MEMÒRIA PRESSUPOST MACBA 2018(*)


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMÒRIA PRESSUPOST MACBA 2018(*)"

Transcripción

1 MEMÒRIA PRESSUPOST MACBA 2018(*) (*) Extracte del document presentat al Consell General celebrat el 5 d octubre de

2 ÍNDEX 1. Presentació Relació d objectius a assolir 3 2. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses Pressupost de funcionament ordinari Pressupost d inversions 9 3. Pressupost de Despeses Ordinàries Despeses de Funcionament Despeses d Estructura Pressupost d Ingressos Ordinaris Ingressos Propis Ingressos per Subvencions de funcionament 11 Pàg. 5. Pressupost d Inversions Inversions recurrents Pla d Usos: Inversions finançades amb romanent afectat Bases d Execució del Pressupost Índex Bases d Execució del Pressupost 14 ANNEXOS Annex 1 Detall del Pressupost 2018 per capítols pressupostaris 19 Annex 2 Detall de la Plantilla de Personal 21 2

3 1. PRESENTACIÓ El pressupost del MACBA pel 2018 s emmarca dins del període d elaboració del contracte programa en el marc del pla estratègic Cal tenir en compte les següents consideracions prèvies: 1. Entre els exercicis 2016 i 2017 l Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació MACBA van fer aportacions extraordinàries per fer front al fons de maniobra negatiu que arrossegava el MACBA des de l exercici 2012, any en que el Ministeri de Cultura no va pagar la seva aportació compromesa per valor d euros. 2. Durant el 2017 s ha continuat el treball conjunt amb les institucions consorciades iniciat al 2016 per l elaboració del pla estratègic per als propers cinc anys, tal com s estableix en els estatuts del Consorci i el contracte programa pels propers dos anys ( ). El pla estratègic ha servit per realitzar una reflexió en profunditat sobre el programa general del museu, el pla d usos dels nous espais del convent dels Àngels i sobre el finançament del MACBA. El pressupost 2018 no inclou cap increment en l aportació de les entitats consorciades per aquest concepte, pendent de que sigui formalitzat al llarg de l any per a impulsar el pla estratègic i el contracte programa consensuats amb les administracions durant el treball conjunt dut a terme al llarg de L any 2014 es va definir el pla director d usos dels nous espais del museu pel període , que disposava d d euros extraordinaris d inversió (atorgats per l Ajuntament de Barcelona via l Institut de Cultura de Barcelona). Durant el 2014 i 2015 es va executar la primera fase del pla d usos (la que correspon a l Edifici Meier). En l actualitat s està treballant en les licitacions de les obres que es durant a terme a principis de 2018, per posar en marxa la cafeteria del museu. 1.1 Relació d objectius a assolir El Consorci Museu d Art Contemporani té com a missió: a) La gestió del Museu d'art Contemporani de Barcelona com a institució dedicada a l'adquisició, la conservació, l'estudi, l'exposició i la interpretació educativa d'obres d'art contemporani, amb una atenció especial a l'obra dels artistes catalans o relacionats amb Catalunya. b) La creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l'art contemporani. c) L'estímul i la promoció de totes les activitats del Museu d'art Contemporani de Barcelona com a espai per gaudir de l'art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l'educació de la sensibilitat i l'esperit crític de les persones. El MACBA és una institució que fusiona la responsabilitat de mirar al passat recent de l art amb la construcció del seu futur. Treballa des de l art i des de les experiències artístiques, renunciant a lectures unívoques i hegemòniques. Des d'aquesta perspectiva la seva missió està centrada en investigar, produir i difondre l art d avui a audiències molt amplies per tal de provocar transformacions socials fruit de l apoderament de l espectador des de comportaments democràtics, culturals i educatius intensos. El MACBA, a través de la seva activitat, fa recerca, investiga i crea un patrimoni material i immaterial. Aquesta visió li dóna un caràcter propi i genuí que es completa a través de la transferència de coneixement constant amb la ciutadania. Tot plegat amb la voluntat ferma i 3

4 decidida d'esdevenir un referent local, nacional i internacional situant-se a l'avantguarda del discurs i la investigació artística sobre el present a través de l'art. El MACBA vol esdevenir el museu on s hi donin i es potenciïn múltiples connectivitats a través de la seva capacitat de teixir llaços cooperatius i complicitats amb els diversos actors de la societat, especialment a través de la dimensió educativa. L'educació és, així, un espai en el que els actes estètics poden configurar l'experiència, crear noves formes de subjectivitat política i convertir cada individu en un agent capaç de construir sentit. El pressupost del MACBA s emmarca, per una banda, en un pla estratègic i en un contracte programa , ambdós en fase d aprovació, en el que es marquen el següents reptes estratègics: 1. Una col lecció accessible i reforçada, una col lecció que posiciona el museu i guanya protagonisme dins la seva proposta expositiva. 2. Un museu provocador en els continguts, capaç de generar relats i debats i obert a audiències diverses. 3. Excel lència en la recerca i la divulgació del coneixement. 4. Reordenació i millora dels espais i serveis del museu, un museu que projecta en el pla d usos la visió de MACBA del futur. 5. Un museu amb forts vincles amb el seu entorn. 6. Una comunicació que dóna resposta a la identitat del museu, a les necessitats del programa i als seus públics i audiències. 7. El MACBA digital. 8. Millorar organitzativa i millora de l estabilitat pressupostària. 9. Responsabilitat social i avenç en la governança. I per una altra banda, aquests objectius també s entrellacen amb algunes de les principals prioritats del Govern de la ciutat. Els objectius plantejats al pressupost del MACBA col laboren principalment a l assoliment de l eix 1 del PAM una Barcelona diversa que asseguri el bon viure i, en concret, que asseguri una ciutadania compromesa, exigent i crítica. En concret tenen una vinculació directa amb els següents objectius marcats en l eix 1.10 Cultura, es tracta dels següents: Polítiques d apropament dels grans equipaments a la ciutadania, a través del treball entre el MACBA i els espais més immediats del barri i de la ciutat Integració de la cultura en les estructures de l educació formal i no formal, a través dels programes educatius Difondre i preservar el llegat del nostre passat a través de l enfortiment de la Col lecció del MACBA i la complementació del procés de digitalització dels fons i del coneixement generat durant els darrers vint anys. A banda, altres objectius marcats en el pressupost col laboren a l assoliment d altres eixos del PAM, es tracta dels següents: L eix 3.5. Energia i canvi climàtic inclòs en l eix 3. Transició Ecològica, ja que durant el 2016 està previst continuar les accions iniciades l any 2013 i encaminades a aconseguir un estalvi energètic L eix 4. Bon Govern, en concret la política de transparència i l eficiència i la professionalitat, donat que pel MACBA el desenvolupament del talent de l equip humà que treballa al Museu està entre els seus objectius prioritaris. 4

5 2. BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES El Consorci del MACBA presenta per l any 2018 un pressupost equilibrat, després d haver cobert el dèficit de 2016 que provenia de l impagament de l aportació del Ministerio de Cultural l any El pressupost de despeses i inversions ordinàries per al 2018 és de euros, el que representa un lleuger increment respecte el pressupost ordinari de 2017 ( euros). El pressupost d ingressos per al 2018 compta amb el manteniment de les aportacions ordinàries realitzades per les administracions consorciades l any 2017: l Ajuntament de Barcelona aporta euros. la Generalitat de Catalunya aporta euros. El Ministerio de Cultura del Estado aporta euros. En relació als ingressos propis, es preveu un augment per valor de respecte als previstos en el pressupost 2017 i que representa un 2%. Aquest augment és conseqüència bàsicament del increment previst en els ingressos per coproduccions-itineràncies i patrocinis, que compensa la reducció prevista en venda de catàlegs i lloguer d espais. En xifres globals el pressupost 2018 del MACBA queda de la següent manera: Pressupost % Pressupost % Diferència % Ingressos Ingressos Propis % % % Aportació Ajuntament de Barcelona % % 0 0% Aportació Generalitat de Catalunya % % 0 0% Aportació Ministerio de Cultura del Estado % % 0 0% Transferències Ordinàries % % 0 0% Total Ingressos Ordinaris % % % Aportació Generalitat de Catalunya % % 0 0% Transferències de capital % % 0 0% Total Ingressos de Capital % % 0 0% Aportació Ajuntament de Barcelona % % Aportació Generalitat de Catalunya % % Aportació Ministerio de Cultura del Estado % % Fundació MACBA % % Total aportació per Compensació de dèficit % % PRESSUPOST INGRESSOS % % % Despeses Funcionament % % 676 0% Estructura % % % Personal % % % Total Despeses Ordinàries % % % Total Pressupost Inversions % % 0 0% PRESSUPOST DESPESES % % % Superàvit

6 Resum Pressupost % Pressupost % Diferència % Pressupost total ingressos MACBA Ingressos ordinaris i transferències % % % Transferències de capital % % 0 0% Pressupost Total Ingrés % % % Pressupost total despeses MACBA Despeses ordinàries % % % Inversions % % 0 0% Pressupost Total Despesa % % Superàvit % El següent esquema mostra el pressupost de despeses 2018 i el finançament del mateix: DESPESES I INVERSIONS FINANÇAMENT Despeses Ordinàries 22,34% 77,66% Ingressos Propis Aportacions Institucions Inversions Institucions 100,00%

7 Pressupost de Funcionament Ordinari En relació a les bases utilitzades per avaluar les despeses, cal destacar: Capítol 1. Despeses de personal El capítol 1 inclou els costos del personal inclòs a la proposta de plantilla aprovada per la Gerència de Recursos Humans i Organització de l Ajuntament de Barcelona i que inclou relació de llocs que es presenta en l annex 3 que es manté en 79 places. Per tant, per l elaboració d aquest pressupost s han considerat els següents supòsits,: Increment màxim de retribucions al personal del 1% (impacte euros) Manteniment de la plantilla inclosa en relació de llocs, fixada en 79 places Incorporació de dues posicions temporals respecte al pressupost del 2017 associades a dos projectes, implantació del repositori digital finançat amb un traspàs de pressupost de capítol 2 i implantació d accessibilitat al Museu, l últim amb un finançament específic, provinent d un patrocini. Incorporació d una posició com a tècnic de registre amb contracte indefinit no fixe, com a conseqüència de la resolució final del litigi amb un treballador. L import total d aquest capítol s eleva a euros i suposa un increment del 3% ( euros) respecte al pressupost Representa un 36% del pressupost total. Capítol 2. Compra de bens i serveis El capítol 2 inclou les despeses vinculades al funcionament ordinari del Museu. Aquest funcionament ordinari inclou: Les despeses de funcionament del Museu que es desglossen en els següents capítols: La programació d activitats que inclou Exposicions, Programes Públics, Publicacions i el manteniment de la Col lecció ( assegurances, registre i conservació). El Centre d Estudis i Documentació. La Web El programa de Comunicació, Màrqueting i Atenció al visitant Les despeses d estructura del Museu que es desglossen en els següents capítols: Les despeses de manteniment, conservació de l edifici i telecomunicacions Despeses de gestió de personal Despeses de Gestió Econòmica i Administració Altres despeses L import d aquest capítol s eleva a euros i representa una reducció respecte el pressupost 2017 de l 1% ( euros). Representa el 62% del pressupost total. Capítol 3. Despeses financeres El capítol 3 del pressupost del MACBA s eleva a euros, representa el 0,2% del pressupost total de funcionament i es manté en el mateix nivell que en el Inclou els serveis bancaris i les diferències de canvi. Capítol 4. Transferències corrents El capítol 4 del pressupost del MACBA s eleva a euros, representa el 0,1% del pressupost total de funcionament i es manté en el mateix nivell que en el Inclou l aportació del MACBA a la Fundació Tot Raval. 7

8 En relació als ingressos: Capítol 4. Transferències corrents Les aportacions al Consorci previstes per les institucions consorciades es mantenen respecte les de 2017 i s eleven a euros i queden repartides de la següent manera: l Ajuntament de Barcelona aporta euros la Generalitat de Catalunya aporta euros El Ministerio de Cultura del Estado aporta euros A continuació es mostra un quadre resum de les aportacions de les institucions consorciades previstes al 2018 comparades amb les definitives de 2017 i sense considerar les aportacions extraordinàries per cobrir el dèficit que provenia de 2012 i es van incloure en el pressupost Pressupost % Pressupost % Aportació Ajuntament de Barcelona % % 0 0% Aportació Generalitat de Catalunya % % 0 0% Aportació Ministerio de Cultura del Estado % % 0 0% Subvencions ordinàries % % 0 0% Aportació Generalitat de Catalunya % % 0 0% Subvencions de Capital % % 0 0% Aportació Ajuntament de Barcelona % % 0 0% Aportació Generalitat de Catalunya % % 0 0% Aportació Ministerio de Cultura del Estado % % 0 0% Total Aportacions % % 0 0% Les transferències corrents de les administracions representen un 77,66% del total del pressupost de funcionament ordinari, al 2017 representaven un 78,02%. A continuació es presenta un gràfic on es reflexa aquesta evolució: Capítol 3 i 5. Taxes i altres ingressos i Ingressos patrimonials (ingressos propis) Els ingressos propis presenten un increment del 2% i representen el 22% igual que al

9 Pressupost d Inversions El pressupost d inversions es manté respecte el pressupost de Aquest pressupost d inversions està finançat en un 100% per la Generalitat de Catalunya. En relació a les bases utilitzades per avaluar les inversions, cal destacar: Capítol 6. Inversions reals El capítol 6 inclou les inversions ordinàries previstes i inclouen Compra d obres de fons bibliogràfic i arxiu Equips informàtics i sistemes d informació Inversió centrada en el manteniment de l edifici Capítol 7. Transferències de capital El capítol 7 inclou les transferències de capital de la Generalitat de Catalunya per valor de euros per finançar les inversions ordinàries. 3. PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES El pressupost de despeses ordinàries de l any 2018 és de euros i suposa un lleuger augment, euros, respecte al pressupost definitiu del Pressupost % Pressupost % Pressupost Ordinari Activitats % % % Centre de documentació i arxiu % % % Web % % % Màrqueting i Comunicació % % % Despeses de lloguers d'espais i patrocinis % % % Atenció al Públic % % % Total Funcionament % % 676 0% Edifici i Telecomunicacions % % % G. Eco., Adm.i Gestió Personal % % % Total Estructura % % % Total Personal % % % Total Despesa Ordinària % % % 3.1 Despeses de Funcionament Les despeses de funcionament del Museu es desglossen en els següents capítols: La programació d activitats que inclou Exposicions, Programes Públics, Publicacions i el manteniment de la Col lecció. El Centre d Estudis i Documentació. La Web El programa de Màrqueting i Comunicació, Atenció al públic i les despeses associades a lloguers i patrocinis. 9

10 El següent quadre mostra la distribució del pressupost d Activitats: Pressupost % Pressupost % Pressupost d'activitats Exposicions % % % Programes Públics % % % Publicacions % % 0 0% Manteniment Col lecció % % % Total Activitats % % % En conjunt, el pressupost presenta un augment respecte el pressupost de 2017 del 5%, aquest augment es concentra en el finançament del programa expositiu i del programa públic. 3.2 Despeses d Estructura Les despeses d estructura del Museu es desglossen en els següents capítols: 1. Les despeses de manteniment, conservació de l edifici i telecomunicacions 2. Despeses de personal 3. Despeses de Gestió Econòmica i Administració Les despeses d estructura representen un 68% del pressupost de despeses ordinàries, el mateix percentatge que al La distribució dels diferents tipus de despeses d estructura i el seu pes específic en l exercici 2018 es mostra en el següent gràfic. 10

11 4. PRESSUPOST D INGRESSOS ORDINARIS La previsió d ingressos ordinaris per a l exercici 2018 és de euros. El 22% d aquest import s aconsegueix mitjançant la rendibilitat dels serveis i activitats del propi Museu que són un 2% superiors als ingressos previstos al 2017, el 77% restant està subvencionat per la Generalitat de Catalunya, l Ajuntament de Barcelona i el Ministerio de Cultura del Estado. Pressupost % Pressupost % Visitants % % 0 0% PEI % % % Patrocinis % % % Lloguer Espais Museu % % % Venda Catàlegs i Publicacions % % % Concessió Llibreria Botiga % % 0 0% Coproduccions i Itineràncies % % % Altres Ingressos % % % Total Ingressos Propis % % % Aportació Ajuntament de Barcelona % % 0 0% Aportació Generalitat de Catalunya % % 0 0% Aportació Ministerio de Cultura del Estado % % 0 0% Subvencions de Funcionament % % 0 0% Pressupost Ordinari % % % 4.1 Ingressos Propis Els ingressos propis pressupostats per al 2018 es xifren en euros i presenten un augment del 2% respecte el pressupost Aquest increment és degut a una previsió d increment dels ingressos per coproduccions i itineràncies i dels patrocinis. Aquests increments compensen la reducció dels ingressos prevista per la venda de catàlegs i lloguer d espais. 4.2 Ingressos per Subvencions de funcionament Les aportacions del subvencions de funcionament previstes al pressupost 2018 es mantenen respecte l exercici 2017, el detall es presenta a continuació: Pressupost % Pressupost % Transferències Corrents Aportació Ajuntament de Barcelona % % 0 0% Aportació Generalitat de Catalunya % % 0 0% Aportació Ministerio de Cultura del Estado % % 0 0% Total Transferències Corrents % % 0 0% 11

12 5. PRESSUPOST D INVERSIONS 5.1. Inversions recurrents Pressupost % Pressupost % Pressupost d'inversions Compra de fons bibliogràfic i arxiu % % 0 0% Equips informàtics i sistemes % % 0 0% Manteniment d'edificis i altres % % 0 0% Inversions % % 0 0% Aportació Ajuntament de Barcelona 0 0% Aportació Generalitat de Catalunya % 0 0% Aportació Ministerio de Cultura del Estado 0 0% Aportacions de Capital % El pressupost d inversions es manté respecte el pressupost definitiu de 2017 i està finançat en un 100% per part de la Generalitat de Catalunya. Les inversions que finança són inversions que poden ser considerades ordinàries donat que es tracta d inversions necessàries de manera recurrent cada any. Les inversions ordinàries del MACBA s estructuren en els següents àmbits: Compra d obres de fons bibliogràfic i arxiu Equips informàtics i sistemes d informació Inversió centrada en el manteniment de l edifici 5.2. Pla d usos: Inversions finançades amb romanent afectat L any 2014 es va definir el pla director d usos dels nous espais del museu pel període , que disposava d euros extraordinaris d inversió (atorgats per l Ajuntament de Barcelona via l Institut de Cultura de Barcelona). Durant el 2014 i 2015 es va executar la primera fase del pla que, entre d altres, incloïa l adequació del hall de l edifici Meier per convertir-lo en una nova botiga que es va inaugurar a principis de Durant el 2017 i, en el marc de la reflexió estratègica, s ha revisat el pla d usos i, en l actualitat s està treballant en la propera licitació de les obres del que serà la cafeteria del museu que està previst inaugurar durant el

13 6. BASES D EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 6.1 Índex CAPÍTOL I. NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. 1. Disposicions generals 2. Règim jurídic, econòmic i pressupostari 3. Disponibilitat del Pressupost de Despeses CAPÍTOL II. SOBRE ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I LLUR MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ. 4. Vinculació jurídica 5. Modificacions de crèdit 6. Operacions de crèdit 7. Ajuts i subvencions CAPÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8. Règim de personal 9. Reconeixement d obligacions derivades de la nòmina 10. Indemnitzacions per raons de servei CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D INGRESSOS 11. Provisió per insolvències CAPÍTOL V. PRESSUPOST DE DESPESES 12. Aprovació de despeses 13. Autorització, disposició i obligació de despeses 14. Homologació d empreses 15. Bestretes de caixa CAPÍTOL VI. TRESORERIA, FISCALITZACIÓ I COMPTABILITAT 16. Tresoreria 17. Fiscalització 18. Comptabilitat 19. Disposició final 13

14 6.2 Bases d Execució del Pressupost CAPÍTOL I. NORMES GENERALS 1. Disposicions generals El pressupost del Consorci Museu d Art Contemporani de Barcelona (en endavant el Consorci) per l any 2016 s elabora d acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes bases d execució i circulars aprovades pels òrgans de govern competents. 2. Règim jurídic, econòmic i pressupostari D acord amb l article 23 dels seus Estatuts el Consorci se sotmet al règim de comptabilitat pública que estableix la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió de recursos econòmics, i a la normativa que sobre la matèria estableixi l Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s inclou en el compte General de l Ajuntament de Barcelona. I d acord amb l article 26 dels Estatuts en els aspectes no previstos en els Estatuts s aplicarà la normativa que conforma el règim especial de Barcelona i la resta de normativa en matèria de règim local. 3. Disponibilitat del Pressupost de Despeses La disponibilitat del Pressupost de Despeses queda condicionada a l'aprovació de les aportacions de la Generalitat de Catalunya, l Ajuntament de Barcelona i l Administració de l Estat en llurs respectius pressupostos. Serà responsabilitat dels representants de les institucions aconseguir que les aportacions de la Generalitat de Catalunya, l'ajuntament de Barcelona i l Administració de l Estat compromeses en el Pressupost del MACBA i aprovades pel Consell General, siguin incloses en llurs respectius pressupostos. CAPÍTOL II. SOBRE ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I LLUR MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ 4. Vinculació jurídica El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l estat de despeses del pressupost de despeses es defineix: a) Respecte a la classificació per programa, l àrea de despesa. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació d aplicació pressupostària els crèdits generats per ingressos afectats a despeses amb finançament afectat. 5. Modificacions de crèdit Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la bossa de vinculació jurídica, s haurà de tramitar prèviament l expedient adequat de modificació de crèdits. D acord amb la secció 2a. del capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les modificacions de crèdit següents: a) Crèdits extraordinaris. b) Suplements de crèdit. c) Transferències de crèdit. 14

15 d) Generacions de crèdit. e) Ampliacions de crèdit f) Incorporacions de romanents de crèdit. g) Baixes per anul lació de crèdits pressupostaris. Seran aprovades pel Consell General les modificacions de crèdit dels apartats a), b) i g), així com les transferències de crèdit que suposin un canvi de l àrea de despesa, excepte quan afecti als crèdits de personal. L aprovació de la resta de modificacions de crèdit pressupostàries correspondrà al Gerent del Consorci. 6. Operacions de crèdit Les operacions de crèdit que no superin el 10% dels ingressos liquidats per operacions corrents de l exercici anterior podran ser aprovades per la Comissió Delegada, les que superin el 10% requeriran l aprovació del Consell General. I en tot cas es seguirà el que marca el RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en els seus articles 51 i següents així com allò disposat al Decret d Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/ Ajuts i subvencions Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer en aplicació de l article del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els termes establerts en la Llei General de Subvencions. Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert en la Llei General de Subvencions. CAPÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA. PERSONAL 8. Règim del personal El personal del Museu es regirà per la normativa laboral que es derivi del Conveni subscrit amb el Consorci del Museu i, en allò que aquest Conveni no hagi previst, per la normativa laboral general, respectant els sous i les categories que fins al present s hagin aplicat. 9. Reconeixement d obligacions derivades de la nòmina L aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball és responsabilitat del Consell General a proposta de la Comissió delegada i implica l autorització de la despesa corresponent. Mensualment es confeccionarà, com a document addicional a la nòmina la relació d incidències existents respecte la nòmina anterior i s adjuntarà a l informe elaborat per la persona responsable de recursos humans del Consorci. El pagament de la nòmina es farà per banca electrònica. 10. Indemnitzacions per raons de servei Les indemnitzacions al personal per dietes i despeses de locomoció s ajustaran al que disposa el conveni col lectiu i les normes generals, en concret, el que s indica al Decret 138/2008 del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya sobre indemnitzacions per raons de servei. Per resolució del gerent, es pot acordar, en cada cas, que les indemnitzacions s ajustin a les despeses realment generades. 15

16 CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D INGRESSOS 11. Provisió per insolvències La provisió per insolvències anual es realitzarà de forma individualitzada pel saldo dels drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressuposts d exercicis anteriors al que correspongui la liquidació en la seva totalitat. CAPÍTOL V. PRESSUPOST DE DESPESES 12. Aprovació de despeses El Gerent té la competència per autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i ordenar pagaments i retre comptes, tal com indiquen els Estatuts del Consorci en l article 16b). Les despeses que superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost hauran de ser aprovades per la Comissió Delegada. El Gerent també té la competència de contractar obres, subministraments i serveis, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i que no suposin una despesa plurianual superior als 4 anys, segons l article 16 d) dels Estatuts del Consorci. En cas de que l import superi el 10% dels recursos ordinaris o suposin una despesa plurianual superior als 4 anys la competència la té la Comissió Delegada. I en tot cas, pel que fa a les despeses plurianuals, es seguirà el que marca el RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en el seu article Autorització, disposició i obligació de despeses L autorització, disposició i obligació de despeses es podrà acumular en els casos següent: Tributs, Serveis bancaris, comissions, interessos i diferències de canvi Contractes menors Aportacions a fundacions i famílies, Liquidacions de despeses de petita quantia (bestretes de caixa), prèvia autorització del Responsable de Departament. Liquidacions de viatges pel personal de l entitat, prèvia autorització del Responsable de Departament. Liquidacions de despeses de col laboradors externs, prèvia autorització del Responsable de Departament. 14. Homologació d empreses El Consorci podrà adherir-se a les homologacions i selecció d empreses que ha establert l Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 16

17 15. Bestretes de caixa El Consorci disposarà d un sistema de bestretes de caixa fixa per les despeses corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de viatge, material no inventariable, així com altres petites despeses urgents necessàries pel desenvolupament de l activitat i s ajustarà a la normativa legal vigent. Les bestretes de caixa fixa quedaran fixades, en un límit màxim de euros, ingressats en un compte corrent que exclusivament es dedicarà a aquestes operacions. La disposició d aquests quantitats ingressades en aquest compte requerirà la signatura del Gerent. Les bestretes en efectiu no es podran fer servir per a despeses superiors a euros ni per a inversions, com obres, mobiliari, maquinària, ordinadors i altre maquinari informàtic, programes informàtics, llibres per a la Biblioteca, etcètera. Tampoc es podran fer servir en cap cas per pagar serveis de professionals. CAPÍTOL VI. TRESORERIA, FISCALITZACIÓ I COMPTABILITAT 16. Tresoreria Mensualment es realitzaran les actes d arqueig de les existències de caixa. Aquestes existències de caixa s han de signar en un termini màxim de quinze dies des de l últim dia del mes a que es refereixen. Cas d existir discrepàncies entre els saldos comptables i els bancaris, s aportarà l oportú estat conciliatori. El pagaments del consorci es faran per banca electrònica Fiscalització El control i fiscalització de l activitat es realitzarà d acord amb el previst en els articles 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per a les despeses s estableix la fiscalització prèvia limitada regulada en l article 219 del TRLRHL, per la qual cosa la Intervenció prèvia es limitarà a comprovar els extrems a que es refereix l article 219, punt 2 del RDL esmentat. La fiscalització prèvia dels drets es substituirà per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovadores posteriors que determini la Intervenció. 18- Comptabilitat La comptabilitat del Consorci es realitzarà d acord amb l Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per al càlcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Es podrà incorporar a Patrimoni, el saldo del compte 120 Resultats d exercicis anteriors, d acord amb els Principis Generals del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l Administració Local, aprovats per l Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Aquest traspàs de comptes serà aprovat pel Gerent de l Institut. És responsabilitat del Departament de Gestió Econòmica la custòdia de tots els documents comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, 17

18 documents d ingressos, convenis, i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos). 19.-Disposició final.- Per tot allò no previst en aquestes Bases d Execució, serà d aplicació el que disposin les Bases d Execució del Pressupost de l Ajuntament de Barcelona. 18

19 Annex 1 Detall del Pressupost 2018 per capítols pressupostaris 19

20 Resum pressupost 2018 i 2017 MACBA (per capítols) Pressupost 2018 Ppst Aprovat 2017(*) CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS , ,00 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (**) , ,58 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS , ,00 CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (**) , ,88 Total Ingressos , ,46 CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DE PERSONAL , ,00 CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS , ,69 CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES , ,00 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS , ,00 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS , ,88 Total Despeses , ,57 Superàvit 0, ,89 (**) Detall Transferències corrents i de capital Pressupost 2018 Ppst Aprovat 2017(*) Resum d'aportacions Aportació Ajuntament de Barcelona , ,84 Aportació Generalitat de Catalunya , ,84 Aportació Ministerio de Cultura del Estado , ,00 Transferències Corrents , ,68 Aportació Ajuntament de Barcelona 0,00 0,00 Aportació Generalitat de Catalunya , ,88 Aportació Ministerio de Cultura del Estado 0,00 0,00 Transferències de Capital , ,88 Aportació Ajuntament de Barcelona , ,84 Aportació Generalitat de Catalunya , ,72 Aportació Ministerio de Cultura del Estado , ,00 Total Aportacions , ,56 Aportació Ajuntament de Barcelona ,84 Aportació Generalitat de Catalunya ,69 Aportació Ministerio de Cultura del Estado ,69 Fundació MACBA ,69 Compensació de Romanent 0, ,90 Aportació Ajuntament de Barcelona , ,69 Aportació Generalitat de Catalunya , ,41 Aportació Ministerio de Cultura del Estado , ,69 Fundació MACBA 0, ,69 Total Aportacions amb compensació de Romanent , ,46 (*) Inclou l'aportació de l'ajuntament de Barcelona de ,84 euros per cobrir el dèficit de La classificació de les despeses del pressupost del 2016 s aplica a l àrea de despesa 3 Producció de béns públics de caràcter preferent, política de despesa 33 Cultura, programa 333 Equipaments culturals i museus 20

21 Annex 2 Detall de la Plantilla de Personal 21

22 Plantilla prevista 2018 Laboral Fix 19 Interí 60 Obra o servei 4 Indefinit no fix 1 Alta direcció 2 Total 86 Massa salarial Sous i salaris Seguretat Social

23