICA D FGC TURISME I MUNTANYA I CRITERIS AMBIENTALS Pàgina 19 de 26

20 POLÍTICA D FGC TURISME I MUNTANYA La política de Turisme i Muntanya es fonamenta en la preservació, la conservació, la millora i el respecte pel medi ambient i el patrimoni, com també en la qualitat del servei, l atenció al client, la satisfacció dels grups d interès i la seguretat. Aquests són alguns dels principals valors i estratègies de l empresa: 1. Fer evident el respecte i el compromís amb el territori, tenint-ne en compte la situació geogràfica, per acostar els clients als espais naturals i integrar serveis relacionats amb el turisme actiu, els esports, els transports, la cultura i les tradicions. 2. Executar les característiques del servei que li donen valor afegit i en confereixen l aptitud per satisfer les necessitats del client tant intern com extern. 3. Complir els requisits legals aplicables relacionats amb aspectes ambientals, de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL), així com qualsevol altre requisit que afecti el conjunt de les unitats d explotació d FGC Turisme i Muntanya. 4. Aconseguir un creixement sostingut i continuat en el nombre de visitants i fer que la preservació i el respecte pel medi ambient constitueixin un valor i una estratègia d empresa i, com a tals, s integrin en l operativa i el model de gestió propis. 5. Dissenyar i aplicar els nostres productes i operar els nostres equips de manera que permetin una oferta flexible, oportuna en el temps, adequada al client i amb un alt nivell de qualitat i de respecte pel medi ambient. 6. Donar a tot el personal la formació adequada i dotar-los dels recursos necessaris perquè puguin operar els serveis en virtut dels procediments ambientals, de seguretat i de qualitat definits. 7. Fomentar la responsabilitat social empresarial, incidint en els àmbits dels grups d interès identificats, i donar satisfacció de manera equilibrada a totes aquelles persones i col lectius que interactuen amb FGC Turisme i Muntanya. 8. Fer que aquesta política formi part de la cultura de l empresa i contribueixi al procés de millora contínua i a la prevenció de la contaminació, i fer partícips d aquest fet totes les persones que treballin a FGC Turisme i Muntanya, així com les seves parts interessades. 9. Fer evidents els criteris ambientals, de seguretat i de qualitat en els nostres serveis, productes i activitats per tal que els nostres grups d interès hi participin activament i els percebin com un valor fonamental. 10. Documentar, implementar, mantenir i revisar aquesta política, així com establir i planificar objectius que permetin avaluar el comportament ambiental positiu d FGC Turisme i Muntanya, incidint en l ús raonable, sostenible i eficient de l energia i els recursos naturals disponibles. Pàgina 20 de 26

21 Criteris ambientals per a proveïdors, subcontractistes i prestadors de serveis: 1.- Requeriments generals de proveïdors, subcontractistes i prestadors de serveis: - Conèixer i complir la legislació vigent nacional, autonòmica i local aplicable a les seves activitats, productes i serveis en matèria ambiental. - Disposar de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei o execució de l obra que correspongui, així com acomplir amb la normativa de PRL. - Gestionar els residus generats correctament, d acord amb el que marca la legislació vigent i complir els requisits documentals associats, els quals estaran a disposició si FGC TIM fes el requeriment. - Comunicar a FGC Turisme i Muntanya qualsevol informació i/o documentació que els pugui ser requerida sobre els aspectes ambientals dels seus productes i/o serveis. - Acceptar el compliment d altres requeriments que es puguin sol licitar puntualment en funció de l activitat que es realitzi. 2.- Requeriments específics de proveïdors i subcontractistes i prestadors de servei: Subcontractacions i treball temporal - Disposar dels documents que acreditin que els seus treballadors tenen la competència necessària i/o han rebut formació adequada per dur a terme les tasques a desenvolupar - Seguir les indicacions de les Instruccions Tècniques d abocament i separació de residus que es troben localitzades en punts estratègics, així com també les Fitxes d Emergència en cas d incidència ambiental - Respectar les zones d acopi i de càrrega i descàrrega - Fer servir de manera racional els recursos naturals (aigua, electricitat, combustible,...) - En cas que durant la prestació del servei es generin residus perillosos, s han de gestionar d acord a la normativa vigent, remetent, si s escau, a FGC Turisme i Muntanya la documentació que evidenciï una correcta gestió - Comunicar a FGC Turisme i Muntanya de manera immediata qualsevol incidència que suposi un risc pel medi ambient - Amb caràcter general, seguir els criteris o operatives ambientals que regeixin en l explotació que es tracti. Pàgina 21 de 26

22 ANNEX III SUPÒSITS D ESTIMACIÓ ECONÒMICA Pàgina 22 de 26

23 DIFERENTS SUPÒSITS DE COMPTE D'EXPLOTACIÓ EN FUNCIÓ DELS INGRESSOS BASE LICITACIÓ Licitació Adjudicació PNP 02/12 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY 5 ANY 6 Mitja dels anys. Import Cánon fix anual , , , , , , ,00 Base ingressos bruts anuals , , , , , , , ,00 Cànon variable % s0bre ingrés 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% Estimacio Cánon variable anual , , , , , , TOTAL CÀNON ANUAL , , , , , , , Previsió creixement d'ingressos respecte a la mitjana dels obtinguts per l'explotador en el contracte actual Es preveu aconseguir-ho amb: Ampliació de l'oferta de producte Ampliació de l'horari de servei En el cas que no s'arribi eals ingressos base de licitació, FGC realitzarà una liquidació a final de cada any a raó d'aplicar el % licitat per l'empresa en concepte de cànon variable sobre la diferència entre , import base d'ingressos de la licitació i els ingressos reals obtinguts. Com a premi a l'explotador per una bona gestió de la cafeteria i d'increment d'ingressos, s'estableixen frange de millora del cànon variable, a parti d'haver assolit l'import mínim d'ingressos anual, base de licitació. TAULA DE MILLORA DE CÀNON VARIABLE TRAM INGRESSOS % VARIABLE % MILLORA CANON VARIABLE CANON FIX TOTAL %/INGRÉS BASE DE LA LICITACIÓ , ,00 7,50% , , ,00 18,24% 1 A partir de ,00 7,25% -0,25% , , ,00 17,81% 2 A partir de ,00 7,00% -0,50% , , ,00 17,00% 3 A partir de ,00 6,75% -0,75% , , ,00 16,25% 4 A partir de ,00 6,70% -0,80% , , ,00 15,75% 5 A partir de ,00 6,65% -0,85% , , ,00 15,29% 6 A partir de ,00 6,60% -0,90% , , ,00 14,86% 7 A partir de ,00 6,55% -0,95% , , ,00 14,47% 8 A partir de ,00 6,50% -1,00% , , ,00 14,10% COMPTE D'EXPLOTACIÓ PROJECCIÓ A 6 ANYS. % s/ ingres SUPÒSIT 0 % S/INGRÉS SUPÒSIT 1 % S/INGRÉS SUPÒSIT 2 % S/INGRÉS SUPÒSIT 3 % S/INGRÉS SUPÒSIT 4 Nombre de bitllets venuts a Monistrol Vila (any) Preu mig de tiquet ( ) (base imposable) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Nombre de serveis Rati d'utilitat de la cafeteria 10,67% 12,00% 13,33% 14,67% 16,00% INGRESSOS , , , , ,00 Consums 29,00% ,00 29,00% ,00 29,00% ,00 29,00% ,00 29,00% ,00 Manteniment i reparació 1,50% 2.400,00 1,33% 2.400,00 1,25% 2.500,00 1,14% 2.500,00 1,13% 2.700,00 Subministraments 3,00% 4.800,00 2,90% 5.100,00 2,70% 5.400,00 2,55% 5.600,00 2,50% 6.000,00 Altres despeses 1,00% 1.600,00 1,00% 1.800,00 1,00% 2.000,00 1,00% 2.200,00 1,00% 2.400,00 TOTAL DESPESES DIFERENTS DE PERSONAL 34,50% ,00 34,17% ,00 33,95% ,00 33,68% ,00 33,63% ,00 DESPESES DE PERSONAL 44,55% ,00 46,20% ,00 47,52% ,00 48,60% ,00 49,50% ,00 TOTAL DESPESES 79,05% ,00 80,37% ,00 81,47% ,00 82,28% ,00 83,13% ,00 RESULTAT ABANS DE CÀNON FGC 20,95% ,00 19,63% ,00 18,53% ,00 17,72% ,00 16,88% ,00 CÀNON ANUAL FGC 19,38% ,00 17,81% ,00 16,25% ,00 15,29% ,00 14,47% ,00 EBITDA EXPLOTACIÓ 1,58% 2.520,00 1,83% 3.290,00 2,28% 4.560,00 2,43% 5.350,00 2,41% 5.780,00 MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL Import salarial mitja (salari + seguretat social) 1.980, , , , , , , , , ,00 Plantilla mitjana 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 Total HORES DE SERVEI (PAX*1700) 425, ,00 495, ,00 566, ,00 637, ,00 708, ,00 Dies anys de servei 365 Mitjana hores cafeteria oberta 12 total hores any cafeteria oberta i persones de mitjana per hora de servei , , , ,00 1, ,94 Pàgina 23 de 26

24 ANNEX IV CALENDARI DE SERVEI CREMALLERA DE MONTSERRAT 2018 FULLETO D HORARIS I TARIFES 2018 Pàgina 24 de 26

25 Calendari d'explotació_cremallera de Montserrat_Any 2018 gen-18 febr-18 març-18 abr maig-18 juny-18 jul-18 ag set-18 oct-18 nov-18 des Temporada Baixa (30') 86 Temporada Mitja (30') 51 Temporada Mitja (20') 131 Temporada Alta (20') 1 Dia de Nadal (Servei Especial) Notes realtives als horaris de servei de cremallera Temporada baixa (color gris) 1. La primera circulació de pujada és a les 07:55h, tren de treballadors LARSA, no consta al calendari comercial, ni amb els fulletons horaris. 2. El primer tren comercial de pujada que consta en calendari i fulletons horaris és a les 08:35h. 3. La ultima circulació de baixada arriba a l estació de Monistrol vila a les 18:48h. Temporada mitja (colors blaus i verds) : 4. La primera circulació de pujada és a les 07:55h, tren de treballadors LARSA, no consta al calendari comercial, ni amb els fulletons horaris. 5. El primer tren comercial de pujada que consta en calendari i fulletons horaris és a les 08:35h. 6. La ultima circulació de baixada arriba a l estació de Monistrol vila a les 19:48h. Temporada alta (salmó) : 7. La primera circulació de pujada és a les 07:55h, tren de treballadors LARSA, no consta al calendari comercial, ni amb els fulletons horaris. 8. El primer tren comercial de pujada que consta en calendari i fulletons horaris és a les 08:35h. 9. La ultima circulació de baixada arriba a l estació de Monistrol vila a les 20:48h. Pàgina 25 de 26

26 Pàgina 26 de 26