Provincia de ourense. n.º 283 martes, 12 decembro D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Provincia de ourense. n.º 283 martes, 12 decembro D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e"

Transcripción

1 Boletín oficial Provincia de ourense n.º 283 martes, 12 decembro 2017 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario II. administración xeral do estado confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas. ourense Información pública de solicitude de concesión de aproveitamento de augas, expediente A/32/ Información pública de solicitude de concesión de aproveitamento de augas, expediente A/32/ confederación Hidrográfica do douro comisaría de augas. Valladolid Información pública de extinción do dereito de aproveitamento de augas subterráneas, RD/1726/2017, expediente: CP-552/2015-OR... 3 IV. entidades locais Bolo (o) Aprobación definitiva do orzamento xeral para o exercicio carballeda de Valdeorras Corrección de erros do anuncio da aprobación definitiva de modificacion de créditos n.º 7/2017, publicado co n.º cualedro Convocatoria para a elección de xuíz de paz titular... 6 ourense Formalización do servizo de instalación, posta en funcionamento, mantemento, e retirada da iluminación de Nadal , expediente: , ref Aprobación definitiva do expediente de baixa colectiva por prescrición de obrigas, devolución de ingresos e ordes de pagamento de conceptos non orzamentarios pertencentes á agrupación de orzamentos pechados... 7 rairiz de Veiga Convocatoria de procedemento para a selección de 1 beneficiario/a para alugueiro de 1 vivenda de titularidade municipal... 8 Verín Información pública do expediente sobre concesión de licenza municipal para obras de acondicionamento e adaptación dun local que se destinará a cafetería (venda e degustación de pasteis) na praza da Mercede, n.º baixo (Verín)... 9 V. tribunais e xulgados xulgado do social n.º 1 de ourense Notificación de sentenza do á empresa Constandre, SL, no procedemento ordinario 555/ Notificación de auto do a Operador Logístico Nusa, SL, na execución 95/ xulgado do social n.º 2 de ourense Citación para actos de conciliación e xuízo a Industrias Montleon, SL, e a Excavaciones Ucediños, SL, no procedemento ordinario 740/ Notificación de resolución a Hosteleros Fon Dan, SL, na execución de títulos xudiciais 122/ Citación para actos de conciliación e xuízo a Hormigones Río Miño, SL, no procedemento ordinario 742/ xulgado do social n.º 2 de Ponferrada Notificación de sentenza n.º 413/17, do , a Pizarras Nano, SL, no procedemento seguridade social 209/ xulgado do social n.º 2 de Zaragoza Notificación de sentenza a Cabo 3, SC, David Gago Díaz e José Manuel Veiga Cid, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 30/ II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Comisaría de Aguas. Información pública de solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas, expediente A/32/ Información pública de solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas, expediente A/32/ Confederación Hidrográfica del Duero Comisaría de Aguas. Valladolid Información pública de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, RD/1726/2017, expediente: CP-552/2015-OR... 3 IV. ENTIDADES LOCALES Bolo (O) Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio Carballeda de Valdeorras Corrección de errores del anuncio de la aprobación definitiva de modificación de créditos n.º 7/2017, publicado con el n.º Cualedro Convocatoria para la elección de juez de paz titular... 6 Formalización del servicio de instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, y retirada del alumbrado de Navidad , expediente: , ref Aprobación definitiva del expediente de baja colectiva por prescripción de obligaciones, devolución de ingresos y órdenes de pago de conceptos no presupuestarios pertenecientes a la agrupación de presupuestos cerrados... 8 Rairiz de Veiga Convocatoria de procedimiento para la selección de 1 beneficiario/a para alquiler de 1 vivienda de titularidad municipal... 8 Verín Información pública del expediente sobre concesión de licencia municipal para obras de acondicionamiento y adaptación de un local que se destinará a cafetería (venta y degustación de pasteles) en la plaza de la Merced, n.º bajo (Verín)... 9 V. TRIBUNALES Y JUZGADOS Juzgado de lo Social n.º 1 de Notificación de sentencia de a la empresa Constandre, SL, en el procedimiento ordinario 555/ Notificación de auto de a Operador Logístico Nusa, SL, en la ejecución 95/ Juzgado de lo Social n.º 2 de Citación para actos de conciliación y juicio a Industrias Montleon, SL, y a Excavaciones Ucediños, SL, en el procedimiento ordinario 740/ Notificación de resolución a Hosteleros Fon Dan, SL, en la ejecución de títulos judiciales 122/ Citación para actos de conciliación y juicio a Hormigones Río Miño, SL, en el procedimiento ordinario 742/ Juzgado de lo Social n.º 2 de Ponferrada Notificación de sentencia n.º 413/17, de , a Pizarras Nano, SL, en procedimiento seguridad social 209/ Juzgado de lo Social n.º 2 de Zaragoza Notificación de sentencia a Cabo 3, SC, David Gago Díaz y José Manuel Veiga Cid, en el procedimiento despido/ceses en general 30/ D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2 2 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o xulgado do social n.º 3 de ourense Notificación de resolución a López R Auditores, SL, no DSP despedimento/cesamentos en xeral 678/ Notificación de resolución a Valo, SL, no procedemento seguridade social 213/ Notificación de sentenza a Infraestruturas Internacionales Dabalpo, SL, no DSP despedimento/cesamentos en xeral 521/ xulgado de 1ª Instancia n.º 2 de ourense Notificación de sentenza a Innovaciones Tecnológicas e Investigación en I+D, SA, no procedemento ordinario 129/ Notificación de sentenza a Jorge Prieto Álvarez, no xuízo verbal 758/ Juzgado de lo Social n.º 3 de Notificación de resolución a López R Auditores, SL, en el DSP despido/ceses en general 678/ Notificación de resolución a Valo, SL, en el procedimiento seguridad social 213/ Notificación de sentencia a Infraestruturas Internacionales Dabalpo, SL, en el DSP despido/ceses en general 521/ Juzgado de 1ª Instancia n.º 2 de Notificación de sentencia a Innovaciones Tecnológicas e Investigación en I+D, SA, en el procedimiento ordinario 129/ Notificación de sentencia a Jorge Prieto Álvarez, en el juicio verbal 758/ II. administración xeral do estado II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas Información pública Expediente: A/32/21282 Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas. Peticionario: Comunidade de Usuarios de Augas de Lobás. NIF n.º: G Domicilio: Lobás, s/n, Calvos de Randín (). Nome do río ou corrente: manancial Fonte do Seixo. Caudal solicitado: 0,168 l/s. Punto de localización: Fonte do Seixo, Lobás. Termo municipal e provincia: Calvos de Randín (). Destino: abastecemento de Lobás. Coordenadas (UTM-ETRS89): X = Y = Breve descrición das obras e finalidade: Aproveitamento de 0,168 l/s de auga para derivar dun manancial denominado "Fonte do Seixo" situado en Lobás, termo municipal de Calvos de Randín (). As augas captadas almacénanse nun depósito dende onde se distribúen para abastecemento de Lobás. Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30 días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de, co fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no Concello da Calvos de Randín ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, ), onde estará de manifesto o expediente. O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Comisaría de Aguas Información pública Expediente: A/32/21282 Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas. Peticionario: Comunidad de Usuarios de Augas de Lobás. NIF n.º: G Domicilio: Lobás, s/n, Calvos de Randín (). Nombre del río o corriente: manantial Fonte do Seixo. Caudal solicitado: 0,168 l/s. Punto de emplazamiento: Fonte do Seixo, Lobás. Término municipal y provincia: Calvos de Randín (). Destino: abastecimiento de Lobás. Coordenadas (UTM-ETRS89): X = Y = Breve descripción de las obras y finalidad: Aprovechamiento de 0,168 l/s de agua para derivar de un manantial denominado "Fonte do Seixo", situado en Lobás, término municipal de Calvos de Randín (). Las aguas captadas se almacenan en un depósito desde donde se distribuyen para abastecimiento de Lobás. Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de, con el fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Calvos de Randín o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas, calle de O Progreso, 6, ), donde estará de manifiesto el expediente. El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas. R confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas Información pública Expediente: A/32/21994 Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas. Peticionario: Comunidad de Usuarios de Cela de Abaixo. NIF n.º: G Domicilio: Cela de Abaixo, 26, Padrenda (). Nome do río ou corrente: dos (2) mananciais. Caudal solicitado: 0,0104 l/s. Punto de localización: Prado do Carballo Cela de Abaixo. Termo municipal e provincia: Padrenda (). Destino: usos domésticos. Coordenadas (UTM-ETRS89): Prado do Carballo 1 X = Y = Prado do Carballo 2 X = Y = Breve descrición das obras e finalidade: Aproveitamento de 110 m3 de auga a derivar del río Mao en San Salvador de Manín, termo municipal de Lobios (). As augas derívanse mediante unha tubaxe de polietileno de 63 mm, conducíndoas a un depósito de 110 m3 de capacidade onde se almacenan para ser utilizadas na extinción de incendios. Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30 días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de, co fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no

3 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o Concello de Padrenda ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, ), onde estará de manifesto o expediente. O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Comisaría de Aguas Información pública Expediente: A/32/21994 Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas. Peticionario: Comunidad de Usuarios de Cela de Abaixo. NIF n.º: G Domicilio: Cela de Abaixo, 26, Padrenda (). Nombre del río o corriente: dos (2) manantiales. Caudal solicitado: 0,0104 l/s. Punto de emplazamiento: Prado do Carballo Cela de Abaixo Término municipal y provincia: Padrenda (). Destino: usos domésticos. Coordenadas (UTM-ETRS89): Prado do Carballo 1 X = Y = Prado do Carballo 2 X = Y = Breve descripción de las obras y finalidad: Aprovechamiento de 110 m3 de agua a derivar del río Mao en San Salvador de Manín, término municipal de Lobios (). Las aguas se derivan mediante una tubería de polietileno de 63 mm, conduciéndolas a un depósito de 110 m3 de capacidad en donde se almacenan para ser utilizadas en la extinción de incendios. Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de, con el fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Padrenda o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas, calle de O Progreso, 6, ), donde estará de manifiesto el expediente. El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas. R confederación Hidrográfica do douro comisaría de augas Valladolid Información pública Sobre extinción do dereito a un aproveitamento de augas Real decreto 1726/ No Rexistro de Augas desta Confederación Hidrográfica do Douro, Sección A, tomo 147, folla 100, figura a seguinte inscrición relativa a un aproveitamento de augas subterráneas da masa de auga (DU Vilardevós-Laza). Expediente: CP-552/2015-OR - Número: Clase de aproveitamento: usos industriais (planta de fabricación de formigón). - Nome do usuario: UTE túnel O Cañizo (U ). - Termo municipal e provincia da toma: O Pereiro, A Mezquita (). - Caudal máximo (l/s): 0,83 - Caudal medio (l/s): 0,35 - Volume máximo (m3): ,80 - Potencia instalada (CV): 3 CV - Título do dereito: resolución de concesión do 20 de setembro de Confederación Hidrográfica do Douro. - Observacións: sondaxe, coordenadas UTM-ETRS89 (X,Y) do Huso 29: (660542, ) cun contador de chorro múltiple DN 125 mm e con destino a uso industrial para a subministración a unha planta de fabricación de formigón situada nas parcelas 14,16,17,18 e 19 do polígono 46 do t.m. da Mezquita (), con dotación de m3/día. Volume máximo mensual (m3): oct. 949,63, nov. 919; dec. 949,63, xaneiro 949,63, feb. 865,39, mar 949,63, abr. 919, maio 949,63, xuño 919, xullo 949,63, agosto 949,63, set O 4 de xullo de 2017, o representante da UTE túnel O Cañizo, titular rexistral do aproveitamento, solicitou ante esta Confederación Hidrográfica do Douro a renuncia ao uso privativo das augas, conforme ao disposto no artigo 53.1.d do Texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/ Esta Confederación Hidrográfica acordou someter o dito expediente, de conformidade e para os efectos previstos nos artigos e 167 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril, durante un prazo de vinte días, contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de, durante o cal poderá comparecer por escrito ante esta Confederación o interesado e calquera persoa que poida resultar afectada pola extinción daquel, manifestando canto considere conveniente. Valladolid, 7 de novembro de A xefa do Servizo do Rexistro de Augas. Asdo.: Ana I. Guardo Pérez. Confederación Hidrográfica del Duero Comisaría de Aguas Valladolid Información pública Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas RD 1726/ En el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, sección A, tomo 147, hoja 100, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas subterráneas de la masa de agua (DU Vilardevós-Laza). Expediente: CP-552/2015-OR - Número: Clase de aprovechamiento: usos industriales (planta de fabricación de hormigón). - Nombre del usuario: UTE túnel O Cañizo (U ). - Término municipal y provincia de la toma: O Pereiro, A Mezquita (). - Caudal máximo (l/s): 0,83 - Caudal medio (l/s): 0,35 - Volumen máximo (m3): ,80 - Potencia instalada (CV): 3 CV - Título del derecho: resolución de concesión de 20 de septiembre de Confederación Hidrográfica del Duero. - Observaciones: sondeo, coordenadas UTM-ETRS89 (X,Y) del Huso 29: (660542, ) con un contador de chorro múltiple DN 125 mm y con destino a uso industrial para el suministro a una planta de fabricación de hormigón situada en las parcelas

4 4 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o , 16, 17, 18 y 19 del polígono 46 del T.M. de A Mezquita (), con dotación de m3/día. Volumen máximo mensual (m3): oct. 949,63, nov. 919; dic. 949,63, enero 949,63, feb. 865,39, mar 949,63, abr. 919, mayo 949,63, junio 919, julio 949,63, agosto 949,63, set El 4 de julio de 2017, el representante de la UTE túnel O Cañizo, titular registral del aprovechamiento, solicitó ante esta Confederación Hidrográfica del Duero la renuncia al uso privativo de las aguas, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1.d del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/ Esta Confederación Hidrográfica ha acordado someter dicho expediente, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos y 167 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente. Valladolid, 7 de noviembre de La jefa del Servicio del Registro de Aguas. Fdo.: Ana I. Guardo Pérez. R IV. entidades locais IV. ENTIDADES LOCALES o Bolo Orzamento xeral 2018 Unha vez aprobado inicialmente o orzamento xeral do concello para o exercicio 2018, na sesión plenaria de data 17 de outubro de 2017, ao non presentarse reclamacións durante a súa exposición pública, quedou elevado a definitivo, segundo o establecido no artigo do Real decreto lexislativo 2/2004. Por medio deste anuncio dáse conta do anterior, e así mesmo procédese á súa publicación resumido por capítulos, tal e como dispón o artigo do Real decreto lexislativo 2/2004. Gastos Capítulo; denominación; consignación I; Gastos de persoal; ,88 II; Bens correntes e servizos; ,79 III; Gastos financeiros; 0,00 IV; Transferencias correntes; ,41 VI; Investimentos reais; ,59 IX; Pasivos financeiros; 0,00 Total: ,67 Ingresos Capítulo; denominación; importe I; impostos directos; ,39 II; impostos indirectos; 2.500,00 III; taxas e outros ingresos; ,36 IV; transferencias correntes; ,25 V; ingresos patrimoniais; 3.255,68 VII; transferencias de capital; 0,00 Total: ,68 Na mesma sesión plenaria aprobouse o cadro de persoal e anexo de persoal desta Corporación, e procédese á súa publicación segundo o preceptuado no artigo 127 do RD 781/1986: 1) Funcionarios de carreira a) Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (denominación do posto, n.º de prazas, grupo, escala, subescala, situación) - Secretaría-Intervención, 1, A1, FLHN, Secretaría- Intervención, comisión de servizos. b) Funcionarios propios (denominación do posto, n.º de prazas, grupo, escala, subescala, situación) - Administrativo, 1, C, administración xeral, administrativa, ocupada polo seu titular. 2) Persoal laboral a) Persoal laboral non fixo (denominación do posto, n.º de prazas, titulación, situación). - Servizos múltiples municipais, 1, graduado escolar ou equivalente, indefinida. - Traballador social, 1, diplomado universitario, contrato de obra ou servizo. - Condutor tractor-rozadora, 1, graduado escolar ou equivalente, contrato de obra ou servizo ata fin de subvención. - Informador turístico, 1, diplomado universitario, contrato de obra ou servizo. O Bolo, 5 de decembro de O alcalde. Asdo.: Manuel Corzo Macías. Presupuesto general 2018 Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio 2018, en sesión plenaria de fecha 17 de octubre de 2017, al no haberse presentado reclamaciones durante su exposición pública, quedó elevado a definitivo, según lo establecido en el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004. Por medio del presente anuncio se da cuenta de lo anterior, y asimismo se procede a su publicación resumido por capítulos, tal y como dispone el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004. Gastos Capítulo; denominación; consignación I; Gastos de personal; ,88 II; Bienes corrientes y servicios; ,79 III; Gastos financieros; 0,00; IV; Transferencias corrientes; ,41 VI; Inversiones reales; ,59 IX; Pasivos financieros; 0,00 Total: ,67 Ingresos capítulo; denominación; importe I; impuestos directos; ,39 II; impuestos indirectos; 2.500,00 III; tasas e otros ingresos; ,36 IV; transferencias corrientes; ,25 V; ingresos patrimoniales; 3.255,68 VII; transferencias de capital; 0,00 Total: ,68 En la misma sesión plenaria se aprobó el cuadro de personal y el anexo de personal de esta Corporación, y se procede a su publicación según lo preceptuado en el artículo 127 del RD 781/1986: 1) Funcionarios de carrera a) Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (denominación del puesto, n.º de plazas, grupo, escala, subescala, situación). - Secretaría-Intervención, 1, A1, FLHN, Secretaría- Intervención, comisión de servicios.

5 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o b) Funcionarios propios (denominación del puesto, n.º de plazas, grupo, escala, subescala, situación) - Administrativo, 1, C, administración general, administrativa, ocupada por su titular. 2) Personal laboral a) Personal laboral no fijo (denominación del puesto, n.º de plazas, titulación, situación) - Servicios múltiples municipales, 1, graduado escolar o equivalente, indefinida. - Trabajador social, 1, diplomado universitario, contrato de obra o servicio. - Conductor tractor-desbrozadora, 1, graduado escolar o equivalente, contrato de obra o servicio hasta fin de subvención. - Informador turístico, 1, diplomado universitario, contrato de obra o servicio. O Bolo, 5 de diciembre de El alcalde. Fdo.: Manuel Corzo Macías. R carballeda de Valdeorras Expediente de modificación de créditos O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do 2 de novembro de 2017, aprobou o expediente de modificación de créditos, ao que contablemente ao día da data de aprobación, tendo en conta o expediente de incorporación de remanentes de crédito e os expedientes tramitados ata a data de ampliación de créditos por maiores ingresos afectados, correspóndelle o n.º 7 de 2017, dentro do vixente orzamento (crédito extraordinario) por un importe de ,98, que se financia con cargo ao superávit orzamentario de remanente efectivo e dispoñible de Tesourería para gastos xerais. Unha vez transcorrido o prazo de exposición pública, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, sen que se presentasen reclamacións, enténdese definitivamente aprobado, de conformidade co previsto no artigo 169.1, en relación co artigo 177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais, cuxo Texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 4 de marzo. En cumprimento ao ordenado no artigo 169, número 1 e 3, por remisión do artigo 177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais, publícase resumido por capítulos o estado de ingresos e gastos do orzamento, tal e como queda tras a aprobación deste expediente, sen incluír as modificacións derivadas da ampliación de créditos por maiores ingresos afectados tramitados ata a data da súa aprobación. O expediente foi financiado con cargo ao superávit orzamentario de remanente de Tesourería para gastos xerais-, de conformidade co previsto no artigo 32 e disposición adicional sexta da Lei de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Estado de ingresos Capítulo; denominación; importe A) Operacións non financeiras 1; Impostos directos; ,72 2; Impostos indirectos; ,00 3; Taxas e outros ingresos; ,00 4; Transferencias correntes; ,00 5; Ingresos patrimoniais; 4.380,00 6; Alleamento de investimentos reais; 30,00 7; Transferencias de capital; 360,00 B) Operacións financeiras 8; Activos financeiros: - Sen incorporación de remanentes de Tesourería; 100,00 - Con incorporación de remanentes de tesourería provenientes do exercicio anterior por importe de ,54, con destino ao financiamento de incorporación de remanentes de crédito (superávit) polo mesmo importe, e remanente de Tesourería destinado ao financiamento de gastos con cargo ao superávit do orzamento de 2016 por importe de ,98 ; ,52 9; Pasivos financeiros; 60,00 Total orzamento de ingresos: - Sen ter en conta incorporación de remanentes de Tesourería provenientes do exercicio anterior; ,72 - Con incorporación de remanentes de Tesourería provenientes do exercicio anterior con destino a incorporación de remanentes de crédito por importe de ,54 e: remanente de Tesourería destinado ao financiamento de gastos con cargo ao superávit do orzamento de 2016 por importe de ,98 ; ,24 Estado de gastos Capítulo; denominación; importe A) Operacións non financeiras 1; Gastos de persoal - Sen incorporación de remanentes de crédito; ,24 - Con incorporación de remanentes de crédito do exercicio anterior por operacións de capital por importe de: ,33 ; ,57 2; Gastos en bens correntes e servizos; ,00 3; Gastos financeiros; 3.000,00 4; Transferencias correntes; 7.050,00 5; Fondo de continxencias e outros imprevistos; 2.000,00 6; Investimentos reais: - Sen incorporación de remanentes de crédito; ,48 - Con incorporación de remanentes de crédito do exercicio anterior por operacións de capital por importe de: ,21, e crédito para gastos financiados con superávit do orzamento do exercicio 2016 por importe de ,98 ; ,67 7; Transferencias de capital; ,00 B) Operacións financeiras 8; Activos financeiros; 100,00 9; Pasivos financeiros; 500,00 Total orzamento de gastos: - Sen ter en conta incorporación de remanentes de crédito provenientes do exercicio anterior; ,72 - Con incorporación de remanentes de crédito provenientes do exercicio anterior por operacións de capital por importe de ,54, e crédito para gastos financiados con superávit do orzamento do exercicio de 2016 por importe de ,98 ; ,24 Contra este acordo, que esgota a vía administrativa poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante a Sala da devandita xurisdición do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde o día seguinte ao desta publicación. Carballeda de Valdeorras, 1 de decembro de A alcaldesa. Asdo.: M.ª Carmen González Quintela. Expediente de modificación de créditos El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria de 2 de noviembre de 2017, aprobó el expediente de modificación de créditos, al que contablemente al día de la fecha de aproba-

6 6 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o ción, teniendo en cuenta el expediente de incorporación de remanentes de crédito y los expedientes tramitados hasta la fecha de ampliación de créditos por mayores ingresos afectados, le corresponde el n.º 7 de 2017, dentro del vigente presupuesto (crédito extraordinario), por un importe de ,98, que se financia con cargo al superávit presupuestario de remanente efectivo y disponible de Tesorería para gastos generales. Una vez transcurrido el plazo de exposición pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se presentasen reclamaciones, se entiende definitivamente aprobado, de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1, en relación con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 169, número 1 y 3, por remisión del artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica resumido por capítulos el estado de ingresos y gastos del presupuesto, tal y como queda tras la aprobación de este expediente, sin incluir las modificaciones derivadas de la ampliación de créditos por mayores ingresos afectados tramitados hasta la fecha de su aprobación. El expediente fue financiado con cargo al superávit presupuestario de remanente de Tesorería para gastos generales-, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 y disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estado de ingresos Capítulo; denominación; importe A) Operaciones no financieras 1; Impuestos directos; ,72 2; Impuestos indirectos; ,00 3; Tasas y otros ingresos; ,00 4; Transferencias corrientes; ,00 5; Ingresos patrimoniales; 4.380,00 6; Enajenación de inversiones reales; 30,00 7; Transferencias de capital; 360,00 B) Operaciones financieras 8; Activos financieros: - Sin incorporación de remanentes de Tesorería; 100,00 - Con incorporación de remanentes de tesorería provenientes del ejercicio anterior por importe de ,54, con destino a la financiación de incorporación de remanentes de crédito (superávit) por el mismo importe, y Remanente de Tesorería destinado a la financiación de gastos con cargo al superávit del presupuesto de 2016 por importe de ,98 ; ,52 9; Pasivos financieros; 60,00 Total presupuesto de ingresos: - Sin tener en cuenta incorporación de remanentes de Tesorería provenientes del ejercicio anterior; ,72 - Con incorporación de remanentes de Tesorería provenientes del ejercicio anterior con destino a incorporación de remanentes de crédito por importe de ,54, y: remanente de Tesorería destinado a la financiación de gastos con cargo al superávit del presupuesto de 2016 por importe de ,98 ; ,24 Estado de gastos Capítulo; denominación; importe A) Operaciones no financieras 1; Gastos de personal - Sin incorporación de remanentes de crédito; ,24 - Con incorporación de remanentes de crédito del ejercicio anterior por operaciones de capital por importe de: ,33 ; ,57 2; Gastos en bienes corrientes y servicios; ,00 3; Gastos financieros; 3.000,00 4; Transferencias corrientes; 7.050,00 5; Fondo de contingencias y otros imprevistos; 2.000,00 6; Inversiones reales: - Sin incorporación de remanentes de crédito; ,48 - Con incorporación de remanentes de crédito del ejercicio anterior por operaciones de capital por importe de: ,21, y crédito para gastos financiados con superávit del presupuesto del ejercicio 2016 por importe de ,98 ; ,67 7; Transferencias de capital; ,00 B) Operaciones financieras 8; Activos financieros; 100,00 9; Pasivos financieros; 500,00 Total presupuesto de gastos: - Sin tener en cuenta la incorporación de remanentes de crédito provenientes del ejercicio anterior; ,72 - Con incorporación de remanentes de crédito provenientes del ejercicio anterior por operaciones de capital por importe de ,54, y crédito para gastos financiados con superávit del presupuesto del ejercicio de 2016 por importe de ,98 ; ,24 Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la presente publicación. Carballeda de Valdeorras, 1 de diciembre de La alcaldesa. Fdo.: M.ª Carmen González Quintela. R cualedro Próximo a vencer o período de catro anos polo que se nomeou xuíz de paz deste concello, convócase elección para xuíz de paz, á que poderán concorrer os españois maiores de idade, que non se atopen incursos nas causas de incapacidade establecidas no artigo 303 da Lei orgánica do poder xudicial ou nas de incompatibilidade fixadas no artigo 389 do referido texto legal. O prazo de presentación de solicitudes rematará o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación deste edicto no BOP. A solicitude, dirixida ao alcalde, presentarase nas oficinas municipais en horario de 9.00 a horas, debendo acompañar os seguintes documentos: Fotocopia autenticada do DNI. Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes e declaración complementaria á que fai referencia o artigo 2.1 da Lei 68/1980 sobre se se atopa inculpado ou procesado. Declaración complementaria na que se faga constar que o aspirante non se atopa incurso en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade previstas na Lei orgánica. Xustificación dos méritos alegados. Publícase isto para xeral coñecemento. Cualedro, 22 de novembro de O alcalde. Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo. Próximo a vencer el período de cuatro años por el que se nombró al juez de paz de este municipio, se convoca elección para juez de paz titular, a la que podrán concurrir los españoles mayores de edad, que no se encuentren incursos en las cau-

7 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o sas de incapacidad establecidas en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o en las de incompatibilidad fijadas en el artículo 389 del referido texto legal. El plazo de presentación de solicitudes acabará el decimoquinto día natural siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP. La solicitud, dirigida al alcalde, se presentará en las oficinas municipales en horario de 9:00 a 14:00 horas, debiendo acompañar los siguientes documentos: Fotocopia autenticada del DNI. Certificación expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes y declaración complementaria a la que hace referencia el artículo 2.1 de la Ley 68/1980 sobre si se encuentra inculpado o procesado. Declaración complementaria en la que se haga constar que el aspirante no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en la ley orgánica. Justificación de los méritos alegados. Esto se publica para general conocimiento y a los efectos. Cualedro, 22 de noviembre de El alcalde. Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo. R ourense Servizo de Contratación Anuncio En cumprimento co disposto no artigo do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase para o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato de servizos: 1. Entidade adxudicadora: A) Organismo: Concello de. B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación. C) Número de expediente: , ref D) Enderezo de internet do perfil do contratante: 2. Obxecto do contrato: A) Tipo de contrato: de servizos. B) Descrición do obxecto: servizo de instalación, posta en funcionamento, mantemento, e retirada da iluminación de Nadal C) CPV: , D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do contratante, BOP e DOG. E) Data de publicación do anuncio de licitación: , e Trámite e procedemento de adxudicación. A) Trámite: ordinario. B) Procedemento: aberto. 4. Orzamento base de licitación. Importe neto: ,00 euros. IVE: ,00 euros. Importe total: ,00 euros. 5. Formalización do contrato. A) Data de adxudicación: 20 de novembro de B) Data de formalización: 20 de novembro de C) Contratista: Creaciones Luminosas, SL. D) Importe de adxudicación: importe neto: ,40 euros. IVE: ,17 euros. Importe total: ,57 euros. Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa das admitidas, e cumprir esta con todos os criterios dos pregos de condicións, servindo todo iso como motivación., na data da sinatura electrónica. O alcalde. Asdo.: Jesús Vázquez Abad. Servicio de Contratación Anuncio En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se publica para el conocimiento general la siguiente formalización de contrato de servicios: 1. Entidad adjudicadora: A) Organismo: Ayuntamiento de. B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. C) Número de expediente: , ref D) Dirección de internet del perfil del contratante: 2. Objeto del contrato: A) Tipo de contrato: de servicios. B) Descripción del objeto: servicio de instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, y retirada del alumbrado de Navidad C) CPV: , D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del contratante, BOP y DOG. E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: , y Trámite y procedimiento de adjudicación. A) Trámite: ordinario. B) Procedimiento: abierto. 4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: ,00 euros. IVA: ,00 euros. Importe total: ,00 euros. 5. Formalización del contrato. A) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de B) Fecha de formalización: 20 de noviembre de C) Contratista: Creaciones Luminosas, SL. D) Importe de adjudicación: Importe neto: ,40 euros. IVA: ,17 euros. Importe total: ,57 euros. E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta económica más ventajosa de las admitidas y cumplir ésta con todos los criterios de los pliegos de condiciones, sirviendo todo ello como motivación., en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. Fdo.: Jesús Vázquez Abad. R ourense Economía e Facenda Anuncio Servizo de Tesourería Na Xunta de Goberno realizada o 16 de novembro de 2017, o Concello de acordou a aprobación definitiva do expediente de baixa colectiva por prescrición de obrigas, devolución de ingresos e ordes de pagamento de conceptos non orzamentarios pertencentes á agrupación de orzamentos pechados, segundo o seguinte detalle:

8 8 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o Anexos I, II, III; obrigas pendentes de pagamento; devolucións de ingreso pendentes de pagamento; ordes de pago de conceptos non orzamentarios 2011; 2.370,74 ; ,40; 6.546, ; 369,09; 2.730,67; ,58 Total; 2.739,83; ,07; ,34 O alcalde. Economía y Hacienda Anuncio Servicio de Tesorería En la Junta de Gobierno celebrada el 16 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento de acordó la aprobación definitiva del expediente de baja colectiva por prescripción de obligaciones, devolución de ingresos y órdenes de pago de conceptos no presupuestarios pertenecientes a la agrupación de presupuestos cerrados, según el siguiente detalle: Anexos I, II, III; obligaciones pendientes de pago; devoluciones de ingreso pendientes de pago; órdenes de pago de conceptos no presupuestarios 2011; 2.370,74 ; ,40; 6.546, ; 369,09; 2.730,67; ,58 Total; 2.739,83; ,07; ,34 El alcalde. R rairiz de Veiga Anuncio Obxecto Convocatoria de procedemento para a selección de 1 beneficiario/a para alugueiro de 1 vivenda de titularidade municipal Normativa Ordenanza reguladora do acceso ao alugueiro das vivendas de titularidade municipal do Concello de Rairiz de Veiga (BOP n.º 235 do 11/10/2012, e n.º 93, do 25/04/2015). Condicións Prezo: 75 mensuais, incrementándose anualmente segundo o IPC. Duración: 3 anos non prorrogables. Requisitos 1. Ser maior de idade ou menor emancipado. 2. Ter nacionalidade española, ser cidadán dun estado membro da Unión Europea ou, no caso de ser estranxeiro non comunitario, contar con permiso de residencia vixente todos os membros da unidade familiar. 3. Carecer, ou ter perdido o uso de vivenda en calidade de propietario, arrendatario ou calquera outro título en dereito que permita o seu uso e gozo. 4. Estar ao corrente no pagamento de todas as obrigas tributarias co Concello de Rairiz de Veiga. Todos os requisitos anteriores deberán cumprirse no momento de rematar o prazo para presentar solicitudes. Criterios de selección Os establecidos na ordenanza reguladora. Solicitudes Prazo: 15 días naturais dende a data da publicación deste anuncio no BOP. Lugar: Rexistro Xeral do concello e rexistros indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro Modelo: dispoñible nas oficinas municipais ( Documentación Fotocopia DNI do solicitante e de cadanseu membro da unidade familiar ou de convivencia e, de ser o caso, do libro de familia. Certificado de ámbito nacional emitido polo rexistro da propiedade de que ningún membro da unidade familiar ou de convivencia é titular de dominio ou dun dereito real de uso ou goce sobre unha vivenda. Fotocopia da declaración do IRPF de todos os membros da unidade de convivencia do ano 2014 e, no caso de non recibir ningún tipo de ingreso, xustificante do INEM e do INSS de non percibir ningunha prestación. De ser o caso, convenio regulador de nulidade, separación ou divorcio, ou da sentenza na que se acredite que o solicitante non ten o uso da vivenda familiar. De ser o caso, certificado acreditativo da discapacidade alegada. Rairiz de Veiga, 23 de Novembro de A alcaldesa. Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa. Anuncio Objeto Convocatoria de procedimiento para la selección de 1 beneficiario/a para alquiler de 1 vivienda de titularidad municipal Normativa Ordenanza Reguladora del Acceso al Alquiler de las Viviendas de Titularidad Municipal del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga (BOP n.º 235 de 11/10/2012, y n.º 93, de 23/04/2015). Condiciones Precio: 75 mensuales, incrementándose anualmente según el IPC. Duración: 3 años no prorrogables. Requisitos: 1. Ser mayor de edad o menor emancipado. 2. Tener nacionalidad española, ser ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea o, en caso de ser extranjero no comunitario, contar con permiso de residencia vigente todos los miembros de la unidad familiar. 3. Carecer, o haber perdido, el uso de la vivienda en calidad de propietario, arrendatario o cualquier otro título en derecho que permita su uso y disfrute. 4. Estar al corriente en el pago de todas las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Rairiz de Veiga. Todos los requisitos anteriores deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo para presentar solicitudes. Criterios de selección Los establecidos en la ordenanza reguladora. Solicitudes Plazo: 15 días naturales desde la fecha de la publicación de este anuncio en el BOP. Lugar: Registro General del ayuntamiento y registros indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Modelo: disponible en las oficinas municipales ( / Documentación Fotocopia del DNI del solicitante y de cada miembro de la unidad familiar o convencional y, en su caso, del libro de familia. Certificado de ámbito nacional emitido por el registro de la propiedad de que ningún miembro de la unidad familiar o de convivencia es titular de dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda.

9 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o Fotocopia de la declaración del IRPF de todos los miembros de la unidad de convivencia del año 2014 y, en caso de no recibir ningún tipo de ingreso, justificante del INEM y del INSS de no percibir ninguna prestación. En su caso, convenio regulador de nulidad, separación o divorcio, o de la sentencia en la que se acredite que el/la solicitante no tiene el uso de la vivienda familiar. En su caso, certificado acreditativo de la minusvalía alegada. Rairiz de Veiga, 23 de noviembre de La alcaldesa. Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa. R Verín Neste concello tramítase o seguinte expediente sobre concesión de licenza municipal para obras de acondicionamento e adaptación dun local que se destinará a establecemento público, espectáculos públicos ou actividades recreativas: Solicitante: José Augusto Alves Marino. Actividade: cafetería (venda e degustación de pasteis). Localización: praza da Mercede, n.º baixo (Verín). En cumprimento co disposto no artigo 36.3-b) do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, aprobado mediante Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto de 1982, sométese a información pública polo período de 10 días hábiles, co fin de que durante este tempo -que se contará dende a inserción deste edicto no BOP- poidan examinar o expediente no Servizo de Urbanismo deste concello as persoas que se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar, e formular por escrito as reclamacións ou observacións que estimen oportunas. O expediente está ao público no Servizo de Urbanismo deste concello das 9.00 ás horas. Asínao o alcalde en funcións, en Verín, o 21 de novembro de En este ayuntamiento se tramita el siguiente expediente sobre concesión de licencia municipal para obras de acondicionamiento y adaptación de un local que se destinará a establecimiento público, espectáculo público o actividad recreativa. Solicitante: José Augusto Alves Marino. Actividad: cafetería (venta y degustación de pasteles). Emplazamiento: plaza de la Merced, n.º bajo (Verín). En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 36.3.b) del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado mediante el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto de 1982, se somete a información pública por el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP, con el fin de que las personas que se consideren afectadas puedan examinar el expediente en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas. El expediente está al público en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento de las 9:00 a las 14:00 horas. Lo firma el alcalde en funciones, en Verín, a 21 de noviembre de R V. tribunais e xulgados V. TRIBUNALES Y JUZGADOS xulgado do social n.º 1 NIX: Procedemento ordinario 555/2017 Procedemento de orixe: sobre ordinario Demandante: don Francisco Javier Gómez Carballo Avogada: dona Beatriz Cristina Rey Pereira Demandados: Fogasa, Fogasa, Constandre, SL Avogado: letrado/a do Fogasa Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de, fago saber: Que no procedemento ordinario núm. 555/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de don Francisco Javier Gómez Carballo, contra a empresa Constandre, SL, sobre rescisión de contrato e cantidade, se ditou unha sentenza do 10/11/2017, cuxa parte dispositiva é do seguinte teor literal: Estímase a demanda formulada por don Francisco Javier Gómez Carballo contra a empresa Constandre, SL, e declaro extinguida a relación laboral que une as partes. Condénase á empresa demandada a que lle aboe ao demandante unha indemnización de 3.552,45 euros, máis 5.692,72 euros en concepto de salarios, máis os xuros legais moratorios. Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que contra ela cabe interpoñer un recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notificación, por conduto deste xulgado do social. Advírteselle á demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar ante este xulgado do social unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta de depósitos e consignacións a cantidade obxecto de condena. Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, terá que ingresalo na conta IBAN ES e facer constar no campo observación ou concepto da transferencia os díxitos que corresponden ao procedemento ( ), aberta por este xulgado do social na oficina principal do Banco Santander. Pódese substituír a consignación en metálico pola aseguranza mediante aval bancario, no que se deberá facer constar a responsabilidade solidaria do avalista. Deberá presentar tamén, unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de suplicación aberta por este xulgado do social na oficina principal do Banco Santander, o depósito especial de 300 euros. Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando, o pronuncio, o mando e o asino. E para que conste así e lle sirva de notificación da anterior sentenza á empresa Constandre, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a publicación no Boletín Oficial da Provincia de. Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación de resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento., 14 de novembro de A letrada da Administración de Xustiza.

10 10 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º M a r t e s, 1 2 d e c e m b r o Juzgado de lo Social n.º 1 NIG: Procedimiento ordinario 555/2017 Procedimiento de origen: sobre ordinario Demandante: don Francisco Javier Gómez Carballo Abogada: doña Beatriz Cristina Rey Pereira Demandados: Fogasa, Fogasa, Constandre, SL Abogado: letrado/a del Fogasa Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de, hago saber: Que en el procedimiento ordinario núm. 555/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Francisco Javier Gómez Carballo, contra la empresa Constandre, SL, sobre rescisión de contrato y cantidad, se dictó sentencia de 10/11/2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: Se estima la demanda formulada por don Francisco Javier Gómez Carballo contra la empresa Constandre, SL, y declaro extinguida la relación laboral que une las partes. Se condena a la empresa demandada a que abone al demandante una indemnización de 3.552,45 euros, más 5.692,72 euros en concepto de salarios, más los intereses legales moratorios. Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra ella cabe interponer un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se advierte a la demandada de que, en caso de recurso, deberá presentar ante este juzgado de lo social una certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad objeto de condena. Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, tendrá que ingresarlo en la cuenta IBAN ES y hacer constar en el campo observación o concepto de la transferencia los dígitos que corresponden al procedimiento ( ), abierta por este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco Santander. Se puede sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que se deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista. Deberá presentar también, una certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recursos de suplicación abierta por este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco Santander, el depósito especial de 300 euros. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, lo mando y lo firmo. Y para que conste así y sirva de notificación de la anterior sentencia a la empresa Constandre, SL, que se halla en paradero desconocido, expido este edicto para la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, excepto en el supuesto de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento., 14 de noviembre de La letrada de la Administración de Justicia. R xulgado do social n.º 1 Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de e provincia, fai constar que na execución 95/2017, dimanante dos autos 360/2017, que se seguen neste xulgado do social a instancia de don Alfredo Franco Lozano contra Operador Logístico Nusa, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera, maxistrado-xuíz do social núm. 1 de, ditou un auto do , cuxa parte dispositiva di: Acordo: acórdase a execución da sentenza ditada nos autos núm. 373/2017 a instancia de don José Manuel Fernández Rodríguez contra Operador Logístico Nusa, SL, para cubrir un principal de 9.513,25 euros, dos cales corresponden 1.921,15 euros ao concepto de indemnización por despedimento, 6.322,33 euros polo concepto de salarios de tramitación e 1.269,77 euros ao concepto de salarios e vacacións; máis outros euros, calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo dunha liquidación posterior. Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que contra del cabe interpoñer un recurso de reposición ante este xulgado do social no prazo de tres días, contados desde o seguinte ao da súa notificación, advertíndolle á demandada que no caso de recurso deberá presentar o resgardo acreditativo de ingreso na conta de consignacións deste xulgado do social, aberta no Banco Santander de, conta núm , da cantidade de 25 euros en concepto de depósito para recorrer. E para que lle sirva de notificación á empresa Operador Logístico Nusa, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese este edicto en, o 15 de novembro de A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz. Juzgado de lo Social n.º 1 Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de e provincia, hace constar que en la ejecución 95/2017, dimanante de los autos 360/2017, que se siguen en este juzgado de lo social a instancia de don Alfredo Franco Lozano contra Operador Logístico Nusa, SL, don Francisco Javier Blanco Mosquera, magistrado-juez de lo social núm. 1 de, dictó un auto de , cuya parte dispositiva dice: Acuerdo: Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos núm. 373/2017 a instancia de don José Manuel Fernández Rodríguez contra Operador Logístico Nusa, SL, para cubrir un principal de 9.513,25 euros, dos cales corresponden 1.921,15 euros al concepto de indemnización por despido, 6.322,33 euros por el concepto de salarios de tramitación y 1.269,77 euros al concepto de salarios y vacaciones; más otros euros, calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio de una liquidación ulterior. Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte que contra él cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado de lo social en el plazo de tres días, contados desde el siguiente al de su notificación, advirtiéndole a la demandada que, en caso de recurso, deberá presentar el resguardo acreditativo de ingreso en la cuenta de consignaciones