Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de l execució del servei de cafeteria de centres docents públics de les Illes Balears


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de l execució del servei de cafeteria de centres docents públics de les Illes Balears"

Transcripción

1 Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de l execució del servei de cafeteria de centres docents públics de les Illes Balears 1. Objecte Aquest Plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les característiques tècniques que han de regir l execució del servei de cafeteria de centres docents públics de les Illes Balears dependents de la Conselleria d Educació i Universitat, les característiques dels quals s especifiquen al document annex. L adjudicatari resta obligat a complir aquestes prescripcions. El contractista ha de desenvolupar les activitats pròpies de la cafeteria objecte del contracte a les instal lacions del centre educatiu destinades a aquesta finalitat. El desenvolupament de l activitat ha de ser de caràcter intern i d ús exclusiu del personal i els alumnes adscrits al centre, així com de les visites autoritzades. El servei de cafeteria escolar s ha de prestar d acord amb aquestes prescripcions tècniques, respectant en tot cas les indicacions específiques establertes pels centres educatius als documents annexos. Són íntegrament a càrrec del licitador: a) El manteniment, la neteja i la desinfecció de les instal lacions o dels locals que es destinin a la cafeteria. b) El cost dels consums propis de la cafeteria: aigua, llum, telèfon, calefacció i altres que pugui aprofitar el contractista. c) El reciclatge. 2. Limitacions de participació en el procediment Les previstes al Plec de clàusules administratives. 3. Instal lacions 3.1 El contractista pot disposar del local propietat de l Administració en el qual s ubica la cafeteria immediatament a partir de l endemà de la signatura del contracte. 1

2 3.2 El contractista resta obligat a posar en servei les instal lacions en el termini de deu dies comptadors a partir de la data assenyalada en l apartat anterior. 3.3 La Conselleria d Educació i Universitat pot autoritzar el tancament del local propietat de l Administració un cop a l any per dur-hi a terme treballs de manteniment de les instal lacions. 3.4 La neteja i la desinfecció de totes les instal lacions i de les dependències de la cafeteria han d anar a càrrec del contractista, que ha de vetllar pel bon estat de les instal lacions, així com de l utillatge, la maquinària i el mobiliari inventariat, i de tot allò que el mateix contractista aporti per desenvolupar normalment l activitat objecte del contracte. 3.5 Quan el contracte acabi o es rescindeixi, el local s ha d entregar en condicions d higiene i neteja tals que pugui ser emprat de forma immediata pel centre o per un altre adjudicatari. 3.6 Les instal lacions de la cafeteria han de restar en qualsevol moment a disposició de l Administració. 3.7 El contractista és responsable de l ús adequat de la còpia de les claus que se li entreguin per accedir a la cafeteria. 3.8 El contractista no té cap dret sobre els locals i les instal lacions fixes de la cafeteria, a excepció del dret d utilitzar-los durant la vigència del contracte. Es prohibeix col locar-hi, sense el vistiplau de la direcció del centre, cartells, informació o qualsevol tipus de propaganda aliena a la prestació del servei. En tot cas, s ha de respectar l article 40 de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, que estableix que els centres escolars són espais protegits de la publicitat. 3.9 En el supòsit de no prorrogar-se el servei o una vegada transcorregut el termini de vigència del contracte, l adjudicatari ha de retirar del local els estris de la seva propietat abans de la finalització del contracte. 4. Execució del servei 2

3 4.1 Durant el calendari lectiu oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el contractista està obligat a prestar els seus serveis d acord amb l horari que estableixi el consell escolar del centre, sempre dins l horari oficial d aquest. Només es pot obrir fora de l horari oficial si ho autoritza el consell escolar del centre i es té, per a cada curs acadèmic, el vistiplau exprés i per escrit de la Direcció General d Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d Educació i Universitat. 4.2 A l interior de les instal lacions, el contractista ha d estar subjecte a les normes de l autoritat sanitària competent i a la Llei 16/2006, de 17 d octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d activitat de les Illes Balears, així com al reglament de règim intern del centre. Així mateix, el contractista resta obligat a estar inscrit en el registre d empreses, establiments i productes del sector alimentari de les Illes Balears subjectes a control oficial, així com de qualsevol altra autorització administrativa exigida per la normativa vigent. 4.3 La execució del servei de cafeteria s ha d ajustar a les recomanacions generals establertes al «Document de consens sobre l alimentació als centres educatius», que s adjunta com a annex d aquest Plec, i que va ser aprovat al 21 de juliol de 2010 al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquest document està disponible també a la pàgina web de la Conselleria de Salut. En tot cas, d acord amb l article 40 de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, no es permet la venda d aliments i begudes amb un alt contingut en àcids grassos saturats, àcids grassos trans, sal i sucres. El servei i els productes que ha d oferir el contractista corresponen als usuals d una cafeteria. A l efecte d indicar als licitadors unes condicions mínimes i obligatòries dels serveis que s han de cobrir amb aquest 3

4 contracte, s inclou una relació de productes com a annex 5 al Plec de clàusules administratives particulars. Una vegada adjudicat el contracte, l adjudicatari pot proposar al centre educatiu un augment dels productes establerts en aquest annex 5, que només podrà aplicar quan sigui prèviament aprovat pel consell escolar del centre, qui haurà de tenir en compte l esmentat Document de consens sobre l alimentació als centres educatius de 21 de juliol de Qualsevol modificació, ampliació o restricció dels serveis oferts ha de ser comunicada prèviament al consell escolar del centre, que l ha d autoritzar. La llista de serveis i de preus ha d estar exposada a la vista del públic a les instal lacions de la cafeteria. Els productes del servei de cafeteria han de ser de qualitat normal mitjana en el mercat i han de ser suficients en quantitat. 4.4 Als aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col lectivitats, o en el cas dels aliments envasats en els llocs de venda a petició del comprador o envasats per a la seva venda immediata, serà obligatòria la indicació dels al lèrgens, d acord amb l article 44 del Reglamento (UE) nº1169/2011 del Parlamento Europeo i del Consejo, de 25 de octubre de Aquest article ha estat desenvolupat per el RD 126/2015, de 27 de febrer (BOE núm.54 de 4 de març). 4.5 El consell escolar del centre pot prohibir la venda de qualsevol producte quan aquest pugui ocasionar brutor al centre educatiu (classes, pati, instal lacions esportives, etc.), sempre que l adjudicatari no hagi adoptat les mesures per evitar-la, o aquestes siguin ineficaces. 4.6 El consell escolar del centre pot acordar la retirada dels productes que no consideri adequats o sol licitar la venda d altres productes no oferts, sempre que la raó sigui vetllar per la correcta alimentació dels alumnes. Aquesta facultat resta limitada a productes que no es considerin d oferta obligatòria a l efecte de valoració dels preus, segons es preveu en l annex 5 del Plec de clàusules administratives particulars. 4

5 4.7 El contractista ha de col laborar amb els professors per dur a terme activitats per fomentar hàbits d alimentació saludable i promoure els productes d alimentació provinents del comerç just. 4.8 L empresa contractista ha d emprar, com a mínim, el català en les relacions amb la comunitat educativa derivades de l execució de l objecte d aquest contracte. Així mateix, l empresa contractista i, si n hi ha, les empreses subcontractades han d emprar, almenys, el català als rètols, les publicacions, els avisos i a la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l execució de les prestacions objecte del contracte. L empresa contractista assumeix l obligació de destinar a l execució del contracte els mitjans i el personal que siguin adequats per assegurar que el servei es pot prestar en català. A aquest afecte, el personal que pugui relacionar-se amb el públic ha de tenir un coneixement de la llengua catalana suficient per desenvolupar-hi les tasques d atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 4.9 No es poden vendre ni distribuir begudes alcohòliques ni tabac. Tampoc no es pot instal lar al recinte de la cafeteria cap tipus de màquines de jocs d atzar, recreatives o anàlogues El contractista només pot instal lar màquines expenedores de begudes o d aliments si prèviament rep la conformitat expressa i per escrit del consell escolar del centre. En tot cas, s ha d atenir al que el reglament de règim intern del centre estableixi sobre aquesta qüestió El centre educatiu no pot instal lar màquines expenedores alternatives, excepte que ofereixin productes gratuïts per als usuaris consumidors El personal contractat per l empresa adjudicatària per executar el contracte depèn exclusivament d aquesta. L empresa adjudicatària té tots els drets i deures inherents a la qualitat d ocupador, de manera que l Administració contractant és del tot aliena a aquestes relacions laborals. Si és necessari, l empresa adjudicatària ha de substituir immediatament el personal a fi que l execució del contracte quedi sempre assegurada. 5

6 4.13 El personal que presti el servei ha de ser sempre suficient per atendre perfectament els usuaris i, a més, ha d atenir-se a les condicions higièniques i sanitàries que estableix la normativa vigent. En tot cas, les persones que presten els seus serveis a la cafeteria han de tenir formació en higiene i manipulació d aliments Extingit el contracte, no es podrà produir en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l Administració contractant L adjudicatari resta eximit del compliment d aportar fins al 10 % dels productes obligatoris previst a l Annex 5 del Plec de Clàusules Administratives Relació de preus màxims dels productes de la cafeteria per al curs 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020, si el seu compliment li causés perjudici econòmic per una escassa demanda o per qualsevol altra raó justificada El contractista també podrà oferir menús i plats combinats com a àpat de migdia, sempre que disposi d unes instal lacions adients, compleixi la normativa sanitària, observi les indicacions del Document de Consens sobre Alimentació Saludable i no contradigui les instruccions del Consell Escolar. 5. Conservació dels locals i les dependències, de la maquinària i l utillatge, i reciclatge 5.1 Abans d iniciar la execució del servei, el centre educatiu ha de lliurar a l empresa contractista un inventari dels elements que formen part de la cafeteria, al qual l empresa ha de donar la conformitat. Una vegada que la direcció del centre i l empresa adjudicatària hagin signat l inventari, se n ha de trametre una còpia a la Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries de la Conselleria d Educació i Universitat. El contractista ha de suplir les mancances amb el material necessari per desenvolupar la seva activitat. 5.2 El contractista ha d utilitzar tot el material rebut amb cura i diligència i ha de conservar les instal lacions, les dependències i l utillatge en 6

7 perfecte estat, fins i tot des del punt de vista estètic. El contractista és responsable de reposar i/o reparar el material, la maquinària i les instal lacions que siguin propietat seva, així com de reposar el parament d un sol ús que sigui necessari per desenvolupar la seva activitat. 5.3 Per fer obres a les instal lacions i reparacions o substitucions extraordinàries al local propietat de l Administració, el contractista ha d obtenir l aprovació expressa i per escrit del consell escolar del centre i de la Direcció General d Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d Educació i Universitat. 5.4 El Servei d Inspecció de la Conselleria d Educació i Universitat i la direcció del centre educatiu, en qualsevol moment i sempre que ho estimin oportú, poden inspeccionar l estat de conservació de les instal lacions, la maquinària i l utillatge, i assenyalar les reparacions o treballs que s hi hagin de dur a terme. 5.5 El contractista ha de disposar d almenys cinc recipients diferents i clarament visibles per llençar-hi separadament les restes de paper, de vidre i de plàstic, l oli i altres materials orgànics que es generin a causa de la prestació del servei. Diàriament, una vegada acabat el servei, té l obligació de traslladar-los al punt de recollida i de tornar-los al centre perquè puguin ser reutilitzats. En tot cas, l adjudicatari està obligat a complir la normativa de tractament de residus de cada municipi, així com les prescripcions assenyalades pel consell escolar del centre, sense perjudici del que s estableix en el paràgraf anterior. L incompliment de les obligacions en matèria de reciclatge pot donar lloc a la resolució del contracte. 6. Preus que han d abonar els usuaris 6.1 L adjudicatari ha d estar subjecte al preus oferts que han servit de base per a l adjudicació, i que es consideren màxims. 7

8 6.2 D acord amb els Plec de Clàusules Administratives Particulars en relació amb el que preveu l article 89 del TRLCSP i atesa la redacció donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l economia espanyola, en el supòsit de pròrrogues no es revisarà el preu dels productes i articles de venda. 7. Altres despeses (electricitat, aigua, telèfon i calefacció) El contractista ha de reemborsar mensualment al centre docent les despeses de subministrament (electricitat, aigua, telèfon i calefacció) que corresponen al consum de la cafeteria de l institut. Si no hi ha comptador ni marcapassos a les instal lacions de la cafeteria, la direcció del centre ha de calcular a tant alçat l import que ha d abonar el contractista. Per fer aquest càlcul s han de prendre en consideració els utensilis o aparells elèctrics instal lats i l aigua consumida, així com el preu de facturació de les companyies subministradores. En cas de pròrroga del contracte, aquest import s ha d actualitzar d acord amb la pujada d aquests serveis que estipuli la companyia subministradora. En cas que el contractista vulgui instal lar un comptador o un marcapassos al recinte de la cafeteria escolar amb la finalitat de concretar la quantitat que ha de pagar al centre educatiu, la despesa anirà a càrrec seu. 8. Cànon L adjudicatari ha d abonar anualment al centre educatiu el cànon que va oferir en la licitació. Aquest cànon, que s ha d ingressar al compte corrent del centre abans del dia 15 de juliol de cada any acadèmic, forma part de la partida d ingressos del pressupost del centre. El contractista ha de remetre a la direcció del centre docent i a la Secció de menjadors Escolars i Cafeteries de la Conselleria d Educació i Universitat, abans de la data indicada, la documentació acreditativa d haver dut a terme el pagament del cànon. 8

9 9. Drets i obligacions del contractista Són drets del contractista: a) Explotar el servei de cafeteria a compte i risc propis als locals habilitats a l efecte, en la forma establerta en aquest Plec de prescripcions tècniques. b) Percebre dels usuaris l import de les prestacions i dels consums efectuats. c) Rebre del centre escolar els elements fixos de la cafeteria (i, si n hi ha, de la cuina) aptes perquè pugui usar-los de manera habitual. El manteniment correspon al contractista. d) Obtenir del centre escolar l ús dels serveis d aigua i energia de forma apta per a les tasques contractades en cada cas, per bé que el contractista ha d assumir el cost del consum (mitjançant facturació mensual o bimensual o el sistema que es pacti en el contracte). e) Retirar els elements incorporats per compte seu als locals de la cafeteria, quan no pertanyin al centre i sempre que amb el desmuntatge d aquests elements no es facin malbé les instal lacions. f) Obtenir l assistència i la protecció de la Conselleria d Educació i Universitat en tots els impediments que puguin obstaculitzar la execució del servei. g) Proposar a la Conselleria d Educació i Universitat totes les modificacions que consideri convenients com a millores en la execució del servei. h) Tots els altres drets no recollits expressament en aquesta clàusula però que s estableixen en aquest Plec o en les disposicions de caràcter general que siguin aplicables al contracte d adjudicació. Són obligacions del contractista: a) Disposar del personal necessari a fi i efecte de cobrir les baixes per malaltia, les vacances, els permisos i les contingències similars, i informar la direcció del centre de les substitucions. En qualsevol cas, el cost d aquestes ha d anar a càrrec del contractista. 9

10 L adjudicatari ha de presentar a la direcció del centre educatiu la relació nominal del personal adscrit al servei de cafeteria. Qualsevol modificació d aquesta relació s ha de notificar a la direcció. b) Fer-se responsable davant qualsevol organisme públic de totes les obligacions i prestacions que la legislació social vigent estableix respecte del personal que proporciona el servei contractat. c) Executar el servei de forma directa, amb prohibició de cedir-lo, alienar-lo o subcontractar-lo, llevat que tingui autorització expressa de la Conselleria d Educació i Universitat. Només es permet la subcontractació de la neteja i del manteniment de les instal lacions. d) Dur a terme la prestació objecte del contracte amb l eficàcia deguda i en perfectes condicions higièniques i sanitàries. e) Conservar tots els béns afectats a la concessió en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene. f) Facilitar en qualsevol moment les inspeccions que l Administració cregui necessari dur a terme als magatzems, les instal lacions i altres elements que l empresa pugui utilitzar. g) Sotmetre s en tot moment a les ordres, observacions o indicacions que la Conselleria d Educació i Universitat, a través de la direcció de cada centre educatiu, dicti respecte del servei. h) Assumir tota la responsabilitat civil i administrativa, tant davant la Conselleria d Educació i Universitat com davant tercers, pels danys i perjudicis a béns o a persones, independentment de la naturalesa d aquestes, causats per ell mateix, pels seus treballadors o pels mitjans adscrits al servei, en la gestió normal o anormal d aquest, sense perjudici de les sancions contractuals que li puguin ser imposades. i) Subscriure, a l efecte indicat en l apartat anterior, la pòlissa d assegurança a què fa referència la clàusula 11 d aquest Plec. j) Presentar anualment a la Conselleria d Educació i Universitat una còpia completa i compulsada de les pòlisses d assegurança actualitzades i, 10

11 sempre que aquesta li ho sol liciti, presentar tota la documentació de l empresa relativa a la execució del servei concedit per tal que la Conselleria pugui comprovar la total legalitat d aquesta en l ordre fiscal, laboral, administratiu, etc. k) Indemnitzar tercers pels danys i perjudicis que pugui produir el funcionament del servei, llevat que aquests s hagin originat per actes duts a terme en compliment d una ordre forçosa dictada per la Conselleria d Educació i Universitat i sense perjudici dels altres drets que l assisteixen. L abonament de la indemnització i la reparació dels danys i perjudicis han de ser immediats. l) No aplicar als alumnes o a altres usuaris del servei cap tipus de preu, tarifa o tribut addicional per cap dels serveis que pugui prestar-los. m) Vetllar perquè el personal que presta el servei es comporti amb tota correcció amb els usuaris, les autoritats i els seus agents. n) Tenir a disposició dels usuaris un llibre o registre de reclamacions i denúncies, enregistrar-hi totes les presentades i lliurar a la Conselleria una còpia dels assentaments que s hi facin com a màxim l endemà del dia en què s hagi produït la queixa. o) Comunicar per escrit al centre educatiu i a la Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries de la Conselleria d Educació i Universitat, des de l inici de la vigència d aquest contracte i fins que finalitzi, els possibles canvis de residència o de telèfon de l empresa i de la persona que la representa, i també de la persona o les persones que substituiran aquesta darrera en cas d absències de més d un dia lectiu. p) Posar a disposició de la Conselleria d Educació i Universitat les instal lacions i els mitjans materials de la cafeteria el dia següent a la finalització del contracte. L adjudicatari, pel sol fet de prendre part en la licitació, reconeix la potestat de l Administració per acordar i executar per ella mateixa el llançament per via administrativa, si es nega a abandonar voluntàriament les instal lacions de la cafeteria, quan sigui requerit a aquest efecte. 11

12 q) El contractista té l obligació de complir les condicions especials d execució no excloses contemplades a l apartat Sisè de l acord del Consell de Govern de 29 d abril de 2016 pel qual s estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental, així com els criteris d adjudicació del contracte, tenint especial esment a aquells que fan referència a les clàusules socials. r) Totes les altres obligacions de fer, no fer o suportar no recollides expressament en aquesta clàusula però que s estableixen en aquest Plec o en les disposicions de caràcter general que siguin aplicables a aquest contracte. 10. Seguiment del servei 10.1 Seguiment del servei Correspon a l òrgan de contractació exercir els poders de policia que resultin necessaris per assegurar la bona marxa del servei gestionat pel contractista. La direcció del centre docent i el Servei d Inspecció Educativa tenen atribuïdes les competències en matèria d inspecció i control de la execució del servei objecte del contracte, sense perjudici de les competències que corresponguin a altres administracions. En tot cas, la direcció del centre educatiu pot inspeccionar les instal lacions de la cafeteria sense avís previ per vetllar perquè es compleixi el control de qualitat i es respectin els preus fixats; per supervisar el funcionament del servei i l atenció a l usuari, així com les condicions de salubritat i higiene de les instal lacions; per revisar el llibre de reclamacions, i per comprovar el compliment de qualsevol altra obligació assumida per l adjudicatari. En cas que ho consideri oportú, ha d elevar a aquest un informe dels defectes i les anomalies observats perquè els esmeni de manera immediata. 12

13 Així mateix, l òrgan de contractació es reserva el dret de verificar que l empresa adjudicatària disposa dels mitjans personals i materials necessaris per a la correcta execució del contracte. El contractista ha de facilitar la vigilància i la inspecció del desenvolupament de l execució del contracte, amb la finalitat de possibilitar-ne la correcció, si cal. Qualsevol dificultat o incidència que sorgeixi en la execució del servei s ha de comunicar a l òrgan de contractació perquè aquest, amb l assessorament tècnic previ corresponent, resolgui el que consideri oportú. Si es constaten desviacions en relació amb la proposta inicial de l adjudicatari, la Conselleria d Educació i Universitat pot acordar la paralització de l explotació fins que s esmenin els defectes observats Auditories Personal de l òrgan de contractació o, si és el cas, de l entitat pública o privada que aquest designi, ha de fer visites periòdiques als centres educatius de la Comunitat Autònoma per controlar i supervisar que el servei de cafeteria escolar funciona correctament en els termes establerts en aquest Plec de prescripcions tècniques, i n ha d emetre informes individualitzats. En tot moment el contractista ha de facilitar que es duguin a terme aquestes auditories del servei. 11. Incompliment de les prescripcions d aquest Plec Els incompliments greus de les condicions establertes en aquest Plec faculten la Conselleria d Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per donar per finalitzada l explotació de la cafeteria mitjançant la via legal oportuna. En aquest cas, ha de donar deu dies al contractista per desallotjar el local propietat de l Administració, sense dret a cap tipus de reclamació ni indemnització, i sense perjudici de les sancions que puguin derivar-se per aquests incompliments. 12. Responsabilitat de l adjudicatari i assegurança 13

14 12.1 El contractista assumeix la responsabilitat plena dels danys, perjudicis i accidents causats a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l execució del contracte Si els danys, perjudicis i accidents fossin conseqüència immediata i directa d una ordre donada per l Administració, aquesta en serà responsable dins els límits assenyalats per la normativa Per cobrir la possible responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats pel contractista, aquest ha d aportar, abans de la formalització del contracte, la pòlissa i el rebut de pagament vigent d una assegurança de responsabilitat civil i d intoxicació alimentària que inclogui com a riscs assegurats, en relació amb el centre docent on es presta el servei de cafeteria: L activitat d elaboració i subministrament de menjar. Els danys corporals i materials soferts pels alumnes o per tercers a conseqüència d un accident ocorregut durant la prestació de l activitat. El capital mínim assegurat ha de ser de euros per cada centre docent. La pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant tot el termini d execució del contracte i, per tant, l empresa ha d estar al corrent del pagament de les primes de l assegurança, la qual cosa ha d acreditar davant la direcció del centre educatiu o l òrgan de contractació quan li ho requereixin. En cas de pròrroga del contracte, l empresa adjudicatària ha d aportar a la Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries de la Conselleria d Educació i Universitat el darrer rebut de pagament acreditatiu de la vigència de la pòlissa. 14

15 Annex 1 Denominació: Cafeteria de la Fundació per al Conservatori Superior de Música. (Carrer Alfons el Magnànim, 64. /Telèfon Superfície aproximada del local de la cafeteria: La superfície aproximada de la cafeteria es de 101,15 mts, distribuïts de la següent manera. Cuina 18,30, cafeteria 15,85 i espai per taules de 67 mts. Actualment el Conservatori professional empra un espai continu al bar que sumarien uns 50 mts, aquest espai no es el mes adient per aquest us donat a que es un espai contemplat com a pas d emergència. Despeses mensuals d aigua i electricitat (consums estimats) i altres conceptes: Aigua: 40,88 euros aprox Electricitat: 416, 47 euros aprox Els resultat és en funció de multiplicar el consum per 0,73m3 d aigua i 0.20 Kw d electricitat. Taxes: pagament extra de 2163 Euros/any per part del concessionari. Sol liciteu més informació sobre aquest concepte al Gerent de la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears. Horari: Servei ordinari: De 8:00 hores fins a les 22:00 hores (dilluns a divendres), i de 9:00 hores fins a les 14:00 hores (dissabtes). Servei extraordinari: Hi haurà també servei de cafeteria quan hi hagi activitats extraordinàries en la Fundació. (dissabtes capvespres, diumenges o festius). Calendari: Any escolar. Nombre d usuaris potencials aprox.: 1200 potencials usuaris 15

16 Béns disponibles (inventari): SOTABANCO MOSTRADOR MARCA REHCO MOD.STM SOTOBANCO CAFETEROMARCA RHECO STMC MUEBLE FRIGORIFICOMARCA FAGOR MOD.MFP-225 GN 2C BOTELLERO FRIGORIFICOMARCA FAGOR MOD.BFP-200A FREGADERO CON BASTIDOR ACERO INOXIDABLE MARCA REHCO MOD.F-455+BF-455 MUEBLE BAJO MOSTRADOR MARCA REHCO MOD.STM COCINA MOD.SAVEMAH-CE-6-FF ELECTRIC CAMPANA MARCA CAPDEVILLA MOD.SNACK ARMARIO FRIGORIFICO MARCAFAGOR MOD.AFG-1404 ESTANTERIA MURAL MARCA REHCO MOD.ESTPP-1004 LAVABAJILLAS MARCA JENI MOD.GS-9 LIMPIAMANOS MARCA SOBERANA MOD.LCS-31 HORNO MICRONDAS LAVABAJILLAS MARCA DIHR MOD.DERBY 40 HORNO MARCA FAST TRADING 40 SILLAS APILABLES MOD.TIARA COLOR AZUL 6 TABURETES MOD MESAS 450 DE 120*

17 Tot el material te una antiguitat de 15 anys aproximadament. Per això, es pot observar el seu deteriorament, serà decisió de l empresa adjudicatària el seu us. En el cas de no voler fer us d aquest material l empresa adjudicatària és la responsable de facilitar-lo. Indicacions del centre educatiu que s han de seguir: Marcat amb una X si es requereix de servei de berenars i/o àpats saludables: Un plat del dia saludable (inclou un àpat elaborat + beguda + postres) Un berenar saludable (inclou un refrigeri + beguda + postres) Plat del dia: Número de comensals diaris aprox: 35 17

18 Annex 2 Denominació: Cafeteria de l IES Port d Alcúdia Superfície aproximada del local de la cafeteria: 60 m2 Despeses mensuals d aigua i electricitat (consums estimats): 100 Euros Horari: De dilluns a divendres de 7,30 hores a 14:30 hores Calendari: De l 1 de setembre al 30 de juny. Nombre d usuaris potencials aprox.: 400 potencials usuaris Béns disponibles (inventari): Barra de bar Rentador Termo elèctric Indicacions del centre educatiu que s han de seguir: Marcat amb una X si es requereix de servei de berenars i/o àpats saludables: Un plat del dia saludable (inclou un àpat elaborat + beguda + postres) Un berenar saludable (inclou un refrigeri + beguda + postres) 18