ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 (JGL2015/29)


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 (JGL2015/29)"

Transcripción

1 ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 (JGL2015/29) A la Sala d Actes de l Ajuntament de Cassà de la Selva del dia 23 de novembre de 2015 a les 20:00 hores, es reuneixen per celebrar sessió Ordinària de Junta de Govern Local en primera convocatòria i sota la Presidència de l Alcalde President de l Ajuntament de Cassà de la Selva: President: Senyor Martí Vallès i Prats Regidors vocals: Senyor Pau Presas Bertran Senyora Eva Sáez Revuelta Senyor Josep Ferrer Serra Convidats per l Alcaldia amb veu i sense vot de conformitat amb l article del ROF Senyor Joan Cañigueral Casellas Senyor Emili Mató Palos No hi assisteixen els Regidors: Senyora Meritxell Rabionet Frigola qui excusa la seva inassistència. Actua com a Secretària, la Secretària de la Corporació: Senyora Cristina Pou Molinet Actua com a interventora, la Interventora de la Corporació: Senyora Núria Josa i Arbonès Havent comprovat el quòrum d assistència necessària establert a l article del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s aprova el Reglament d Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l Alcalde President declara oberta la sessió. ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE S EFECTUARÀ EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 A LES 20:00 HORES ACTES PENDENTS D APROVAR Primer.- Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió de Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2015 (2015/28). 1

2 URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT Segon.- PRP2015/1499 Correcció material de l'error de la Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2015 en sentit que el canvi de nom es concedeix a la societat URILOGA SC Tercer.- PRP2015/1507 Acordar l'assabentat del comunicat de O.M per canvi de titularitat del bar "Quim's", ubicat al Passeig Vilaret, núm. 17, abans a nom de S.G., SC. Quart.- PRP2015/1508 Autoritzar a DCD Taller Ambiental SL la llicència d'obres per a la construcció d'una piscina per a ús privat de la seva família al V.M,15 C.D. RECURSOS ECONÒMICS Cinquè.- PRP2015/1490 Padró cursos Sala Galà mes de novembre 2015 Sisè.- PRP2015/1491 Ratificació Relació de liquidacions d'altes núm. 129 i baixes núm. 38 novembre de 2015 Setè.- PRP2015/1505 Acord de renúncia de la subvenció de la Diputació de Girona per a la Pavimentació del camí dels Bombers del veïnat de les Serres ACORDS PRIMER.- APROVACIÓ DE L ESBORRANY DE L ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2015 (2015/28). Es passa a la votació quedant aprovada l acta per unanimitat dels membres presents amb dret a vot. SEGON.- PRP2015/1499 CORRECCIÓ MATERIAL DE L'ERROR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE MAIG DE 2015 EN SENTIT QUE EL CANVI DE NOM ES CONCEDEIX A LA SOCIETAT URILOGA SC RELACIÓ DE FETS Vista la sol licitud de J.M.L de data 6 de novembre de 2015 (RE 3984) pel qual demana la rectificació de l acord de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2015 quant al nom de l entitat mercantil que ha de ser URILOGA S.C., malgrat que en la seva instància de 19 de febrer de 2015 (RE 774) en que peticionava el canvi de titularitat del Bar Fleca Avi Manel la senyora I.G.L va fer constar que actuava en nom de la societat URIOLA S.C. Atès que amb data 16/11/2015 s ha presentat instància amb còpia del document de constitució de la societat civil URILOGA, S.C. declarant que aquesta és la societat explotadora. (RE 4099) 2

3 Atès l informe favorable del cap de serveis jurídics municipals. FONAMENTS DE DRET Considerant que l article de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu Comú, que disposa: 2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos... Per tot això, S ACORDA, per Unanimitat dels membres presents amb dret a vot: PRIMER.- Esmenar l error material de l acord Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2015 en el sentit que l autorització de canvi de nom a de ser a favor de la societat civil URILOGA, S.C. TERCER.- PRP2015/1507 ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE O.M PER CANVI DE TITULARITAT DEL BAR "QUIM'S", UBICAT AL PASSEIG VILARET, NÚM. 17, ABANS A NOM DE GERMANS S.G, SC. RELACIÓ DE FETS Vist el comunicat presentat per O.M, (RE el dia ), per canvi de titularitat del bar Quim s, ubicat al Passeig Vilaret, núm. 17, baixos, d aquesta vila, abans a nom de Germans S.G, SC. Atès l informe favorable emès per l arquitecte municipal, que copiat diu: Atès el Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. Vist que aquesta activitat s emplaça en sòl urbà, Clau C, illes amb pati, on l ús sol.licitat és admès. Conclusió: S emet informe FAVORABLE des del punt de vista urbanístic. D altra banda, es recorda que per a la instal.lació de nous rètols a les façanes de l establiment caldrà sol.licitar i obtenir prèviament la corresponent llicència municipal, ajustant-se a l establert a l ordenança municipal que regula els rètols publicitaris. Pel que fa a la retolació, atesa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda que tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l aparador, a l interior o a l exterior de l establiment, i tant si es tracta de rètols destinats a clients o usuaris com als treballadors de l establiment han de ser com a mínim en català. Aquesta obligació no inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. Atès l informe emès per l enginyer municipal, respecte a l activitat i que en la seva part suficient diu: 3

4 Antecedents a) El bar QUIM S disposa de llicència per a BAR CAFETERIA a nom de J.E.S.G per Comissió Municipal de Govern de 6 de març de 1997, per traspàs del seu germà, el Sr N.S.G. La llicència inicial atorgada en base a l expedient 1981/24 com a sala de jocs, a nom de M.I.B.G d acord amb el projecte efectuat per l arquitecte Sr. Angel Sánchez, i expedient 1981/34 com a Bar de categoria 1 especial A, a nom de J.O.R en base al certificat emès per l arquitecte Sr. Angel Sánchez. b) En data 4 de febrer de 1994, L ajuntament es dona per assabentat del canvi de nom del Bar Quim s a favor dels Srs. J.E i N.S.G. c) En data 11 de juny de 2015, la Sra. I.B.G, en representació del Sr. O.M.R informa del traspàs de l activitat. d) En data 27 de juliol de 2015, el Sr. O.M.R, aporta declaració responsable per a l exercici de l activitat del bar Quim s, i una part de l escriptura de compa-venda entre J.O.R, representant de la venedora i O.M.R com a compradora, sense que es pugui especificar el que es compra / venda. e) Classificació de l activitat sol licitada dins dels diferents àmbits sectorials: L activitat es classifica: Dins del marc de la nova Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Com activitat de BAR, amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones, i amb una superfície inferior a 500 m 2, sense terrassa, resta classificada com activitat innòcua sotmesa al regim de Comunicació Prèvia de Nivell 1 en el cas que es tractés d una nova implantació. Dins del marc de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Com activitat de BAR, amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones, sense terrassa o espai complementari a l aire lliure, resta classificada com activitat sotmesa al regim de Comunicació Prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, en el cas que es tractés d una nova implantació. Dins del marc de Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Com establiments d activitats recreatives de menys de 500 m² de superfície o amb un aforament inferior a 500 persones, l activitat està sotmesa a intervenció municipal, en el cas que es tractés d una nova implantació. Conclusions El Sr. O.M.R, exerceix la comunicació a l Ajuntament del canvi de titulat d una activitat que disposa de llicència per exercir com a BAR CAFETERIA. S informa favorablement l assabentat de la comunicació prèvia atès que en els diferents expedients s ha donat llicència per a sala de jocs conjuntament a bar de categoria 1 especial A la promotora haurà d aportar:.- Certificat tècnic d acompliment de les mesures correctores que li siguin d aplicació, d acord amb la corresponent normativa sectorial ambiental i d incendis, juntament amb un plànol de planta i secció de tota l activitat..- Aportar còpia de que es disposa d una assegurança de responsabilitat civil durant l exercici de l activitat, d acord amb la normativa vigent. 4

5 Atès l informe emès pel Cap dels Serveis Jurídic d aquest Ajuntament, que conclou dient: INFORMO FAVORABLEMENT L ASSABENTAT DEL CANVI DE TITULARITAT DEL BAR QUIM S a favor d O.M.R i proposo que la Junta de Govern Local es doni per assabentada AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS: a) Que es completi la Declaració responsable presentada del fet que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts pel Decret 112/2010, de 31 d Agost, pel qual s aprova el Reglament d espectacles públics i activitats recreatives. b) Les de l informe de l enginyer municipal: Certificat tècnic d acompliment de les mesures correctores que li siguin d aplicació, d acord amb la corresponent normativa sectorial ambiental i d incendis, juntament amb un plànol de planta i secció de tota l activitat. Aportar còpia de que es disposa d una assegurança de responsabilitat civil durant l exercici de l activitat, d acord amb la normativa vigent. c) Al compliment de l article 132 del Decret 112/2010, de 31 d agost, pel qual s aprova el Reglament d espectacles públics i activitats recreatives conforme l establiment està subjecte a els controls periòdics que s'han d'efectuar cada quatre anys, d acord amb les determinacions establertes en el referit Decret 112/2010. FONAMENTS DE DRET Atès el Pla d Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009, el local es troba situada en sòl urbà, Clau C, illes amb pati, on l ús sol.licitat es admès. Atès que segons determina la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Atès el que determina la nova Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l activitat administrativa de l Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d impuls de l activitat econòmica. Atès el que disposa la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d agost, pel qual s aprova el Reglament d espectacles públics i activitats recreatives. Atesa la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals. 5

6 Atès que l adopció d aquest acord és competència d aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l Alcalde d aquest Ajuntament, mitjançant decret d alcaldia número de data 2015/608, de data 19 de juny de Per tot això, S ACORDA, per Unanimitat dels membres presents amb dret a vot: PRIMER. Acordar l assabentat del comunicat presentat per O.M.R, per canvi de titularitat del bar Quim s, ubicat al Passeig Vilaret, núm. 17, baixos, d aquesta localitat, d acord amb el que s indica en els informes tècnics que consten a la part dispositiva d aquest acord i el que disposa la legislació vigent. SEGON. Condicionar aquest acord al compliment de les condicions indicades pels Serveis Tècnics Municipals, que s indiquen a continuació i les que determina la normativa vigent en horaris comercials (Llei 3/2014, de 19 de febrer): a) Durant l exercici de l activitat es disposarà en tot moment de la documentació següent: 1.- Certificat tècnic d acompliment de les mesures correctores que li siguin d aplicació, d acord amb la corresponent normativa sectorial ambiental i d incendis, juntament amb un plànol de planta i secció de tota l activitat. 2.- Aportar còpia de que es disposa d una assegurança de responsabilitat civil durant l exercici de l activitat, d acord amb la normativa vigent. 3.- Caldrà donar compliment el que determina l article 132 del Decret 112/2010, de 31 d agost, pel qual s aprova el Reglament d espectacles públics i activitats recreatives sobre els controls periòdics que s'han d'efectuar cada quatre anys, d acord amb les determinacions establertes en el referit Decret 112/2010. b) Des del punt de vista urbanístic l activitat queda condicionada al compliment de les següents condicions: 1.- Per a la instal.lació de nous rètols a les façanes de l establiment caldrà sol.licitar i obtenir prèviament la corresponent llicència municipal, ajustant-se a l establert a l ordenança municipal que regula els rètols publicitaris. Pel que fa a la retolació, atesa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda que tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l aparador, a l interior o a l exterior de l establiment, i tant si es tracta de rètols destinats a clients o usuaris com als treballadors de l establiment han de ser com a mínim en català. Aquesta obligació no inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. TERCER. Aprovar la liquidació practicada per la Recaptació Municipal, per un import de 132,34 euros. QUART. Comunicar aquest acord als interessats, tot indicant els recursos que corresponguin. QUART.- PRP2015/1508 AUTORITZAR A DCD TALLER AMBIENTAL SL LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA PER A ÚS PRIVAT DE LA SEVA FAMILIA AL V.M NÚM. 15 CD 6

7 RELACIÓ DE FETS Vista la instància presentada per DCD TALLER AMBIENTAL SL(RE 3771/ ) per a la construcció d una piscina per a ús privat de la seva família al V.M, 15 C.D. Atès l informe dels serveis tècnics municipals de data 18 de novembre de 2015, que copiat literal diu: Atès el Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. Vist el projecte presentat per a la construcció d una piscina al V.M., núm. 15, CD. Aquesta piscina se situa en sòl no urbanitzable, Zona Clau D Rural agrícola. Vista la instància presentada en data 18 de novembre de 2015 per DCD Taller Ambiental SL, on fan constar que la piscina serà exclusivament d ús privat per a la família i que en cap cas serà utilitzada per llogaters i hostes. S informa FAVORABLEMENT la sol.licitud de llicència d obres amb la condició que: La piscina sigui destinada exclusivament a ús privat de la família i que en cap cas sigui utilitzada pels llogaters i hostes de les activitats d allotjament turístic. Abans de l inici de les obres s aporti la identificació del constructor i l acta d inici de les obres estesa per la direcció facultativa. El pressupost estimatiu de les obres és de ,73. La previsió de residus a generar és de 270,487 tones. L import de la fiança, d acord amb l Ordenança municipal de gestió de runes i terres (BOP de Girona núm. 46, de 8/3/2011, i núm. 247 de 28/12/2012), és de 2975,36. L Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l ha dipositat presenta el certificat de gestió a què fa referència l article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny de 2010, l obra sigui completament finalitzada i s hagi lliurat el certificat final de l obra. En el cas d obres menors, serà suficient amb presentar el justificant del destí de les runes i terres generades. Atès l informe del cap de serveis jurídics de data 19 de novembre de 2015, que diu : PRIMER.- Vist l informe favorable de l arquitecte municipal de data 18 de novembre de SEGON.- Vist que la sol licitud d obra major proposada s ajusta a la normativa urbanística. TERCER.- Atès el que estableix l article 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s aprova el Reglament d obres, d activitats i serveis dels ens locals. QUART.- Vist l article r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que la competència per a l atorgament de llicència és de l alcalde. CINQUÈ.- Vist el decret d alcaldia 2015/608 de data 19 de juny de 2015 d atribucions de la Junta de Govern. 7

8 CONCLOC: Informo favorablement l autorització sol licitada d acord amb les condicions de l informe de l arquitecte municipal. FONAMENTS DE DRET Vist el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals; Atès el Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. Atès que l adopció d aquest acord és competència d aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l Alcalde d aquest Ajuntament, mitjançant decret d alcaldia número 608/2015 de data 19 de juny de 2015; Per tot això, S ACORDA, per Unanimitat dels membres presents amb dret a vot: PRIMER: Concedir la llicència d obres sol licitada a DCD TALLER AMBIENTAL SL per a la construcció d una piscina V.M núm. 15 C.D. destinada exclusivament a ús privat de la família i que en cap cas sigui utilitzada pels llogaters i hostes de les activitats d allotjament turístic i condicionar la seva eficàcia, vigència i validesa al compliment de les prescripcions tècniques que s indiquen a l expedient de concessió i a la liquidació de l'icio i les taxes corresponents: ICIO : 1.129,91 Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 154,50 Fiança per a la correcte gestió de runes (OF 31): 2.975,36 El termini d execució d obres és el següent: Termini d iniciació: 1 any Termini acabament: 3 anys Termini màxim d interrupció: 6 mesos La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis, o les pròrrogues corresponents, no s han començat o no s han acabat les obres. L Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l ha dipositat presenta el certificat de gestió a què fa referència l article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny de 2010, l obra sigui completament finalitzada i s hagi lliurat el certificat final de l obra. En el cas d obres menors, serà suficient amb presentar el justificant del destí de les runes i terres generades. 8

9 SEGON. Advertir-vos que abans de l inici de les obres cal que aporteu la documentació indicada pels Serveis Tècnics Municipals, en l informe transcrit en la part dispositiva d aquest acord: Abans de l inici de les obres s aporti la identificació del constructor i l acta d inici de les obres estesa per la direcció facultativa. TERCER. Advertir-vos que aquesta llicència s atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, de conformitat amb l article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, sens perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives d acord amb la legislació de règim local o sectorial de conformitat amb l article del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual es modifica el text refós de la Llei d urbanisme de Catalunya. No obstant en el cas que siguin preceptives altres autoritzacions s han d haver acreditat amb caràcter previ a la concessió de la llicència d acord amb l article 16 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. QUART. Comunicar als interessats que un cop finalitzades les obres, en el termini d un mes comptador des del dia següent a la seva terminació, s haurà de presentar davant l Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a acreditar-ho, als efectes de realitzar la corresponent inspecció, si s escau, i determinar la liquidació definitiva de llicència urbanística, de conformitat amb l article 103 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. CINQUÈ. Recordar-vos que en el cas que les obres realitzades no s adaptin a la llicència d obres concedida i a l informe tècnic municipal, s incoarà un expedient de protecció de la legalitat urbanística amb el corresponent procediment sancionador. SISÈ. Comunicar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que corresponguin. CINQUÈ.- PRP2015/1490 PADRÓ CURSOS SALA GALÀ MES DE NOVEMBRE 2015 RELACIÓ DE FETS Atés el padró dels preus públics dels cursos de la Sala Galà corresponent al mes de novembre de 2015 expedit el dia 17/11/2015 i que suma un muntant global de ,50 euros. FONAMENTS DE DRET 9

10 Vistos els articles 13 i 14 de l ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals; Vist l article 62 de la Llei 58/2003 General Tributària, regulador dels terminis de pagament en voluntària dels tributs; Per tot això, S ACORDA, per Unanimitat dels membres presents amb dret a vot: Primer. Aprovar el padró referit a la part expositiva anterior i que se segueixin els tràmits pertinents pel cobrament dels rebuts que s hi inclouen. Segon. Notificar el present acord a l oficina tributària d aquest Ajuntament. SISÈ.- PRP2015/1491 RATIFICACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS D'ALTES NÚM. 129 I BAIXES NÚM. 38 NOVEMBRE DE 2015 RELACIÓ DE FETS Vist el decret d Alcaldia núm. 2015/921, en el qual s aprova la relació d altes de liquidacions número 129, que corresponen al mes de novembre, les quals s agrupen pels conceptes comptables que tot seguit es relacionen en el següent quadre: ALTRES IMPREVISTOS 150, PREU PUBLIC BRIGADA 46, EXP. DOCUMENTS 190, QUOTA FIXA LLAR INFANTS 253, MENJADOR LLAR INFANTS 33, OBERTURA D'ESTABLIMENTS 1.028, LLICÈNCIA D'OBRES 1.536, TAXA OBERTURA SONDATG. RASES 22, PARCEL LACIONS 295, PRIMERA OCUPACIO 36, OCUPACIO TERRENYS VIA PÚBLICA 119,64 IVA REPERCUTIT 643, PUBLICITAT RÀDIO CASSÀ 2.736, PUBLICITAT AGENDA CULTURAL 330, TAXA RETIRADA VEHICLES 285, MATRÍCULA ESCOLA D'ART 120, ESCOLA D'ART 283,50 TOTAL 8.110,49 I la relació de baixes núm. 038 que totalitza la suma de 1.200,45 euros que es detalla a continuació:. Rebut NIF Contribuent Tribut Motiu baixa Import X SEJ Obres Passat i cobrat per 200,00 Xaloc H TMS Sala Galà Decret 2015/847 i 45,00 10

11 i JGL 6/10/ Q LLCC Sala Galà Segons informe Sala Galà comencen el curs l octubre A633 GND obres Segons JGL 05/10/2015 es practiquen noves liquidacions 23,85 23,85 39,30 54,04 76,15 61,41 39,30 39,30 39,30 196,32 31, SPJ obres Segons JGL 28/09/2015- es practica novaliquidació N PMD Llar Per modificació d infants tarifa segons informe Llar d infants 154,50 176,00 FONAMENTS DE DRET Article 17 de l ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulador de l aprovació de les liquidacions de venciment no periòdic; Article 62 de la Llei 58/2003 General Tributària, regulador dels terminis de pagament en voluntària dels tributs. Per tot això, S ACORDA, per Unanimitat dels membres presents amb dret a vot: Primer. Aprovar la relació de liquidacions número 129 corresponents al mes de novembre de 2015 la qual totalitza un muntant de 8.110,49 euros, i que se segueixin els tràmits per al cobrament de les que pertoquin. Segon. Aprovar la relació de baixes núm. 038 del mes de novembre de 2015, que totalitza 1.200,45 euros d import principal, i que els rebuts i liquidacions que hi estan inclosos quedin sense cap efecte. Tercer. Notificar el present acord a l oficina tributària d aquest ajuntament. SETÈ.- PRP2015/1505 ACORD DE RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DELS BOMBERS DEL VEÏNAT DE LES SERRES RELACIÓ DE FETS 11

12 En data 21 d abril de 2015 i RS 1255 es va sol licitar subvenció exclosa de concurrència pública a la Diputació de Girona per a la pavimentació del camí dels bombers del veïnat de les Serres de Cassà de la Selva. En data 19 de maig de 2015 i RE 1975 la Diputació de Girona va acordar concedir subvenció de euros a l Ajuntament de Cassà per l obra esmentada, justificant un import de ,23 euros. Atès l informe de la Àrea Econòmica de l Ajuntament de Cassà de la Selva de data 19 de novembre de 2015, en relació a l expedient de subvenció 2015/339, que transcrit literal diu així: Que consultat el pressupost de l Ajuntament de Cassà de la Selva per a l exercici 2015, en resulta que no es preveu en el capítol VI de despeses cap aplicació pressupostària destinada al finançament de la inversió Asfaltat del camí dels Bombers i tampoc es preveu en el capítol VII d ingressos altres subvencions per fer front al finançament de la mateixa, per la qual cosa l execució de l obra comportaria que l Ajuntament hagi de fer front als ,23 euros restants dels quals l Ajuntament no ha rebut altre finançament aliè. Atès que no es portarà a terme l execució de l obra per falta de liquiditat pressupostària. FONAMENTS DE DRET Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i la resta de normativa concordant. Per tot això, S ACORDA, per Unanimitat dels membres presents amb dret a vot: Primer.- Aprovar la renúncia de la subvenció de euros de la Diputació de Girona per a la Pavimentació del Camí dels Bombers del veïnat de les Serres. Segon.- Notificar aquest acord a l Àrea d Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona. S acorda per unanimitat de tots el membres assistents sol licitar canvi de destinació de la subvenció a la Diputació de Girona. No havent més assumptes a tractar i essent les 20:30 hores, l Alcalde President aixeca la sessió. L Alcalde La Secretària 12

13 Martí Vallès i Prats Cristina Pou i Molinet Regidors vocals - Senyor Pau Presas Bertran - Senyor Josep Ferrer Serra - Senyora Eva Sáez Revuelta Regidors convidats amb veu i sense vot - Senyor Emili Mató Palós - Senyor Joan Cañigueral Casellas 13